KINH THÁNH

  SÁCH CÁC VUA 2

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

1 Sau khi vua A-khp qua đời, Mô-p nổi loạn chống Ít-ra-en. 2 Vua A-kht-gia ngã xuống từ lan can phng trn của lầu vua ở Sa-ma-ri, nn bị đau ốm. Vua sai sứ giả đi v bảo họ: Cc ngươi hãy đi thỉnh ý Ba-an Dơ-vp, thần của Éc-rôn, để xem ta c thể qua khỏi cơn bệnh ny không? 3 Nhưng sứ giả của Ðức Cha ni với ông Ê-li-a người Tt-be: Hãy trỗi dậy, ln gặp cc sứ giả của vua Sa-ma-ri, v bảo họ: Ở Ít-ra-en không c Thin Cha hay sao, m cc anh lại đi thỉnh ý Ba-an Dơ-vp, thần của Éc-rôn? 4 V thế Ðức Cha phn thế ny: Ngươi sẽ không xuống khỏi giường m ngươi đã ln nằm, v thế no ngươi cũng chết. Rồi ông Ê-li-a đi khỏi đ.

 

 

5 Cc sứ giả trở về với vua. Vua bảo họ: Sao cc ngươi lại trở về? 6 Họ đp: Một người đã ln gặp chng tôi v ni với chng tôi: Hãy đi về với ông vua đã sai cc anh đi v thưa với vua: Ðức Cha phn thế ny: Ở Ít-ra-en không c Thin Cha hay sao, m ngươi lại sai sứ giả đi thỉnh ý Ba-an Dơ-vp, thần của Éc-rôn? V thế, ngươi sẽ không xuống khỏi giường m ngươi đã ln nằm, v thế no ngươi cũng chết. 7 Vua hỏi họ: Người đã ln gặp cc ngươi v ni với cc ngươi những lời đ, ăn mặc thế no? 8 Họ trả lời: Ð l một người mặc o da lông, đng khố da. Vua ni: Ð l ông Ê-li-a người Tt-be!

 

9 Vua sai một sĩ quan chỉ huy năm mươi quân đem theo năm mươi quân của mnh đến với ông Ê-li-a. Vin sĩ quan ny đi ln với ông Ê-li-a đang ngồi trn đỉnh ni. Vin sĩ quan thưa ông Ê-li-a: Hỡi người của Thin Cha, vua bảo: Xin mời ông xuống! 10 Ông Ê-li-a trả lời sĩ quan chỉ huy năm mươi quân: Nếu ta l người của Thin Cha, th chớ g một ngọn lửa từ trời xuống thiu đốt ngươi v năm mươi quân của ngươi! Một ngọn lửa từ trời liền xuống thiu đốt vin sĩ quan v năm mươi quân của ông. 11 Vua lại sai một sĩ quan khc chỉ huy năm mươi quân đem năm mươi quân của mnh đến với ông Ê-li-a. Vin sĩ quan đ ln tiếng ni: Hỡi người của Thin Cha, vua ni thế ny: Xin ông xuống mau! 12 Ông Ê-li-a trả lời họ: Nếu ta l người của Thin Cha, th chớ g một ngọn lửa từ trời xuống thiu đốt ngươi v năm mươi quân của ngươi! Một ngọn lửa từ trời liền xuống thiu đốt vin sĩ quan v năm mươi người của ông. 13 Vua lại sai vin sĩ quan thứ ba chỉ huy năm mươi quân đem theo năm mươi quân của mnh. Vin sĩ quan thứ ba đi ln, v khi đến nơi, th quỳ gối trước mặt ông Ê-li-a v khẩn ni: Hỡi người của Thin Cha, ước g mạng tôi v mạng của năm mươi tôi tớ ngi đây được coi l quý trước mắt ngi! 14 Một ngọn lửa đã từ trời xuống thiu đốt hai sĩ quan trước, mỗi người cng với năm mươi quân của họ. Nhưng bây giờ, ước g mạng tôi được coi l quý trước mắt ngi! 15 Sứ giả của Ðức Cha ni với ông Ê-li-a: Hãy xuống với người ny, đừng sợ g n! Ông trỗi dậy, cng với vin sĩ quan xuống gặp vua. 16 Ông Ê-li-a ni với vua: Ðức Cha phn thế ny: V ngươi đã sai sứ giả đi thỉnh ý Ba-an Dơ-vp, thần của Éc-rôn, C ở Ít-ra-en không c Thin Cha hay sao, m lại đi thỉnh lời sấm của n? -, nn ngươi sẽ không xuống khỏi giường m ngươi đã ln nằm, v thế no ngươi cũng chết!

 

17 Vua đã chết, như lời của Ðức Cha m ông Ê-li-a đã truyền lại. V vua A-kht-gia không c con, nn ông Giô-ram ln ngôi kế vị, vo năm thứ hai triều vua Giô-ram, con ông Giơ-hô-sa-pht, vua Giu-đa. 18 Cc truyện cn lại của vua A-kht-gia, những g vua lm, đã chẳng được ghi trong sch Sử bin nin cc vua Ít-ra-en đ sao?

 

C Chương 02 C

 

VI. Truyện Ông Ê-Li-Sa

 

1. Những Bước Ðầu

 

Ngôn sứ Ê-li-a được đem đi. Ông Ê-li-sa thay thế.

 

1 Vo thời Ðức Cha đem ông Ê-li-a ln trời trong cơn gi lốc, ông Ê-li-a v ông Ê-li-sa rời Ghin-gan. 2 Ông Ê-li-a ni với ông Ê-li-sa: Xin anh ở lại đây, v Ðức Cha sai thầy đến Bết Ên. Nhưng ông Ê-li-sa thưa: C Ðức Cha hằng sống v c thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy! Rồi cc ông đi xuống Bết Ên. 3 Cc anh em ngôn sứ ở Bết Ên ra gặp ông Ê-li-sa v ni: Ông c biết không, hôm nay Ðức Cha sẽ đem thầy của ông ln cao ngay trn đầu ông? Ông ni: Tôi cũng biết chứ, im đi! 4 Ông Ê-li-a bảo ông: Ny Ê-li-sa, xin anh ở lại đây, v Ðức Cha sai thầy đi Gi-ri-khô. Nhưng ông Ê-li-sa thưa: C Ðức Cha hằng sống v c thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy! V cc ông đã đến Gi-ri-khô. 5 Cc anh em ngôn sứ ở Gi-ri-khô đến gần ông Ê-li-sa v ni: Ông c biết không, hôm nay Ðức Cha sẽ đem thầy của ông ln cao, ngay trn đầu ông? Ông ni: Tôi cũng biết chứ, im đi! 6 Ông Ê-li-a bảo: Xin anh ở lại đây, v Ðức Cha sai thầy đến sông Gio-đan. Nhưng ông thưa: C Ðức Cha hằng sống v c thầy đang sống đây, con xin thề sẽ không bỏ thầy! Rồi cả hai ông cng đi.

 

7 Năm mươi anh em ngôn sứ cũng đi, đứng ở đằng xa, pha trước hai ông, cn hai ông th đứng bn bờ sông Gio-đan. 8 Ông Ê-li-a lấy o chong của mnh, cuộn lại m đập xuống nước. Nước rẽ ra hai bn. Hai ông đã đi qua ro chân. 9 Vậy, khi đã đi qua, ông Ê-li-a ni với ông Ê-li-sa: Anh cứ xin đi: thầy c thể lm g cho anh trước khi thầy được đem đi, rời xa anh? Ông Ê-li-sa ni: Xin cho con được hai phần thần kh của thầy! 10 Ông Ê-li-a đp: Anh xin một điều kh đấy! Nếu anh thấy thầy khi thầy được đem đi, rời xa anh, th sẽ được như thế; bằng không, th không được. 11 Cc ông cn đang vừa đi vừa ni, th ny một cỗ xe đỏ như lửa v những con ngựa đỏ như lửa tch hai người ra. V ông Ê-li-a ln trời trong cơn gi lốc. 12 Thấy thế, ông Ê-li-sa ku ln: Cha ơi! Cha ơi! Hỡi chiến xa v chiến mã của Ít-ra-en! Rồi ông không thấy thầy mnh nữa. Ông tm lấy o mnh v x ra lm hai mảnh. 13 Ông lượm lấy o chong của ông Ê-li-a rơi xuống. Ông trở về v đứng bn bờ sông Gio-đan.

 

14 Ông lấy o chong của ông Ê-li-a đã rơi xuống m đập xuống nước v ni: Ðức Cha, Thin Cha của ông Ê-li-a ở đâu? Ông đập xuống nước, nước rẽ ra hai bn, v ông Ê-li-sa đi qua. 15 Cc anh em ngôn sứ Gi-ri-khô thấy ông ở đằng xa th ni: Thần kh của ông Ê-li-a đã ngự xuống trn ông Ê-li-sa. Họ đến đn ông v sụp xuống đất lạy ông. 16 Họ thưa ông: Tại đây c năm mươi người dũng cảm đang ở với cc tôi tớ ngi. Xin cho php họ đi tm thầy của ngi. C lẽ thần kh của Ðức Cha đã đem người đi, rồi thả xuống một ngọn ni hay một thung lũng no đ. Nhưng ông ni: Ðừng sai ai đi cả! 17 Họ cứ một mực ni p ông, nn ông bảo: Th cứ sai đi! Họ sai năm mươi người đi kiếm suốt ba ngy, nhưng không tm thấy ông Ê-li-a. 18 Họ trở về với ông. Ông đang ở Gi-ri-khô, ông ni với họ: Tôi đã chẳng bảo cc anh l đừng đi đ sao?

 

Hai php lạ của ông Ê-li-sa

 

19 Người trong thnh ni với ông Ê-li-sa: Như ngi thấy đ, địa thế của thnh th tốt, nhưng nước th độc v xứ sở bị nạn vô sinh. 20 Ông Ê-li-sa bảo: Lấy cho tôi một ci tô mới v bỏ muối vo đ. Họ đi lấy cho ông. 21 Ông đi ra suối nước, đổ muối xuống v ni: Ðức Cha phn thế ny: Ta lm cho nước ho lnh, v nước ny sẽ không cn gây chết chc v nạn vô sinh nữa. 22 V nước ho lnh cho đến ngy nay, theo lời ông Ê-li-sa đã ni.

 

23 Ông rời nơi đ ln Bết Ên. V khi ông đi ln, th dọc đường c những trẻ con từ thnh đi ra, chng nhạo ông v ni: Ln đi, ông hi đầu ơi! Ln đi, ông hi đầu ơi! 24 Ông quay lại, v khi thấy chng th nguyền rủa chng nhân danh Ðức Cha. Bấy giờ, c hai con gấu từ trong rừng đi ra v x xc bốn mươi hai đứa trẻ. 25 Từ nơi đ, ông đi tới ni Cc-men, rồi trở lại Sa-ma-ri.

 

C Chương 03 C

 

2. Cuộc Chiến Chông Mô-Áp

 

Thời vua Giô-ram cai trị Ít-ra-en (852-841)

 

1 Vua Giô-ram, con vua A-khp, ln ngôi tại Sa-ma-ri cai trị Ít-ra-en, vo năm thứ mười tm triều vua Giơ-hô-sa-pht, vua Giu-đa. Vua trị v được mười hai năm. 2 Vua đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha, nhưng không như cha như mẹ của vua, v vua đã cất bỏ trụ đ thần Ba-an m vua cha đã dựng. 3 Tuy nhin, vua vẫn bm lấy tội m vua Gia-rp-am, con ông Nơ-vt, đã phạm v lôi ko Ít-ra-en phạm theo; v vua không dứt ra được.

 

Cuộc viễn chinh của Giu-đa v Ít-ra-en đnh Mô-p

 

4 M-sa, vua Mô-p, l người nuôi chin cừu. Ông thường cống nộp cho vua Ít-ra-en một trăm ngn con chin v một trăm ngn con cừu len. 5 Nhưng sau khi vua A-khp qua đời, th vua Mô-p nổi loạn chống lại vua Ít-ra-en.

 

6 Ngy ấy, vua Giô-ram ra khỏi Sa-ma-ri v kiểm tra dân số ton thể Ít-ra-en. 7 Rồi vua đi, sai người đến ni với vua Giơ-hô-sa-pht, vua Giu-đa: Vua Mô-p nổi loạn chống tôi. Ngi c cng với tôi đi đnh Mô-p không? Vua Giơ-hô-sa-pht đp: Tôi sẽ ln. Tôi cũng lm như ngi, dân tôi cũng như dân ngi, ngựa của tôi cũng như ngựa của ngi. 8 Rồi vua ni tiếp: Chng ta sẽ đi đường no m ln? Vua Giô-ram trả lời: Ðường sa mạc Ê-đôm.

 

9 Vua Ít-ra-en, vua Giu-đa v vua Ê-đôm ln đường. Họ đi vng quanh bảy ngy đường; không cn nước cho quân lnh v th vật đi theo nữa. 10 Vua Ít-ra-en mới ni: Than ôi! Ðức Cha đã triệu tập ba vua chng ta đây để nộp vo tay Mô-p! 11 Vua Giơ-hô-sa-pht ni: Ở đây không c một ngôn sứ no của Ðức Cha c thể gip chng ta thỉnh ý Người sao? Một trong những tôi tớ của vua Ít-ra-en trả lời: Ở đây c ông Ê-li-sa, con ông Sa-pht, người đã đổ nước trn tay ông Ê-li-a. 12 Vua Giơ-hô-sa-pht ni: Ông ấy c lời của Ðức Cha. Vua Ít-ra-en, vua Giơ-hô-sa-pht v vua Ê-đôm đi xuống gặp ông. 13 Ông Ê-li-sa ni với vua Ít-ra-en: Chuyện đ can g đến vua v tôi? Vua hãy đi gặp cc ngôn sứ của vua cha, cc ngôn sứ của thi hậu. Vua Ít-ra-en ni: Không, v Ðức Cha đã triệu tập ba vua chng tôi đây để nộp vo tay Mô-p. 14 Ông Ê-li-sa ni: C Ðức Cha, Cha Tể cn khôn, hằng sống, Ðấng tôi phụng thờ, tôi xin thề: Nếu tôi không nể vua Giơ-hô-sa-pht, vua Giu-đa, th tôi sẽ không để ý đến vua v cũng chẳng nhn mặt vua. 15 Bây giờ, hãy dẫn đến tôi một người gảy đn. Người gảy đn vừa đnh đn, th bn tay Ðức Cha ở trn ông. 16 Ông ni: Ðức Cha phn thế ny: Hãy đo trong khe ny thật nhiều hố. 17 V Ðức Cha phn thế ny: Cc ngươi không thấy c gi, cc ngươi không thấy c mưa; nhưng khe ny sẽ đầy nước, v cc ngươi sẽ được uống, cc ngươi, sc vật v lừa ngựa của cc ngươi. 18 Ðối với Ðức Cha, đ cn l qu t. Người sẽ nộp Mô-p vo tay cc ngươi. 19 Cc ngươi sẽ hạ mọi thnh kin cố, mọi thnh quan trọng, sẽ chặt mọi cây cối tươi tốt, lấp mọi giếng nước v rải đ để tn ph mọi ruộng đồng ph nhiu. 20 Quả thật, ban sng, vo giờ dâng lễ tiến, th nước từ pha Ê-đôm đến, v ton xứ đều ngập nước.

 

21 Khi nghe tin cc vua ln đnh chng, mọi người Mô-p, những người đến tuổi mang vũ kh v cả những người đã qu tuổi đ, đều được gọi nhập ngũ v đng ở bin giới. 22 Sng sớm họ thức dậy; V khi mặt trời mọc ln, chiếu sng trn mặt nước, người Mô-p thấy nước đằng trước chng đỏ như mu, 23 th ni: Mu đ! Chắc chắn cc vua đã đnh nhau, chm giết lẫn nhau. Bây giờ, hỡi Mô-p, đi hôi của đi!

 

24 Chng đến trại người Ít-ra-en. Nhưng người Ít-ra-en đã vng dậy, đnh quân Mô-p, khiến chng phải tẩu thot trước mặt họ. Họ tiến vo Mô-p m đnh. 25 Họ ph huỷ cc thnh, mỗi người nhặt đ quăng xuống lấp đầy mọi đồng ruộng ph nhiu; họ bịt mọi giếng nước v chặt mọi cây cối tốt tươi. Cuối cng, ở Kia Kha-re-xt chỉ cn trơ lại một đống đ. Lnh phng đ bao vây thnh đ v đnh ph. 26 Khi vua Mô-p thấy cuộc chiến c liệt, không cầm cự nổi, th dẫn theo bảy trăm người mang kiếm, mở đường mu đi tới vua Ê-đôm. Nhưng chng không lm nổi chuyện đ. 27 Khi ấy, vua mới bắt con đầu lng, l người c quyền ln ngôi kế vị, m tế trn tường thnh lm lễ vật ton thiu. Một cơn thịnh nộ lớn ging xuống Ít-ra-en. Quân Ít-ra-en nhổ trại, rt lui m trở về xứ.

 

C Chương 04 C

 

3. Vi Php Lạ Của Ông Ê-Li-Sa

 

Dầu của b go

 

1 C người vợ của một trong những anh em ngôn sứ ku cứu ông Ê-li-sa: Tôi tớ ngi l chồng tôi đã chết. V ngi biết l tôi tớ ngi knh sợ Ðức Cha. Nhưng chủ nợ đã đến bắt hai đứa con tôi lm nô lệ. 2 Ông Ê-li-sa ni với b: Tôi c thể lm g cho chị đây? Hãy cho tôi biết: trong nh chị cn c g không? B thưa: Trong nh nữ tỳ của ngi chẳng cn g cả, trừ một lọ dầu. 3 Ông ni: Chị hãy đi ra ngoi mượn b con lng giềng cc thứ bnh, những bnh rỗng, đừng c t qu! 4 Rồi chị trở về, chị v cc con ci chị vo nh đng cửa lại. Chị sẽ đổ dầu vo tất cả cc bnh đ, bnh no đầy th để ring ra. 5 B từ giã ông m đi; b v con ci b vo nh đng cửa lại. Chng đem bnh đến cho b, cn b th đổ vo.6 Khi cc bnh đã đầy, b ni với con: Ðem bnh nữa cho mẹ. Nhưng n thưa: Hết bnh rồi. Dầu liền ngưng chảy. 7 B đến trnh cho người của Thin Cha biết. Ông ni: Chị đi bn dầu ấy m trả nợ; phần cn lại th mẹ con dng để sinh sống.

 

Ông Ê-li-sa v mẹ con người phụ nữ Su-nm

 

8 Một hôm, ông Ê-li-sa đi qua Su-nm. Ở đ c một phụ nữ giu sang. B ta giữ ông lại dng bữa. Từ đ, mỗi lần đi qua, ông đều gh vo dng bữa. 9 B ấy ni với chồng: Ny ông! Tôi biết người thường gh vo nh chng ta l một thnh nhân của Thin Cha. 10 Mnh phải lm cho ông một căn phng nhỏ trn lầu c tường c vch, rồi k ở đ một ci giường, đặt bn ghế v để một ci đn cho ông dng. Như thế, khi no đến nh mnh, ông sẽ lui vo đ. 11 Một hôm, ông đến nơi ấy, ông lui vo phng trn lầu v nghỉ ở đ. 12 Ông ni với Gi-kha-di, tiểu đồng của ông: Ði gọi b Su-nm. N đi gọi b v b đến trước mặt n. 13 Ông Ê-li-sa bảo n: Hãy ni với b ấy: B đã qu lo lắng bận rộn v chng tôi. Chng tôi biết phải lm g cho b đây? C cần chng tôi phải ni một lời với đức vua hay với tướng chỉ huy quân đội cho b không? B trả lời: Tôi sống yn hn giữa dân tôi. 14 Ông Ê-li-sa ni với tiểu đồng: Nn lm g cho b ấy? Gi-kha-di đp: Tội nghiệp, b ấy không c con trai, m chồng th đã gi. 15 Ông Ê-li-sa bảo: Ði gọi b ấy. N đi gọi b, v b ấy đến đứng ngoi cửa. 16 Ông Ê-li-sa ni: Vo thời kỳ ny, vo độ ny sang năm, b sẽ được bế con trai. B mới ni: Không, thưa ngi, người của Thin Cha, xin đừng lừa dối nữ tỳ ngi! 17 Quả nhin, b ấy c thai, v năm sau, vo thời kỳ, vo độ m ông Ê-li-sa đã ni, th b sinh con trai.

 

18 Ðứa trẻ lớn ln. Một ngy kia, khi đi kiếm cha n ở giữa những người thợ gặt,19 n ni với cha: Ôi, ci đầu con! Ci đầu con! Người cha bảo anh đầy tớ: Bồng n về cho mẹ n. 20 Người tớ trai bồng n, đem về cho b mẹ. Ðứa trẻ ngồi trn đầu gối b đến trưa, rồi n chết. 21 B đem n ln đặt trn giường dnh cho người của Thin Cha, đng cửa lại, để n ở trong rồi đi ra. 22 B đi gọi chồng v ni: Xin ông sai đến tôi một anh đầy tớ v một con lừa ci. Tôi chạy đến người của Thin Cha, rồi sẽ về. 23 Người chồng bảo: Tại sao b lại đi gặp ngi ngy hôm nay? Không phải l ngy đầu thng, cũng chẳng phải l ngy sa-bt. Nhưng b trả lời: Ông cứ yn tâm! 24 Rồi b cho thắng lừa v ni với anh đầy tớ: Hãy đưa tôi đi v ln đường! Chỉ dừng xe lại khi tôi bảo. 25 B ln đường v đi đến với người của Thin Cha ở ni Cc-men. Vừa thấy b đằng xa, người của Thin Cha ni với Gi-kha-di, tiểu đồng của ông: Ka b Su-nm. 26 Con hãy chạy ra đn v ni với b ấy: B c được mạnh khoẻ không? Ông nh c được mạnh khoẻ không? Cậu b c được mạnh khoẻ không? B trả lời: Vâng, mạnh khoẻ cả. 27 Khi đến gần người của Thin Cha ở trn ni, b ôm lấy chân ông. Gi-kha-di tiến tới, đẩy b ra, nhưng người của Thin Cha bảo: Ðể yn cho b ấy, v tâm hồn b đang phải cay đắng. Ðức Cha đã giấu ta điều ấy, Người không cho ta biết. 28 Khi ấy, b ni: No tôi c xin ngi cho tôi được đứa con đâu? Tôi đã chẳng ni: Xin đừng đnh lừa tôi, đ sao?

 

29 Ông Ê-li-sa bảo Gi-kha-di: Hãy thắt lưng, cầm gậy của ta m đi! Gặp ai th đừng c cho, ai cho th đừng đp lại. Ngươi sẽ đặt gậy của ta trn mặt cậu b. 30 Mẹ cậu b ni: C Ðức Cha hằng sống v c ngi đang sống đây, tôi xin thề sẽ không rời xa ngi. Ông trỗi dậy v đi theo b. 31 Gi-kha-di đã đi trước hai người v đặt gậy trn mặt cậu b; nhưng không nghe thấy tiếng, không thấy động đậy. Anh ta quay lại đn ông Ê-li-sa v trnh ông: Cậu b đã không thức dậy. 32 Khi ông Ê-li-sa tới nh th cậu b đã chết, nằm trn giường của ông. 33 Ông đi vo chỗ cậu b, đng cửa lại, chỉ c hai người ở bn trong, rồi cầu nguyện với Ðức Cha. 34 Ông ln giường nằm ln trn đứa trẻ, kề miệng ông trn miệng n, kề mắt ông trn mắt n, đặt bn tay ông trn bn tay n. Ông cứ nằm trn đứa trẻ, da thịt n nng ln. 35 Ông đi đi lại lại trong nh, rồi lại ln nằm trn n; cậu b hắt hơi đến bảy lần, v mở mắt ra. 36 Ông Ê-li-sa gọi Gi-kha-di v bảo: Ði gọi b Su-nm. N đi gọi b; b đến với ông, ông ni: B hãy đem con đi! 37 B đi vo, quỳ dưới chân ông, rồi sụp xuống đất lạy ông. Sau đ, b đem con đi v ra khỏi phng.

 

Nồi cho độc

 

38 Ông Ê-li-sa trở về Ghin-gan, khi nạn đi đang xảy ra trong xứ. Lc anh em ngôn sứ đang ngồi trước mặt ông, ông ni với tiểu đồng: Bắc nồi lớn ln bếp v nấu cho cho anh em ngôn sứ. 39 Một người trong nhm ra đồng hi rau, tm thấy một thứ cây giống như nho dại, th hi tri dưa đắng ấy, đầy một vạt o, rồi về nh, thi nhỏ ra, bỏ vo nồi nấu cho, v họ không biết đ l thứ g. 40 Sau đ, họ mc ra cho mọi người ăn. Vừa ăn cht cho, họ ku ln: Người của Thin Cha ơi, thần chết ở trong nồi! V họ không thể ăn được nữa. 41 Ông Ê-li-sa bảo: Ðem bột đến đây! Ông bỏ bột vo v bảo: Mc ra cho người ta ăn. Trong nồi liền hết chất độc.

 

Php lạ ho bnh ra nhiều

 

42 C một người từ Ba-an Sa-li-sa đến, đem bnh đầu ma biếu người của Thin Cha: hai mươi chiếc bnh la mạch v cốm đựng trong bị. Ông Ê-li-sa ni: Pht cho người ta ăn. 43 Nhưng tiểu đồng hỏi ông: C bằng ny, sao con c thể pht cho cả trăm người ăn được? Ông bảo: Cứ pht cho người ta ăn! V Ðức Cha phn thế ny: Họ sẽ ăn, m vẫn cn dư. 44 Tiểu đồng pht cho người ta. Họ đã ăn, m vẫn cn dư, như lời Ðức Cha phn.

 

C Chương 05 C

 

Ông Na-a-man được chữa khỏi bệnh phung hủi

 

1 Ông Na-a-man, tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram, l người c thần thế v uy tn trước mặt cha thượng của ông, v Ðức Cha đã dng ông m ban chiến thắng cho A-ram. Nhưng ông lại mắc bệnh phung hủi. 2 Khi những người A-ram đi cn qut, họ đã bắt được một cô b từ đất Ít-ra-en đưa về. N vo gip việc cho vợ ông Na-a-man. 3 N ni với b chủ: Ôi, phải chi ông chủ con được gip mặt vị ngôn sứ ở Sa-ma-ri, th chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phung hủi! 4 Ông Na-a-man đến tường trnh với cha thượng của ông: Một thiếu nữ xuất thân từ đất Ít-ra-en đã ni thế ny thế ny. 5 Vua A-ram bảo: Ngươi cứ ln đường v trẩy đi. Ta sẽ gửi thư cho vua Ít-ra-en. Ông Na-a-man ln đường, mang theo ba trăm ký bạc, su mươi ký vng v mười bộ quần o để thay đổi. 6 Ông trnh thư ln vua Ít-ra-en. Thư viết: Cng với bức thư m tôi gửi tới ngi đây, tôi sai Na-a-man, thuộc hạ của tôi, đến với ngi, để ngi chữa người ny khỏi bệnh phung hủi. 7 Vua Ít-ra-en đọc thư xong th x o mnh ra v ni: Ta đâu c phải l vị thần cầm quyền sinh tử, m ông ấy lại sai người ny đến nhờ ta chữa hắn khỏi bệnh phung hủi? Cc ngươi phải biết, phải thấy rằng ông ấy muốn sinh sự với ta.

 

8 Vậy, khi ông Ê-li-sa, người của Thin Cha, nghe biết l vua Ít-ra-en đã x o mnh ra, th sai người đến ni với vua: Sao vua lại x o mnh ra? Người ấy cứ đến với tôi, th sẽ biết l c một ngôn sứ ở Ít-ra-en. 9 Ông Na-a-man đi đến cng với cả xe v ngựa. Ông đứng trước cửa nh ông Ê-li-sa. 10 Ông Ê-li-sa sai sứ giả ra ni với ông: Ông hãy đi tắm bảy lần trong sông Gio-đan. Da thịt ông sẽ trở lại như trước, v ông sẽ được sạch. 11 Ông Na-a-man nổi giận bỏ đi v ni: Ta cứ nghĩ bụng l thế no ông ấy cũng đch thân đi ra, rồi đứng m cầu khẩn danh Ðức Cha, Thin Cha của ông ta. Ông ta sẽ quơ tay ln đng chỗ phung hủi m chữa khỏi. 12 Nước cc sông A-va-na v Pc-pa ở Ða-mt chẳng tốt hơn tất cả nước sông ở Ít-ra-en sao? Ta lại không thể tắm ở cc sông ấy để được sạch hay sao? Ông quay lưng lại v tức tối ra đi. 13 Bấy giờ, cc tôi tớ của ông đến gần v ni: Cha ơi, giả như ngôn sứ bảo cha lm một điều g kh, chẳng lẽ cha lại không lm? Phương chi ngôn sứ chỉ ni: Ông hãy đi tắm, th sẽ được sạch! 14 Vậy ông xuống dm mnh bảy lần trong sông Gio-đan, theo lời người của Thin Cha. Da thịt ông lại trở nn như da thịt một trẻ nhỏ. Ông đã được sạch.

 

15 Cng với đon tuỳ tng, ông trở lại gặp người của Thin Cha. Ông vo, đứng trước mặt ông ấy v ni: Nay tôi biết rằng: trn khắp mặt đất, không đâu c Thin Cha, ngoại trừ ở Ít-ra-en. Bây giờ, xin ngi vui lng nhận mn qu của tôi tớ ngi đây. 16 Ông Ê-li-sa ni: C Ðức Cha hằng sống l Ðấng tôi phụng sự, tôi thề sẽ không nhận g cả. Ông Na-a-man ni p ông nhận, nhưng ông vẫn từ chối. 17 Ông Na-a-man ni: Nếu ngi từ chối, th xin cho php tôi tớ ngi đây mang về một số đất vừa sức hai con lừa chở được, v tôi tớ ngi sẽ không cn dâng lễ ton thiu v hy lễ cho thần no khc ngoi Ðức Cha. 18 Nhưng xin Ðức Cha tha thứ điều ny cho tôi tớ ngi: Khi ông chủ tôi vo điện của thần Rim-môn để sụp xuống lạy, v khi ông ấy vịn vo cnh tay tôi, th tôi cũng phải sụp xuống lạy trong điện của thần Rim-môn cng lc với ông. Xin Ðức Cha tha thứ điều ấy cho tôi tớ ngi! 19 Ông Ê-li-sa bảo: Ông đi bằng an! v ông Na-a-man đi khỏi chỗ ông Ê-li-sa được một quãng đường.

 

20 Khi đ, Gi-kha-di, tiểu đồng của ông Ê-li-sa, người của Thin Cha, nghĩ bụng: Chủ ta đã giữ gn không nhận những g ông Na-a-man, người A-ram, tự tay đem dâng. C Ðức Cha hằng sống, ta sẽ chạy theo ông ấy để nhận được cht g chứ! 21 Gi-kha-di liền đuổi theo ông Na-a-man. Khi thấy Gi-kha-di chạy theo mnh, ông Na-a-man từ trn xe nhảy xuống gặp n, v hỏi: Mọi sự đều yn ổn chứ? 22 N trả lời: Mọi sự đều yn ổn. Chủ tôi sai tôi đi ni với ông: Vừa rồi c hai thanh nin thuộc nhm cc ngôn sứ đến với tôi từ vng ni Ép-ra-im. Xin ông cho họ ba mươi ký bạc v hai bộ quần o để thay đổi. 23 Ông Na-a-man ni: Anh vui lng nhận lấy su mươi ký. Rồi ông p n nhận. Ông nht su mươi ký bạc trong hai bị cng với hai bộ quần o để thay đổi, rồi đưa cho hai người tớ trai mang đi trước mặt n. 24 Khi tới Ô-phen, n lấy những thứ đ từ tay họ, đem cất vo nh, rồi từ giã những người ấy, v họ trẩy đi.

 

25 Cn n, n vo hầu chủ. Ông Ê-li-sa hỏi: Gi-kha-di, my đi đâu về? N đp: Tôi tớ ngi không c đi đâu cả. 26 Ông Ê-li-sa bảo: Tr ta đã chẳng ở đ khi c người xuống xe gặp my sao? Giờ đây, my đã nhận tiền bạc, my c thể sắm quần o, tậu vườn, vườn ô-liu v vườn nho, mua b d chin cừu v tôi trai tớ gi. 27 Nhưng bệnh phung hủi của ông Na-a-man sẽ mãi mãi bm lấy my v dng dõi my. Gi-kha-di rời ông Ê-li-sa; n mắc bệnh phung hủi, mốc thếch như tuyết.

 

C Chương 06 C

 

Ci ru đã mất lại tm thấy

 

1 Cc anh em ngôn sứ ni với ông Ê-li-sa: Thầy coi, nơi chng tôi ngồi nghe thầy đây đã ra qu hẹp, so với số người chng tôi. 2 Vậy xin cho chng tôi đi ra bờ sông Gio-đan; ở đ, mỗi người chng tôi sẽ lấy một ci x, rồi lm một nơi để ngồi nghe. Ông bảo: Cc anh cứ đi! 3 Một người trong nhm ni: Xin thầy vui lng cng đi với cc tôi tớ thầy. Ông đp: Ðược, tôi sẽ đi, 4 rồi ông cng đi với họ. Tới sông Gio-đan, họ đốn cây. 5 Khi một người trong nhm đang hạ cây lm x, th lưỡi ru bằng sắt văng xuống nước. Người ấy liền ku ln: Chết rồi, ngi ơi! Ci ru ny tôi mượn của người ta! 6 Người của Thin Cha hỏi: N văng đi đâu? Người ấy chỉ chỗ cho ông. Ông chặt một khc gỗ, nm xuống đ v lm cho lưỡi ru bằng sắt nổi ln. 7 Ông bảo: Vớt ln đi! Người kia đưa tay ra cầm lấy.

 

4. Chiến Tranh Với A-Ram

 

Ông Ê-li-sa tm gọn một ton quân A-ram

 

8 Hồi ấy, vua A-ram đang giao chiến với Ít-ra-en. Vua bn với cc thuộc hạ v bảo chng: Ta sẽ đặt trại quân chỗ ny, chỗ nọ. 9 Nhưng người của Thin Cha nhắn tin cho vua Ít-ra-en: Xin ngi đề phng, đừng đi qua chỗ ấy, v quân A-ram đi xuống đ. 10 Vua Ít-ra-en mới sai lnh tới chỗ người của Thin Cha đã ni, đã bo cho biết; vua đề phng, không phải chỉ một hay hai lần m thôi.

 

11 Lng vua A-ram rất nao nng v chuyện ny. Vua gọi cc thuộc hạ lại v bảo: Chẳng lẽ cc ngươi không bo cho ta biết ai trong chng ta đã bỏ theo vua Ít-ra-en sao? 12 Một người trong nhm thuộc hạ đp: Thưa đức vua, cha công tôi, chẳng c ai đâu! Chnh ông Ê-li-sa, ngôn sứ của Ít-ra-en, đã cho vua Ít-ra-en biết những lời ngi ni trong phng ngủ của ngi. 13 Vua ni: Ði coi xem ông ấy ở đâu! Ta sẽ sai người đi bắt. Người ta cho vua biết: Ông ấy đang ở Ðô-than. 14 Vua liền phi tới đ một đạo quân lớn, c cả ngựa xe. Chng đến nơi ban đm v bao vây thnh.

 

15 Sng hôm sau, người của Thin Cha dậy sớm v đi ra ngoi. V ka một ton quân c cả ngựa xe đang vây quanh thnh. Người đầy tớ ni với ông: Chết rồi, ngi ơi! Lm sao bây giờ? 16 Ông trả lời: Ðừng sợ, v những người đi theo chng ta th đông hơn những người đi theo chng. 17 Ông Ê-li-sa cầu xin rằng: Lạy Ðức Cha, xin mở mắt cho n thấy! Ðức Cha mở mắt người đầy tớ của ông v n thấy ni đầy những ngựa v xe đỏ như lửa vây quanh ông Ê-li-sa.

 

18 Khi quân A-ram ko xuống pha ông Ê-li-sa, th ông cầu xin Ðức Cha: Xin Cha đnh mờ mắt những quân ny. V Ðức Cha đã đnh mờ mắt chng, theo lời ông Ê-li-sa xin. 19 Khi đ, ông Ê-li-sa bảo chng: Ðây không phải l đường, cũng không phải l thnh. Cc anh đi theo tôi, tôi sẽ dẫn cc anh đến người cc anh đang tm kiếm. V ông đã dẫn chng tới Sa-ma-ri. 20 Khi chng vo Sa-ma-ri, ông Ê-li-sa lại ni: Lạy Ðức Cha, xin mở mắt cho những người ny, cho chng thấy được. Ðức Cha đã mở mắt chng v chng thấy l mnh đang ở giữa thnh Sa-ma-ri!

 

21 Thấy chng, vua Ít-ra-en ni với ông Ê-li-sa: Thưa cha, c phải giết chng không? 22 Ông đp: Ðừng giết! Thử hỏi những kẻ vua đã dng gươm dng nỏ bắt lm t binh, th vua c giết không? Vua hãy đem bnh v nước tới cho chng ăn uống, rồi để chng trở về với chủ của chng! 23 Vua dọn tiệc lớn đãi chng. Khi chng ăn uống xong, vua cho chng đi v chng trở về với chủ của chng. Những ton quân A-ram không cn xâm nhập Ít-ra-en nữa.

 

Nạn đi trong thnh Sa-ma-ri bị bao vây

 

24 Sau đ, Ben Ha-đt, vua A-ram, tập họp tất cả quân đội lại, tiến ln vây thnh Sa-ma-ri. 25 Ở Sa-ma-ri, đang c một nạn đi lớn; thnh bị địch bao vây gắt gao đến nỗi một đầu lừa ln tới hai mươi bốn lượng bạc, v một dm hnh dại cũng ln tới mười lăm chỉ bạc.

 

26 Khi vua Ít-ra-en đang đi lại trn tường thnh, th một phụ nữ ku với vua rằng: Thưa đức vua, cha thượng tôi, xin cứu tôi với! 27 Vua trả lời: Nếu Ðức Cha không cứu ngươi, th ta biết lấy g để cứu ngươi? Chẳng lẽ lấy sân la hay bồn đạp nho? 28 Rồi vua hỏi chị ta: Chuyện g vậy? Chị ấy thưa: Mụ ny đã ni với tôi: Ðưa con chị đây, chng ta ăn thịt n hôm nay; ngy mai, chng ta sẽ ăn thịt con tôi! 29 Chng tôi đã nấu chn con tôi v ăn thịt n. Hôm sau, tôi bảo mụ: Ðưa con chị đây, chng ta ăn thịt n! Nhưng mụ đã giấu con đi. 30 Vừa nghe người phụ nữ ni những lời ấy, vua liền x o mnh ra. V vua đang đi lại trn tường thnh, nn dân thấy được l bn trong vua mặc o lt bằng vải thô. 31 Vua ni: Xin Thin Cha phạt ta thế ny v thm thế kia nữa, nếu hôm nay đầu của Ê-li-sa, con Sa-pht, cn nằm trn cổ của hắn!

 

Ông Ê-li-sa bo tin cơn thử thch sắp chấm dứt

 

32 Ông Ê-li-sa đang ngồi trong nh v c những kỳ mục ngồi với ông, th vua sai người đến với ông. Nhưng trước khi sứ giả đến nơi, ông Ê-li-sa ni với cc kỳ mục: Cc ông thấy không: Kẻ st nhân ấy sai người đến lấy đầu tôi! Vậy thế ny: Khi no sứ giả đến, th đng cửa lại, lấy cửa đẩy n ra. Nhưng tiếng chân chủ n chẳng đang theo sau n đấy ư? 33 Ông cn đang ni, th vua đã xuống gặp ông v bảo: Tai hoạ ny do Ðức Cha ging xuống, thế th tôi cn biết trông đợi g nữa nơi Ðức Cha?

 

C Chương 07 C

 

1 Ông Ê-li-sa ni: Hãy nghe lời của Ðức Cha: Ðức Cha phn thế ny: Ngy mai, cũng vo giờ ny, tại cửa thnh Sa-ma-ri, cứ ba chỉ bạc sẽ mua được một thng tinh bột la miến; cứ ba chỉ bạc sẽ mua được hai thng la mạch! 2 Vin gim mã đỡ tay vua đp lời người của Thin Cha: Cho d Ðức Cha c mở cống trn trời, điều đ liệu c xảy ra không? Ông Ê-li-sa ni: Chnh ông sẽ thấy tận mắt, nhưng sẽ không được ăn!

 

Trại quân A-ram bỏ trống

 

3 C bốn người phung hủi đang ở lối vo cửa thnh. Họ ni với nhau: Sao chng ta cứ ở lại đây m chờ chết? 4 Nếu chng ta quyết định vo thnh, th chng ta sẽ chết trong thnh, v ở đ đang c nạn đi; nếu chng ta ở lại đây, th chng ta cũng sẽ chết. Vậy bây giờ, đến đây, chng ta cng trốn sang trại quân A-ram. Nếu chng để chng ta sống, th chng ta sẽ sống; m nếu chng giết chng ta, th chng ta sẽ chết. 5 Lc chập tối, những người phung hủi ln đường đi đến trại quân A-ram. Nhưng khi tới đầu trại quân A-ram, th họ chẳng thấy c ai! 6 V Ðức Cha đã cho tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng một đạo binh lớn vang ln trong trại quân A-ram. Chng bảo nhau: Ny vua Ít-ra-en đã thu cc vua Khết v cc vua Ai-cập vo đnh chng ta. 7 Vậy chng đã ln đường, chạy trốn lc chập tối, bỏ lại lều, ngựa, lừa; tm lại, chng để cả trại y nguyn m chạy thục mạng. 8 Khi tới đầu trại, những người phung hủi kia vo một lều; họ ăn uống, rồi mang bạc, vng v quần o đi giấu. Họ trở lại, vo một lều khc, rồi mang đồ vật trong đ đi giấu.

 

Hết cuộc bao vây v hết nạn đi

 

9 Bấy giờ, họ ni với nhau: Chng ta lm thế th không phải. Hôm nay l ngy mang lại tin vui. Nếu chng ta lm thinh v chần chừ mãi cho tới khi trời sng, th chng ta sẽ mắc tội. Bây giờ, đến đây, chng ta cng đi bo tin cho đền vua. 10 Họ vo gọi những người canh cửa thnh v bo tin: Chng tôi đã vo trại quân A-ram. Chng tôi chẳng thấy c ai, cũng không nghe tiếng người; chỉ c ngựa cn cột đ, lừa cn cột đ; cc lều cn y nguyn. 11 Những người canh cửa thnh hô ln v bo tin cho đền vua ở bn trong.

 

12 Ðang đm, vua trỗi dậy, ni với cc thuộc hạ: Ðể ta giải thch cho cc ngươi nghe những g quân A-ram lm để hại chng ta. Chng biết chng ta đang bị đi, nn đã ra khỏi trại để nấp ở ngoi đồng, nghĩ bụng rằng: Họ sẽ ra khỏi thnh; chng ta sẽ bắt sống họ, rồi vo thnh. 13 Một người trong cc thuộc hạ vua trả lời: Xin để người ta lấy năm con ngựa trong số những con sống st cn lại đây, C nếu không, những con ấy cũng sẽ cng chung số phận với ton đm dân Ít-ra-en sống st trong thnh đang chờ chết -; chng ta cứ gửi đi xem sao. 14 Người ta lấy hai cỗ xe, rồi vua sai người đuổi theo quân A-ram, v ni: Hãy đi, xem thế no! 15 Họ đã đuổi theo chng cho đến sông Gio-đan. Trn tất cả quãng đường ấy đều la liệt quần o v vật dụng quân A-ram đã liệng xuống trong lc vội vã. Cc sứ giả trở về trnh lại cc sự việc cho vua.

 

16 Dân đi ra hôi của trong trại quân A-ram. Quả thật, theo như lời của Ðức Cha, cứ ba chỉ bạc sẽ mua được một thng tinh bột la miến; cứ ba chỉ bạc sẽ mua được hai thng la mạch. 17 Vua đã đặt một vin gim mã canh cửa thnh, người đ l người đã đỡ tay vua. Dân chng giẫm ln người đ ở cửa thnh, lm cho người đ chết, đng y như lời người của Thin Cha đã ni khi vua xuống gặp ông. 18 Quả thật, khi người của Thin Cha ni với vua: Ngy mai, cũng vo giờ ny, tại cửa thnh Sa-ma-ri, ba chỉ bạc sẽ mua được hai thng la mạch, ba chỉ bạc sẽ mua được một thng tinh bột la miến, 19 th vin gim mã trả lời cho người của Thin Cha: Cho d Ðức Cha c mở cống trn trời, điều đ liệu c xảy ra không? Ông Ê-li-sa ni: Ông sẽ thấy tận mắt, nhưng ông sẽ không được ăn! 20 Ðiều đ đã xảy ra cho vin gim mã: dân chng giẫm ln ông ở cửa thnh, lm ông chết.

 

C Chương 08 C

 

Kết thc truyện người phụ nữ Su-nm

 

1 Ông Ê-li-sa ni với người phụ nữ c đứa con trai ông đã lm cho sống lại: B hãy trỗi dậy, ln đường, đem theo gia đnh của b. Hãy ra nước ngoi, ở tạm nơi no ở được, v Ðức Cha đã khiến nạn đi xảy ra, hơn nữa nạn đi cn xảy ra trong xứ suốt bảy năm. 2 Người phụ nữ trỗi dậy v lm theo lời người của Thin Cha dạy. B v gia đnh b đã đi v ở tạm bn xứ người Phi-li-tinh bảy năm. 3 Sau bảy năm, người phụ nữ bỏ xứ người Phi-li-tinh trở về. B đi cầu cứu với vua về chuyện nh cửa ruộng đất của b.

 

4 Vua ni với Gi-kha-di, tiểu đồng của ông Ê-li-sa, người của Thin Cha: Hãy kể cho ta nghe tất cả những chuyện lớn lao ông Ê-li-sa đã lm. 5 Gi-kha-di đang kể cho vua nghe chuyện ông Ê-li-sa đã lm cho người chết sống lại thế no, th người phụ nữ c đứa con trai ông đã lm sống lại, đến cầu cứu với vua về chuyện nh cửa ruộng đất của b. Gi-kha-di liền trnh vua: Thưa đức vua, cha thượng của con, đây l người phụ nữ, v đây l người con trai m ông Ê-li-sa đã lm cho sống lại. 6 Vua hỏi người phụ nữ, v b kể hết cho vua nghe. Vua chỉ định một vin thi gim lo việc cho b v ni: Ngươi gip b ny lấy lại tất cả ti sản của b, cũng như mọi lợi tức ruộng đất, kể từ ngy b rời xứ cho đến nay.

 

Ông Ê-li-sa v ông Kha-da-n thnh Ða-mt

 

7 Ông Ê-li-sa vo Ða-mt. Vua A-ram l Ben Ha-đt đang bị bệnh. Người ta bo tin cho vua: Người của Thin Cha đã đến tận đây. 8 Vua ni với ông Kha-da-n: Ngươi hãy mang qu v đi gặp người của Thin Cha. Ngươi sẽ nhờ ông thỉnh ý Ðức Cha v thưa Người: Con c được khỏi bệnh ny không?

 

9 Ông Kha-da-n đi gặp ông Ê-li-sa, đem theo tất cả những g tốt nhất ở Ða-mt lm qu, chất trn lưng bốn mươi con lạc đ. Khi tới nơi, ông Kha-da-n đứng trước ông Ê-li-sa v ni: Con của ngi l Ben Ha-đt, vua A-ram, đã sai tôi đến thưa ngi: Tôi c được khỏi bệnh ny không? 10 Ông Ê-li-sa ni: Ông đi ni với vua: Chắc chắn ngi sẽ sống! Nhưng Ðức Cha đã cho tôi thấy chắc chắn vua sẽ chết. 11 Người của Thin Cha nghim nt mặt, nhn chằm chằm khiến ông Kha-da-n pht ngượng. Ông Ê-li-sa khc. 12 Ông Kha-da-n mới hỏi: Tại sao ngi lại khc? Ông đp: V tôi biết tai hoạ ông sẽ gây cho con ci Ít-ra-en. Ông sẽ phng hoả đốt cc thnh tr, sẽ dng gươm chm giết cc trai trng, nm trẻ con xuống đất cho chết v mổ bụng đn b c thai. 13 Ông Kha-da-n ni: Tôi tớ ngi, con ch ny, l chi m lm được điều qu thể như vậy? Ông Ê-li-sa đp: Ðức Cha đã cho tôi thấy ông lm vua A-ram. 14 Ông Kha-da-n từ giã ông Ê-li-sa v lại về với chủ mnh, vua hỏi: Ông Ê-li-sa đã ni g với ngươi? Ông Kha-da-n đp: Ông ấy ni với tôi l chắc chắn ngi sẽ sống. 15 Hôm sau, ông Kha-da-n đã lấy chăn, nhng nước, rồi phủ ln mặt vua. Vua đã chết, v ông Kha-da-n ln ngôi kế vị.

 

Vua Giô-ram cai trị Giu-đa (848-841) (2 Sb 21: 1-20)

 

16 Năm thứ năm triều Giô-ram, con vua A-khp lm vua Ít-ra-en, ông Giơ-hô-ram, con vua Giơ-hô-sa-pht ln lm vua Giu-đa. 17 Ông ln ngôi vua khi được ba mươi hai tuổi, v trị v ở Gi-ru-sa-lem tm năm. 18 Vua đi theo đường lối cc vua Ít-ra-en, hnh động như nh A-khp, v vua đã lấy một người con gi của vua A-khp lm vợ. Vua đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha. 19 Nhưng v vua Ða-vt, tôi trung của người, Ðức Cha không muốn huỷ diệt Giu-đa, theo lời Người đã phn với vua, l sẽ ban cho vua v con chu vua một ngọn đn luôn chy sng mọi ngy.

 

20 Dưới thời của vua, Ê-đôm thot ch thống trị của Giu-đa v đặt một vua ln cai trị mnh. 21 Vua Giô-ram sang Xa-ia cng với ton bộ chiến xa. Ban đm, vua trỗi dậy, đnh quân Ê-đôm đang bao vây vua v những người chỉ huy chiến xa. Dân chạy trốn về lều của họ. 22 Như thế, Ê-đôm đã thot ch thống trị của Giu-đa cho đến ngy nay. Rồi Lp-na cũng đã thot ch thống trị vo lc ấy.

 

23 Những truyện cn lại của vua Giô-ram v mọi việc vua lm đã chẳng được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Giu-đa đ sao? 24 Vua Giô-ram đã an nghỉ với tổ tin v được chôn cất với cc ngi trong Thnh Ða-vt. Ông A-kht-gia-hu, con của vua, ln ngôi kế vị vua cha.

 

Vua A-kht-gia-hu cai trị Giu-đa (841) (2 Sb 22: 1-6)

 

25 Năm thứ mười hai triều Giô-ram, con vua A-khp, lm vua Ít-ra-en, ông A-kht-gia-hu, con vua Giơ-hô-ram, ln lm vua Giu-đa. 26 A-kht-gia-hu ln ngôi vua khi được hai mươi hai tuổi, v trị v ở Gi-ru-sa-lem được một năm. Thân mẫu vua l b A-than-gia-hu, i nữ của Om-ri, vua Ít-ra-en. 27 Vua đi theo đường lối nh A-khp, đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha như nh A-khp, v c họ hng với nh A-khp.

 

28 Cng với vua Giô-ram, con vua A-khp, vua đi đnh vua A-ram l Kha-da-n, ở Ra-mốt Ga-la-t. Nhưng quân A-ram đã đnh vua Giô-ram bị thương. 29 Vua Giô-ram đã quay về Gt-rơ-en để chữa trị, v cc thương tch quân A-ram đã gây cho vua ở Ra-ma, trong lc giao chiến với vua A-ram l Kha-da-n. Vua Giu-đa l A-kht-gia-hu, con vua Giơ-hô-ram, đã xuống Gt-rơ-en thăm vua Giô-ram, con vua A-khp, v vua ny đang bị bệnh.

 

C Chương 09 C

 

5. Truyện Vua Gi-Hu

 

Xức dầu phong vương cho ông Gi-hu

 

1 Ngôn sứ Ê-li-sa gọi một người trong nhm anh em ngôn sứ v bảo: Hãy thắt lưng v cầm theo lọ dầu ny, m đi tới Ra-mốt Ga-la-t. 2 Khi đến nơi, anh hãy tm cch nhận mặt ông Gi-hu, con ông Giơ-hô-sa-pht, chu ông Nim-si. Anh đến v mời ông ấy đứng ln, ra khỏi chỗ cc anh em đồng đội, rồi dẫn vo một phng kn đo. 3 Sau đ, anh lấy lọ dầu m đổ trn đầu ông v ni: Ðức Cha phn thế ny: Ta xức dầu phong ngươi lm vua Ít-ra-en. Rồi anh mở cửa, trốn ngay đi, đừng chậm trễ.

 

4 Người thanh nin, một ngôn sứ trẻ, trẩy đi Ra-mốt Ga-la-t. 5 Khi anh đến nơi, th cc tướng lãnh quân đội đang ngồi với nhau. Người thanh nin ni: Thưa tướng quân, tôi c điều phải ni với ngi. Ông Gi-hu hỏi: Với ai trong chng tôi? Anh trả lời: Thưa, với tướng quân. 6 Khi đ, ông Gi-hu đứng ln, đi vo trong nh. Người thanh nin đổ dầu ln đầu ông v ni: Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, phn thế ny: Ta xức dầu phong ngươi lm vua cai trị Ít-ra-en l dân của Ðức Cha. 7 Ngươi sẽ đnh phạt nh A-khp, chủ ngươi, để ta đi I-de-ven đền nợ mu cc tôi tớ Ta l cc ngôn sứ v mọi tôi tớ của Ðức Cha. 8 Ton thể nh A-khp sẽ bị diệt vong. Ta sẽ diệt trừ mọi đn ông con trai của nh A-khp, nô lệ cũng như tự do ở Ít-ra-en. 9 Ta sẽ xử với nh A-khp như với nh Gia-rp-am, con Nơ-vt, như với nh Ba-sa, con A-khi-gia. 10 Cn I-de-ven, th ch sẽ ăn thịt n ngoi đồng Gt-rơ-en, m không c người chôn cất. Sau đ, người thanh nin mở cửa, chạy trốn.

 

Ông Gi-hu được tôn lm vua

 

11 Ông Gi-hu ra gặp cc thuộc hạ của chủ mnh. Họ hỏi ông: Bnh an chứ? Tại sao tn khng ấy lại đến gặp ông? Ông Gi-hu đp: Cc ông biết con người ấy v bi ca lải nhải của y m! 12 Nhưng họ bảo: Ông ni dối! Kể lại cho chng tôi đi! Ông ni: Y ni với tôi thế ny thế ny; y bảo Ðức Cha phn rằng: Ta đã xức dầu phong ngươi lm vua Ít-ra-en. 13 Họ vội vng lấy o chong trải ln đầu thềm cấp, dưới chân ông. Họ thổi t v, rồi hô ln: Gi-hu lm vua!

 

Ông Gi-hu chuẩn bị tiếm quyền

 

14 Ông Gi-hu, con ông Giơ-hô-sa-pht, chu ông Nim-si, âm mưu chống lại vua Giô-ram. Lc đ, vua Giô-ram v ton thể Ít-ra-en đang bảo vệ Ra-mốt Ga-la-t chống lại vua A-ram l Kha-da-n. 15 Nhưng vua Giơ-hô-ram đã về điều trị ở Gt-rơ-en, v cc thương tch quân A-ram đã gây cho vua, trong lc vua giao chiến với vua A-ram l Kha-da-n. Ông Gi-hu ni: Nếu thực sự cc ông đồng lng với tôi, th đừng ai thot khỏi thnh m đi bo tin cho Gt-rơ-en. 16 Ông Gi-hu ln xe đi Gt-rơ-en, v vua Giô-ram đang liệt giường ở đ; vua Giu-đa l A-kht-gia đã xuống thăm vua Giô-ram.

 

17 Người lnh canh đứng trn thp Gt-rơ-en nhn thấy đon quân của ông Gi-hu đang đến, th ni: Tôi nhn thấy một đon quân. Vua Giơ-hô-ram bảo: Hãy chọn một kỵ binh, sai đi gặp họ v hỏi: Bnh an chứ? 18 Người kỵ binh đi gặp ông Gi-hu v ni: Vua phn thế ny: Bnh an chứ? Ông Gi-hu trả lời: Bnh an hay không, việc g đến ngươi! Lui ra đằng sau ta! Người lnh canh lại bo tin: Sứ giả đã tới chỗ họ, nhưng không trở về. 19 Vua lại sai người kỵ binh thứ hai, người ấy đến với họ v ni: Vua phn thế ny: Bnh an chứ? Ông Gi-hu đp: Bnh an hay không, việc g đến ngươi! Lui ra đằng sau ta! 20 Người lnh canh lại bo tin: Sứ giả đã tới chỗ họ, nhưng không trở về. Kiểu đnh xe th giống như kiểu của ông Gi-hu, con ông Nim-si: Ông ấy đnh xe như đin! 21 Vua Giơ-hô-ram bảo: Thắng xe đi! V người ta thắng xe. Vua Ít-ra-en l Giơ-hô-ram v vua Giu-đa l A-kht-gia-hu đi ra, mỗi người ngồi trn xe mnh. Hai vua đi ra gặp ông Gi-hu v thấy ông ở thửa đất ông Na-vốt, người Gt-rơ-en.

 

Vua Giơ-hô-ram bị st hại

 

22 Vậy vua Giơ-hô-ram vừa thấy ông Gi-hu, th ni: Ông Gi-hu, bnh an chứ? Ông Gi-hu trả lời: Bnh an thế no được, bao lâu I-de-ven, mẹ ông, cn dở những tr dâm đãng v lm bao nhiu chuyện ph php như thế! 23 Vua Giơ-hô-ram liền cho quay xe lại v chạy trốn. Vua ni với vua A-kht-gia-hu: Phản loạn, ông A-kht-gia ơi! 24 Nhưng ông Gi-hu, đang cầm sẵn cung trong tay, bắn trng khoảng giữa hai vai vua Giơ-hô-ram; mũi tn xuyn qua tim vua Giơ-hô-ram m đi ra, khiến vua gục ngã trong xe. 25 Ông Gi-hu bảo vin sĩ quan Bt-ca: Lôi n ra, nm vo thửa đất ông Na-vốt, người Gt-rơ-en. Anh cn nhớ chứ: Khi tôi v anh cưỡi ngựa song song thp tng cha n l A-khp, Ðức Cha đã tuyn sấm về n như thế ny: 26 Hôm qua, Ta đã chẳng thấy mu của Na-vốt, v của con ci Na-vốt sao? C Sấm ngôn của Ðức Cha. Ta sẽ bắt ngươi phải trả nợ mu như thế, ngay tại thửa đất ấy- Sấm ngôn của Ðức Cha! Vậy bây giờ, lôi n ra, nm vo thửa đất ấy, theo lời Ðức Cha!

 

Vua A-kht-gia bị st hại

 

27 Thấy thế, vua Giu-đa l A-kht-gia chạy trốn theo đường Bết Ha Gan. Ông Gi-hu đuổi theo v ni: Giết cả n nữa! V người ta đã đnh vua bị thương ngay trn xe, ở dốc Gua gần Gp-lơ-am. Vua chạy trốn vo Mơ-ght-đô v chết ở đ. 28 Cc thuộc hạ của vua đưa vua ln xe chở về Gi-ru-sa-lem, v chôn cất vua trong mồ bn cạnh tổ tin vua trong Thnh vua Ða-vt. 29 Vua A-kht-gia đã ln ngôi cai trị Giu-đa vo năm thứ mười một triều vua Giô-ram, con vua A-khp.

 

B I-de-ven bị st hại

 

30 Ông Gi-hu vo Gt-rơ-en. Nghe tin đ, b I-de-ven đnh phấn tô mắt v trang điểm mi tc, rồi từ cửa sổ nhn xuống. 31 Khi ông Gi-hu đi vo cửa thnh, b ni: Bnh an chứ, Dim-ri, tn giết chủ? 32 Ông Gi-hu ngẩng mặt ln pha cửa sổ v ni: C ai theo ta không, c ai không? C hai hoặc ba vin thi gim nhn xuống pha ông. 33 Ông ni: Quẳng n xuống! Họ quẳng b xuống; mu của b bắn vo tường v vo cc con ngựa. Ông đạp chân ln b,34 rồi đi vo m ăn uống. Sau đ, ông ni: Cc anh lo vụ con khốn kiếp ấy đi v chôn cất n, v n l công cha. 35 Họ đi chôn b, nhưng chỉ tm thấy ci sọ, hai chân v hai bn tay của b. 36 Họ về bo tin cho ông Gi-hu. Ông ni: Ðây l lời Ðức Cha đã dng tôi trung Người l ông Ê-li-a, người Tt-be, m phn: Trong thửa đất Gt-rơ-en, ch sẽ ăn thịt I-de-ven. 37 Xc I-de-ven sẽ ra như phân trn mặt đồng ruộng, trong thửa đất Gt-rơ-en, khiến người ta không thể ni được: Ð l I-de-ven!

 

C Chương 10 C

 

Hong tộc Ít-ra en bị st hại

 

1 Vua A-khp c bảy mươi người con ở Sa-ma-ri. Ông Gi-hu viết thư gửi đến Sa-ma-ri cho cc thủ lãnh của Gt-rơ-en, cc kỳ mục v cc tổng trấn của vua A-khp. Thư viết: 2 V cc ông c cc hong tử của chủ cc ông ủng hộ, v cc ông c no xe, no ngựa, no thnh tr kin cố, no kh giới, cho nn khi thư ny đến tay cc ông, 3 cc ông hãy xem ai l người ưu t v xứng đng nhất trong số cc hong tử của chủ cc ông, th đặt người đ ln ngôi kế vị vua cha. Cc ông hãy đến chiến đấu cho nh của chủ cc ông. 4 Họ hết sức kinh hãi, họ ni với nhau: Hai vua cn không đứng vững trước mặt ông ấy, th lm sao chng ta đứng vững được? 5 Quan đại nội thị thần, ông thị trưởng, cc kỳ mục v tổng trấn liền sai người đến ni với ông Gi-hu: Chng tôi l thuộc hạ của ông. Tất cả những g ông ni với chng tôi, chng tôi sẽ lm. Chng tôi sẽ không tôn ai ln lm vua cả. Ông cứ lm những g ông thấy nn lm.

 

6 Ông Gi-hu viết cho họ bức thư thứ hai, trong đ ông ni: Nếu cc ông ủng hộ tôi v nghe lời tôi ku gọi, th hãy lấy đầu cc người con của chủ cc ông, rồi đến gặp tôi ngy mai vo giờ ny, ở Gt-rơ-en. Bảy mươi người con của vua đang ở tại nh cc quan lớn trong thnh. Cc quan lớn ny c nhiệm vụ dưỡng dục họ. 7 Vậy, thư ấy vừa đến nơi, cc quan lớn liền bắt bảy mươi người con của vua, cắt cổ, rồi bỏ đầu vo giỏ m gửi cho ông Gi-hu ở Gt-rơ-en.

 

8 Sứ giả đến bo tin cho ông: Họ đã mang đầu cc con vua tới rồi. Ông bảo: Hãy chất lm hai đống nơi cửa thnh cho đến sng. 9 Sng hôm sau, ông ra ngoi, đứng ni với ton dân: Cc ngươi đều vô can! Chnh tôi đã âm mưu hại chủ của tôi v đã giết ông ấy! Nhưng ai đã hạ st tất cả những người ny? 10 Vậy cc người hãy biết rằng không c lời no của Ðức Cha, không c lời no của Ðức Cha chống lại nh A-khp m lại ra vô hiệu: Ðức Cha thực hiện những g Người đã dng ông Ê-li-a, tôi trung của Người, m phn. 11 Ông Gi-hu hạ st tất cả những người cn st lại của nh A-khp ở Gt-rơ-en, mọi quan lớn, những người quen biết v tư tế của vua; không để một mạng no sống st.

 

Cc ông hong Giu-đa bị hạ st

 

12 Rồi ông Gi-hu ln đường đi Sa-ma-ri. Trn đường đi, lc ở Bết E-kt Ha-rô-im, 13 ông gặp cc anh em của ông A-kht-gia-hu, vua Giu-đa, th hỏi: Cc ông l ai? Họ đp: Chng tôi l anh em của vua A-kht-gia-hu. Chng tôi xuống hỏi thăm cc hong tử v cc con b hong thi hậu. 14 Ông ni: Bắt sống lấy chng! Người ta bắt sống họ v cắt cổ ở bể nước Bết E-kt, tất cả l bốn mươi hai người, không st một ai.

 

Ông Gi-hu v ông Giơ-hô-na-đp

 

15 Ông rời đ m đi v gặp ông Giơ-hô-na-đp, con ông R-khp, ra đn ông. Ông cho v ni: Ông c thực lng với tôi như tôi thực lng với ông không? Ông Giơ-hô-na-đp ni: C Ông Gi-hu ni: Nếu c, th hãy bắt tay tôi. Ông Giơ-hô-na-đp liền bắt tay ông Gi-hu. Ông ny đưa ông ln xe, cho ngồi bn cạnh. 16 Ông Gi-hu ni: Hãy đi với tôi v chứng kiến lng nhiệt thnh của tôi đối với Ðức Cha! Rồi ông đưa ông ấy ln xe. 17 Vo Sa-ma-ri, ông hạ st tất cả những người cn lại của nh A-khp ở Sa-ma-ri, ông tiu diệt hết, như lời Ðức Cha đã phn với ông Ê-li-a.

 

St hại cc tn đồ thần Ba-an v ph huỷ đền thờ

 

18 Ông Gi-hu tập họp ton dân lại v ni với họ: A-khp phụng sự thần Ba-an cn t, chứ Gi-hu đây sẽ phụng sự người nhiều. 19 Vậy bây giờ, hãy triệu tập lại đây cho tôi tất cả cc ngôn sứ của thần Ba-an, mọi tn đồ v tư tế của thần, đừng c ai vắng mặt, v tôi sẽ dâng một hy lễ lớn knh thần Ba-an. Ai vắng mặt, sẽ không được sống. Ông Gi-hu lập mưu diệt trừ những kẻ phụng sự thần Ba-an. 20 Ông Gi-hu ni: Hãy triệu tập một buổi họp long trọng knh thần Ba-an. V người ta đã triệu tập buổi họp đ. 21 Ông Gi-hu sai người đi khắp Ít-ra-en. Mọi tn đồ thần Ba-an đều đến, chẳng cn ai m lại không đến. Họ vo đền Ba-an. Ðền ny chỗ no cũng chật nch người. 22 Ông Gi-hu bảo người phụ trch phng lễ phục: Ðem lễ phục ra, pht cho mọi người phụng sự thần Ba-an. Người ấy đem lễ phục ra cho họ. 23 Ông Gi-hu cng với ông Giơ-hô-na-đp, con ông R-khp, vo đền Ba-an, ông ni với những người phụng sự thần Ba-an: Hãy lục sot xem: đừng để những người phụng sự Ðức Cha c mặt ở đây với cc người; chỉ để những người phụng sự Ba-an m thôi. 24 Rồi người ta vo dâng hy lễ v lễ ton thiu.

 

Nhưng ông Gi-hu đã đặt tm mươi người bn ngoi v ni: Ai để cho một người no trong cc kẻ ta sắp nộp vo tay cc người thot được, th phải lấy mạng thế mạng. 25 Vậy, khi lễ ton thiu đã hon tất, ông Gi-hu bảo cc thị vệ v sĩ quan: Vo giết chng đi! Ðừng để cho ai ra ngoi! Cc thị vệ v sĩ quan dng lưỡi gươm m giết chng, quăng xc đi. Rồi họ vo tận cung thnh của đền Ba-an; 26 họ lôi trụ thờ của đền Ba-an ra m đốt đi. 27 Họ ph huỷ trụ đ knh thần Ba-an, ph huỷ đền Ba-an, biến thnh nh tiu cho đến ngy nay.

 

Ông Gi-hu lm vua Ít-ra-en (841-814)

 

28 Như thế, vua Gi-hu lm cho thần Ba-an biến khỏi Ít-ra-en. 29 Tuy nhin, vua Gi-hu không dứt bỏ cc tội m vua Gia-rp-am, con ông Nơ-vt, đã phạm v lôi ko Ít-ra-en phạm theo: đ l thờ những con b bằng vng ở Bết Ên v ở Ðan. 30 Ðức Cha phn với vua Gi-hu: V ngươi đã lm đng những điều Ta coi l ngay thẳng, v ngươi đã xử với nh A-khp y như lng Ta muốn, th con chu ngươi sẽ ngự trn ngai cai trị Ít-ra-en cho đến đời thứ bốn. 31 Nhưng vua Gi-hu đã không hết lng hết dạ ch tâm đi theo lề luật Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en: vua đã không dứt bỏ cc tội m vua Gia-rp-am đã phạm v lôi ko Ít-ra-en phạm theo.

 

32 Trong những ngy ấy, Ðức Cha bắt đầu cắt xn lãnh thổ Ít-ra-en. Ông Kha-da-n đnh bại họ trn ton lãnh thổ Ít-ra-en, 33 từ sông Gio-đan đến pha mặt trời mọc, ton miền Ga-la-t, những vng thuộc cc chi tộc Gt, Rưu-vn v Mơ-na-se, từ A-rô-e trn bờ suối Ác-nôn, miền Ga-la-t v Ba-san.

 

34 Những truyện cn lại của vua Gi-hu, mọi việc vua lm, cũng như mọi chiến công của vua, đã chẳng được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Ít-ra-en đ sao? 35 Vua Gi-hu nằm xuống với tổ tin v được chôn cất ở Sa-ma-ri. Con vua l Giơ-hô-a-kht đã ln ngôi kế vị vua cha. 36 Thời gian vua Gi-hu cai trị Ít-ra-en ở Sa-ma-ri l hai mươi tm năm.

 

C Chương 11 C

 

6. Từ Triều A-Than-Gia Ðến Khi Ông Ê-Li-Sa Qua Ðời

 

Truyện b A-than-gia (841-835) (2 Sb 22:10-23:21)

 

1 B A-than-gia, thân mẫu vua A-kht-gia-hu, thấy con mnh đã chết, th đứng ln tiu diệt tất cả hong tộc. 2 Nhưng b Giơ-hô-se-va, i nữ vua Giô-ram v l chị của vua A-kht-gia-hu, đã ẵm Giô-t, con vua A-kht-gia-hu, ln đưa cậu ra khỏi số cc hong tử sẽ bị st hại, giấu trong phng ngủ cng với người v nuôi. Như thế, người ta đã giấu được cậu b khuất mắt b A-than-gia, v cậu không bị giết. 3 Cậu Giô-t ở lại với b Giơ-hô-se-va trong Nh Ðức Cha, lẩn trốn ở đ su năm, suốt thời b A-than-gia cai trị xứ sở.

 

4 Năm thứ bảy, ông Giơ-hô-gia-đa sai người đi mời cc vị chỉ huy một trăm quân thuộc đạo binh Ca-ri v thuộc đon thị vệ. Ông cho họ vo trong Nh Ðức Cha với ông. Ông kết ước với họ, bắt họ tuyn thệ trong Nh Ðức Cha, v cho họ được thấy hong tử. 5 Ông truyền lệnh cho họ như sau: Ðây l điều cc ông phải lm: Một phần ba cc ông, những người đang phin trực ngy sa-bt, sẽ canh giữ đền vua, 6 một phần ba sẽ đứng ở cửa Xua, v một phần ba ở cửa pha sau đon thị vệ. Cc ông sẽ luân phin nhau canh giữ đền vua. 7 Hai đội khc của cc ông, những người hết phin trực ngy sa-bt, sẽ canh giữ Nh Ðức Cha. 8 Cc ông sẽ đứng chung quanh vua, ai nấy đều cầm kh giới trong tay. Kẻ no xâm phạm hng ngũ cc ông, th sẽ bị xử tử. Khi vua đi ra đi vo, cc ông luôn phải ở bn cạnh vua.

 

9 Cc vị chỉ huy một trăm quân lm đng mọi điều tư tế Giơ-hô-gia-đa đã truyền. Mỗi vị chỉ huy đem theo người của họ, những người đang phin trực ngy sa-bt, cng với những người hết phin trực ngy sa-bt. Họ đến với tư tế Giơ-hô-gia-đa. 10 Tư tế trao cho cc vị chỉ huy trăm quân, gio v thuẫn của vua Ða-vt để trong Nh Ðức Cha. 11 Cc thị vệ ai nấy đều cầm kh giới trong tay, đứng dn từ pha nam đến pha bắc Nh Ðức Cha, trước bn thờ v trước Nh Ðức Cha cốt để bao quanh vua. 12 Ông Giơ-hô-gia-đa rước hong tử ra, đội vương miện v trao cuộn Chứng Ước. Người ta phong vương v xức dầu cho hong tử, rồi vỗ tay hô ln: Vạn tuế đức vua!

 

13 Khi b A-than-gia nghe tiếng dân chng la, b đi về pha họ đang ở trong Nh Ðức Cha. 14 B nhn ln, th ka vua đứng trn bệ cao theo nghi lễ thường dng, cc vị chỉ huy v cc người thổi kn ở bn cạnh vua. Ton dân trong xứ hân hoan reo h giữa tiếng kn trỗi vang. B A-than-gia liền x o mnh ra v ku ln: Phản bội! Phản bội! 15 Tư tế Giơ-hô-gia-đa truyền lệnh cho cc vị chỉ huy một trăm quân đứng đầu ton binh, ông bảo họ: Lôi n ra khỏi hng quân! Ai theo n, th lấy gươm chm chết! Tư tế ni: N không được chết trong Nh Ðức Cha! 16 Họ liền tm lấy b. V khi b đi qua lối Cửa Ngựa để tới đền vua; th họ giết b ở đ.

 

17 Ông Giơ-hô-gia-đa lập giao ước giữa Ðức Cha, vua v dân, nhờ đ dân trở thnh dân của Ðức Cha. Ông cũng lập giao ước giữa vua v dân. 18 Rồi ton dân trong xứ ko tới đền Ba-an m ph huỷ cc bn thờ v tượng thần. Cn Mt-tan, tư tế của thần Ba-an, th họ giết ngay trước cc bn thờ.

 

Tư tế Giô-hô-gia-đa đặt những trạm canh để giữ Nh Ðức Cha. 19 Rồi ông đem theo cc vị chỉ huy một trăm quân, quân Ca-ri, cc thị vệ v ton dân trong xứ. Họ rước vua từ Nh Ðức Cha xuống, sau đ đi qua Cửa Cc Thị Vệ m tới đền vua. Vua Giô-t ngự ln ngai vua. 20 Ton dân trong xứ th vui mừng, cn thnh vẫn không động tĩnh. Về phần b A-than-gia, họ đã lấy gươm giết chết trong đền vua.

 

C Chương 12 C

 

Vua Giô-t cai trị Giu-đa (835-796) (2 Sb 24:1-16)

 

1 Giô-t ln lm vua khi được bảy tuổi. 2 Năm thứ bảy triều vua Gi-hu, vua Giô-t ln ngôi v đã trị v ở Gi-ru-sa-lem bốn mươi năm. Thân mẫu vua l b Xp-gia, người Bơ-e Se-va. 3 Suốt cả đời, vua Giô-t đã lm điều ngay chnh trước mắt Ðức Cha, v vua đã được tư tế Giơ-hô-gia-đa dạy dỗ. 4 Tuy nhin, cc tế đn ở nơi cao không bị ph huỷ; dân chng vẫn cn tế lễ v đốt hương trn cc nơi cao đ.

 

5 Vua Giô-t ni với cc tư tế: Tất cả số bạc nộp thuế cho Nh Ðức Cha, số bạc mỗi người phải dâng, v tất cả số bạc mỗi người tự ý dâng cho Nh Ðức Cha, 6 mỗi tư tế sẽ nhận từ những người mnh quen biết, v cc tư tế sẽ sửa chữa những chỗ hư hại trong Nh Ðức Cha, ở bất cứ nơi no thấy hư hại. 7 Ðến năm thứ hai mươi ba đời vua Giô-t, cc tư tế vẫn không sửa chữa những chỗ hư hại trong Nh Ðức Cha. 8 Vua Giô-t mới triệu tập tư tế Giơ-hô-gia-đa v cc tư tế khc, rồi ni với họ: Sao cc ông lại không sửa chữa những chỗ hư hại trong Nh Ðức Cha? Vậy từ nay, cc ông đừng nhận bạc từ những người quen biết nữa, nhưng hãy trao lại để sửa chữa những chỗ hư hại trong Nh Ðức Cha. 9 Cc tư tế bằng lng không nhận bạc của dân v khỏi phải lo sửa chữa những chỗ hư hại trong Nh Ðức Cha.

 

10 Tư tế Giơ-hô-gia-đa lấy một ci hm, khot lỗ trn nắp v đặt hm đ bn cạnh trụ đ, pha bn phải cửa vo Nh Ðức Cha. Cc tư tế canh ngưỡng cửa bỏ vo hm tất cả số bạc người ta dâng vo Nh Ðức Cha. 11 Khi no cc ông thấy c nhiều bạc trong hm, th vin thư ký của vua đi ln cng với vị thượng tế. Người ta đc thnh thoi, rồi đếm số thoi bạc c trong Nh Ðức Cha. 12 Sau khi kiểm lại số bạc, người ta trao cho những người lo công việc sửa chữa, những người phụ trch Nh Ðức Cha. Những người ny chi bạc cho cc thợ mộc, cc người thợ lm việc tại nh Ðức Cha, 13 cho cc thợ nề v thợ đ; họ cũng chi bạc để mua gỗ v đ đẽo, để sửa chữa những chỗ hư hại trong Nh Ðức Cha; tm lại, họ chi bạc cho mọi ph tổn lin quan đến việc sửa chữa Nh Ðức Cha. 14 Nhưng người ta không lấy bạc dâng vo Nh Ðức Cha để lm chậu bạc, dao, bnh rảy, kn, hay bất cứ đồ vật no bằng vng, bằng bạc dng trong Nh Ðức Cha. 15 Người ta trao số bạc ấy cho những người lo công việc sửa chữa, v họ dng để sửa chữa Nh Ðức Cha. 16 Những người nhận bạc cứ trả cho cc người lo công việc sửa chữa, m không ai đi họ phải tnh sổ, v họ hnh động lim chnh. 17 Cn số bạc người ta xin lễ đền tội v lễ tạ tội, th không nộp vo Nh Ðức Cha: số bạc ấy thuộc về cc tư tế.

 

18 Bấy giờ, vua A-ram l Kha-da-n tiến quân đnh thnh Gt v chiếm được thnh ny. Sau đ, vua Kha-da-n định tiến đnh Gi-ru-sa-lem. 19 Vua Giu-đa l Giô-t lấy mọi đồ vật thnh m cc vua Giu-đa tổ tin mnh l Giơ-hô-sa-pht, Giơ-hô-ram v A-kht-gia-hu, đã dâng cng, cũng như cc đồ vật m chnh vua đã dâng cng, v tất cả vng c trong kho Nh Ðức Cha v trong đền vua. Vua gửi tất cả những thứ đ cho vua A-ram l Kha-da-n, v vua ny rời khỏi Gi-ru-sa-lem.

 

20 Những truyện cn lại của vua Giô-t v tất cả những g vua lm, đã chẳng được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Giu-đa đ sao? 21 Cc thuộc hạ của vua Giô-t đứng ln, âm mưu chống lại vua v hạ st vua ở Bết Mi-lô, khi vua xuống Xi-la. 22 Cc thuộc hạ của vua l Giô-da-vt, con b Sim-t, v Giơ-hô-da-vt, con ông Sô-me, hạ st vua, v vua đã chết. Người ta chôn cất vua bn cạnh tổ tin vua trong Thnh Ða-vt. Con vua l A-mt-gia ln ngôi kế vị vua cha.

 

C Chương 13 C

 

Vua Giơ-hô-a-kht cai trị Ít-ra-en (814-798)

 

1 Năm thứ hai mươi ba triều vua Giô-t, con vua A-kht-gia-hu, vua Giu-đa, ông Giơ-hô-a-kht, con vua Gi-hu, ln lm vua ở Sa-ma-ri, trị v Ít-ra-en được mười bảy năm. 2 Vua đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha, đã bắt chước vua Gia-rp-am, con ông Nơ-vt, phạm thứ tội trước kia vua Gia-rp-am, đã lôi ko Ít-ra-en phạm theo; v vua không dứt ra được.

 

3 Ðức Cha đã nổi cơn thịnh nộ với Ít-ra-en. Người nộp họ vo tay vua Kha-da-n, vua A-ram, v vua Ben Ha-đt, con vua Kha-da-n, trong suốt triều đại hai vua ny. 4 Vua Giơ-hô-a-kht cố lm cho nt mặt Ðức Cha dịu lại. V Ðức Cha nhận lời vua, v Người đã thấy cảnh Ít-ra-en bị vua A-ram p bức. 5 Ðức Cha ban cho Ít-ra-en một vị cứu tinh giải thot họ khỏi ch đô hộ của A-ram. Con ci Ít-ra-en lại được ở trong lều trại của họ như trước. 6 Nhưng họ không dứt bỏ cc tội nh Gia-rp-am đã lôi ko họ phạm theo. Họ cứ đi theo đường tội lỗi đ. Ngay cả cột thờ vẫn cn đứng sừng sững ở Sa-ma-ri. 7 Ðức Cha chỉ để lại cho vua Giơ-hô-a-kht năm mươi kỵ binh, mười xe trận, v mười ngn bộ binh, bởi v vua A-ram đã tiu diệt quân Ít-ra-en v nghiền nt họ ra như tro bụi người ta ch đạp.

 

8 Những truyện cn lại của vua Giơ-hô-a-kht v mọi việc vua lm, cũng như cc chiến công của vua, đã chẳng được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Ít-ra-en đ sao? 9 Vua Giơ-hô-a-kht đã nằm xuống với tổ tin v được chôn cất ở Sa-ma-ri. Con vua l Giô-t ln ngôi kế vị vua cha.

 

Vua Giô-t cai trị Ít-ra-en (798-783)

 

10 Năm thứ ba mươi bảy triều vua Giô-t, vua Giu-đa, con vua Giơ-hô-a-kht l Giô-t ln lm vua ở Sa-ma-ri, trị v Ít-ra-en được mười su năm. 11 Vua đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha. Vua không dứt bỏ cc tội m vua Gia-rp-am, con ông Nơ-vt, đã phạm v lôi ko Ít-ra-en phạm theo. Vua cứ đi theo đường tội lỗi đ.

 

12 Cc truyện cn lại của vua Giô-t v tất cả mọi việc vua lm, cũng như chiến công của vua trong cuộc giao chiến với vua Giu-đa l A-mt-gia, đã chẳng được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Ít-ra-en đ sao? 13 Vua Giô-t đã an nghỉ với tổ tin, v vua Gia-rp-am ln ngôi. Vua Giô-t được chôn cất ở Sa-ma-ri bn cạnh cc vua Ít-ra-en.

 

Ngôn sứ Ê-li-sa qua đời

 

14 Ông Ê-li-sa lâm bệnh. Cơn bệnh sẽ lm cho ông chết. Vua Ít-ra-en l Giô-t xuống gặp ông, p st mặt vo mặt ông m khc. Vua ni: Cha ơi! Cha ơi! Hỡi chiến xa v chiến mã của Ít-ra-en! 15 Ông Ê-li-sa bảo: Vua cầm lấy cung tn! Vua liền cầm lấy cung tn. 16 Ông Ê-li-sa ni với vua Ít-ra-en: Vua giương cung ln! Vua liền giương cung. Ông Ê-li-sa đặt tay ln tay vua 17 v ni: Vua mở cửa sổ về hướng đông, v vua mở cửa sổ. Ông Ê-li-sa bảo: Vua bắn đi! v vua bắn. Ông Ê-li-sa lại bảo: Mũi tn chiến thắng của Ðức Cha! Mũi tn chiến thắng A-ram! Vua sẽ đnh A-ram ở A-phếch cho tới mức tận diệt chng.

 

18 Ông Ê-li-sa ni: Vua cầm lấy tn, V vua đã cầm lấy tn. Ông Ê-li-sa lại bảo vua Ít-ra-en: Vua đập xuống đất!, v vua đã đập xuống ba lần, rồi ngưng. 19 Người của Thin Cha nổi giận với vua, ông ni: Ðng lẽ phải đập năm su lần, th bấy giờ vua mới đnh A-ram cho tới mức tận diệt chng. Nhưng bây giờ, vua chỉ đnh được A-ram ba lần thôi.

 

20 Ông Ê-li-sa qua đời v người ta đã chôn cất ông. Hng năm, cc ton quân Mô-p xâm nhập xứ sở. 21 Vậy, c lần người ta đang đem một người chết đi chôn, th thấy một ton quân của bọn đ, họ liền vất người chết vo mộ ông Ê-li-sa, rồi bỏ đi. Người chết vừa đụng phải hi cốt của ông Ê-li-sa th sống lại v đứng thẳng dậy.

 

Vua Giô-t chiến thắng quân A-ram

 

22 Suốt triều vua Giơ-hô-a-kht, vua A-ram l Kha-da-n đã p bức người Ít-ra-en. 23 Nhưng Ðức Cha tỏ lng nhân từ v chạnh lng thương đoi nhn họ, v Người đã lập giao ước với cc tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-c v Gia-cp. Người không muốn diệt trừ họ, v cho đến nay vẫn không xua đuổi họ cho khuất nhan Người. 24 Vua A-ram l Kha-da-n qua đời, v con vua l Ben Ha-đt ln ngôi kế vị vua cha. 25 Vua Giô-t, con vua Giơ-hô-a-kht, lấy lại được những thnh m vua Kha-da-n trong một cuộc chiến, đã chiếm được của vua Giơ-hô-a-kht, cha vua Giô-t. Những thnh ny khi đ nằm trong tay vua Ben Ha-đt, con vua kha-da-n. Vua Giô-t đã đnh bại vua Ben Ha-đt ba lần v thu hồi được cc thnh của Ít-ra-en.

 

C Chương 14 C

 

VII. Hai Vương Quốc

 

Cho Tới Ngy Sa-Ma-Ri Thất Thủ

 

Vua A-mt-gia-hu cai trị Giu-đa (796-781) (2 Sb 25:1-28)

 

1 Năm thứ hai triều vua Giô-t, con vua Giơ-hô-a-kht, vua Ít-ra-en, th con vua Giô-t, vua Giu-đa, l A-mt-gia-hu, ln lm vua. 2 Khi ln ngôi, vua được hai mươi lăm tuổi v trị v tại Gi-ru-sa-lem hai mươi chn năm. Thân mẫu của vua l b Giơ-hô-t-đan người Gi-ru-sa-lem. 3 Vua đã điều ngay chnh trước mắt Ðức Cha, tuy không bằng vua Ða-vt, tổ tin vua. Trong mọi sự, vua đã lm như vua cha l Giô-t. 4 Tuy nhin, cc tế đn ở nơi cao không bị ph huỷ; dân chng vẫn cn tế lễ v đốt hương trn cc nơi cao đ.

 

5 Vậy khi đã nắm vững vương quyền trong tay, vua A-mt-gia-hu hạ st những thuộc hạ đã hạ st vua cha. 6 Nhưng vua không xử tử con ci những kẻ st nhân ấy, như đã chp trong sch Luật Mô-s, chiếu theo lệnh Ðức Cha truyền rằng: Cha sẽ không bị xử tử v con, v con sẽ không bị xử tử v cha: mỗi người sẽ bị xử tử về tội của mnh.

 

7 Chnh vua đã hạ st mười ngn quân Ê-đôm tại thung lũng Muối, v trong cuộc chiến vua đã chiếm được thnh luỹ Tảng Ð, m vua đặt tn cho l Gic-thơ-n; tn ny vẫn tồn tại đến ngy nay.

 

8 Khi ấy, vua A-mt-gia sai sứ giả đến vua Giô-t con vua Giơ-hô-a-kht, chu vua Ít-ra-en l Gi-hu, v ni: No đến đây, ta đọ sức với nhau! 9 Vua Ít-ra-en l Giô-t mới sai người đến ni với vua A-mt-gia-hu, vua Giu-đa: Cỏ gai trn ni Li-băng sai người đến ni với cây b hương Li-băng: Xin gả con gi của ngi cho con trai tôi. Nhưng một con dã th Li-băng đi qua đã đạp ln cỏ gai. 10 V đã đnh bại Ê-đôm, nn ông ln mặt. Ông cứ vnh vang m ở nh! Chứ sao ông lại muốn khiu chiến, để rồi bị ngã gục cng với Giu-đa?

 

11 Nhưng vua A-mt-gia-hu không chịu nghe. Bấy giờ, vua Ít-ra-en l Giô-t mới tiến ln; vua Giô-t v vua Giu-đa l A-mt-gia-hu đọ sức với nhau ở Bết Se-mt thuộc Giu-đa. 12 Giu-đa bị Ít-ra-en đnh bại; quân Giu-đa chạy trốn, ai về lều nấy. 13 Cn vua Giu-đa l A-mt-gia-hu, con vua Giô-t, chu vua A-kht-gia-hu, th bị vua Ít-ra-en l Giô-t bắt ở Bết Se-mt, v điệu về Gi-ru-sa-lem. Vua đập ph tường thnh Gi-ru-sa-lem, tạo ra một chỗ hổng di hai trăm thước, từ Cửa Ép-ra-im đến Cửa Gc thnh. 14 Sau đ, vua lấy tất cả vng bạc cng mọi đồ vật c trong Nh Ðức Cha v trong cc kho của đền vua, bắt cc con tin, rồi trở về Sa-ma-ri.

 

15 Cc truyện cn lại của vua Giô-t, những g vua lm, cũng như chiến công của vua trong cuộc giao chiến với vua Giu-đa l A-mt-gia-hu, đã chẳng được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Ít-ra-en đ sao? 16 Vua Giô-t đã an nghỉ với tổ tin v được chôn cất ở Sa-ma-ri bn cạnh cc vua Ít-ra-en. Con vua l Gia-rp-am ln ngôi kế vị.

 

17 Vua A-mt-gia-hu, con vua Giô-t, vua Giu-đa, cn sống mười lăm năm nữa sau khi vua Giô-t, con vua Giơ-hô-a-kht, vua Ít-ra-en, qua đời.

 

18 Cc truyện cn lại của vua A-mt-gia-hu đã chẳng được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Giu-đa đ sao? 19 Người ta âm mưu hại vua ở Gi-ru-sa-lem, nn vua chạy trốn về hướng La-kht, nhưng người ta sai người đuổi theo vua đến tận La-kht v giết vua ở đ. 20 Người ta cho ngựa chở vua về Gi-ru-sa-lem v chôn cất vua ở đ, bn cạnh tổ tin vua trong Thnh vua Ða-vt. 21 Ton dân Giu-đa đặt A-dc-gia mới mười su tuổi ln ngôi kế vị vua cha l A-mt-gia-hu. 22 Chnh vua đã ti thiết Ê-lt v trả lại cho Giu-đa, sau khi vua A-mt-gia-hu an nghỉ bn cạnh tổ tin.

 

Vua Gia-rp-am II cai trị Ít-ra-en (783-743)

 

23 Năm thứ mười lăm triều vua A-mt-gia-hu, con vua Giô-t, vua Giu-đa, con vua Giô-t, vua Ít-ra-en, l Gia-rp-am ln lm vua, v trị v bốn mươi mốt năm ở Sa-ma-ri. 24 Vua đã lm sự dữ tri mắt Ðức Cha, đã không dứt bỏ mọi tội m vua Gia-rp-am, con ông Nơ-vt, đã phạm v lôi ko Ít-ra-en phạm theo.

 

25 Chnh vua đã ti lập bin giới Ít-ra-en từ Cửa Ải Kha-mt cho đến biển A-ra-va, như lời Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, đã dng tôi trung của Người l ngôn sứ Giô-na, con ông A-mt-tai, qu ở Gt Kh-phe, m phn. 26 V Ðức Cha đã nhn thấy cảnh bần cng của Ít-ra-en phản nghịch; chẳng c một ai, nô lệ hay tự do, đến cứu gip Ít-ra-en. 27 Ðức Cha đã không ni l sẽ xo tn Ít-ra-en không cn dấu vết trong thin hạ, nn Người đã cứu họ nhờ tay vua Gia-rp-am, con vua Giô-t.

 

28 Cc truyện cn lại của vua Gia-rp-am v mọi việc vua lm, cũng như chiến công nhờ đ vua đnh chiếm v đem Ða-mt cng Kha-mt về lại cho Ít-ra-en, những truyện đ đã chẳng được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Ít-ra-en đ sao? 29 Vua Gia-rp-am đã nằm xuống với tổ tin l cc vua Ít-ra-en. Con vua l Dơ-khc-gia ln ngôi kế vị vua cha.

 

C Chương 15 C

 

Vua A-dc-gia cai trị Giu-đa (781-740) (2 Sb 26:1-23)

 

1 Năm thứ hai mươi bảy triều Gia-rp-am, vua Ít-ra-en, con vua A-mt-gia, vua Giu-đa, l A-dc-gia ln lm vua. 2 Ông ln ngôi vua khi được mười su tuổi, v trị v năm mươi hai năm ở Gi-ru-sa-lem. Mẹ vua tn l Giơ-khôn-gia-hu, người Gi-ru-sa-lem. 3 Vua đã lm điều ngay chnh trước mắt Ðức Cha, hon ton đng như vua cha l A-mt-gia-hu đã lm. 4 Tuy nhin, cc tế đn ở nơi cao đã không bị ph huỷ, dân chng vẫn cn tế lễ v đốt hương trn cc nơi cao đ.

 

5 Ðức Cha đnh phạt vua; vua mắc bệnh phung hủi cho đến ngy qua đời, v sống cô lập trong một căn nh. Chnh ông Giô-tham, con vua, lm đại nội thị thần v cai trị dân trong xứ.

 

6 Cc truyện cn lại của vua A-dc-gia-hu v mọi việc vua lm đã chẳng được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Giu-đa đ sao? 7 Vua A-dc-gia đã nằm xuống với tổ tin v được chôn cất bn cạnh tổ tin trong Thnh vua Ða-vt. Con vua l Giô-tham ln ngôi kế vị vua cha.

 

8 Năm thứ ba mươi tm triều vua A-dc-gia-hu, vua Giu-đa, con vua Gia-rp-am l Dơ-khc-gia ln lm vua Ít-ra-en v trị v su thng ở Sa-ma-ri. 9 Vua đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha như tổ tin vua. Vua đã không dứt bỏ cc tội m vua Gia-rp-am, con ông Nơ-vt, đã phạm v lôi ko Ít-ra-en phạm theo. 10 Ông Sa-lum, con ông Gia-vết, âm mưu hại vua. Ông đã đnh chết vua trước mặt dân, rồi ln ngôi thay vua. 11 Cc truyện cn lại của vua Dơ-khc-gia đã được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Ít-ra-en. 12 Ðức Cha đã phn với vua Gi-hu rằng: Con chu ngươi sẽ ngự trn ngai cai trị Ít-ra-en cho đến đời thứ bốn; lời ấy đã ứng nghiệm.

 

Vua Sa-lum cai trị Ít-ra-en (743)

 

13 Con ông Gia-vết l Sa-lum ln lm vua năm thứ ba mươi chn triều vua Út-di-gia, vua Giu-đa. Vua trị v được một thng ở Sa-ma-ri.

 

14 Ông Mơ-na-khm, con ông Ga-đi, đi ln từ Tia-xa v tiến vo Sa-ma-ri. Tại Sa-ma-ri, ông đnh chết vua Sa-lum, con ông Gia-vết, v ln lm vua thay vua ấy.

 

15 Những truyện cn lại của vua Sa-lum v cuộc âm mưu vua đã chủ xướng, những sự việc ấy đã được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Ít-ra-en. 16 Bấy giờ, vua Mơ-na-khm đnh phạt Tp-pu-c, mọi người ở trong đ cũng như lãnh thổ của thnh bắt đầu từ Tia-xa, v người trong thnh đã không mở cửa cho vua; vua đã mổ bụng tất cả phụ nữ c thai.

 

Vua Mơ-na-khm cai trị Ít-ra-en (743-738)

 

17 Năm thứ ba mươi chn triều vua A-dc-gia, vua Giu-đa, con ông Ga-đi l Mơ-na-khm ln lm vua cai trị Ít-ra-en mười năm, ở Sa-ma-ri. 18 Vua đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha; vua không dứt bỏ cc tội m vua Gia-rp-am, con ông Nơ-vt, đã phạm v lôi ko Ít-ra-en phạm theo.

 

19 vua Át-sua l Pun xâm nhập xứ sở, v vua Mơ-na-khm nộp cho vua Pun ba mươi ngn ký bạc để vua ny nâng đỡ v củng cố vương quyền vua đang nắm trong tay. 20 Vua Mơ-na-khm thu bạc ấy của Ít-ra-en, của mọi ph ho, để nộp cho vua Át-sua: mỗi người mười lăm lượng bạc. V thế, vua Át-sua đã trở về nước, không ở lại trong xứ.

 

21 Cc truyện cn lại của vua Mơ-na-khm, v mọi việc vua lm, đã chẳng được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Ít-ra-en đ sao? 22 Vua Mơ-na-khm đã nằm xuống với tổ tin. Con vua l Pơ-cc-gia ln ngôi kế vị vua cha.

 

Vua Pơ-cc-gia cai trị Ít-ra-en (738-737)

 

23 Năm thứ năm mươi triều vua A-dc-gia, vua Giu-đa, con vua Mơ-na-khm l Pơ-cc-gia ln lm vua cai trị Ít-ra-en hai năm, ở Sa-ma-ri. 24 Vua đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha, vua không dứt bỏ những tội m vua Gia-rp-am, con ông Nơ-vt, đã phạm v lôi ko Ít-ra-en phạm theo.

 

25 Gim mã của vua l ông Pe-cc, con ông Rơ-man-gia-hu, âm mưu chống lại vua v hạ st vua ở Sa-ma-ri, trong thp chnh của đền vua C năm mươi người dân Ga-la-t cng theo ông. Ông giết vua v ln ngôi thay thế.

 

26 Cc truyện cn lại của vua Pơ-cc-gia, v mọi việc vua lm, đã được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Ít-ra-en.

 

Vua Pe-cc cai trị Ít-ra-en (737-732)

 

27 Năm thứ năm mươi hai triều vua A-dc-gia, vua Giu-đa, con ông Rơ-man-gia-hu l Pe-cc ln lm vua cai trị Ít-ra-en hai mươi năm, ở Sa-ma-ri. 28 Vua đã lm điều dữ tri mắt Ðức Cha, vua không dứt bỏ những tội m vua Gia-rp-am, con ông Nơ-vt, đã phạm v lôi ko Ít-ra-en phạm theo.

 

29 Trong thời gian vua Pe-cc, vua Ít-ra-en, vua Át-sua l Tch-lt Pi-le-xe đến xâm chiếm I-giôn, A-vn Bết Ma-a-kha, Gia-nô-c, Ke-đt, Kha-xo, miền Ga-la-t v Ga-li-l, ton xứ Np-ta-li, rồi đy dân sang Át-sua. 30 Ông Hô-s, con ông Ê-la, âm mưu chống lại vua Pe-cc, con ông Rơ-man-gia-hu, đnh chết vua v ln ngôi thay thế, vo năm thứ hai mươi triều vua Giô-tham, con vua Út-di-gia.

 

31 Cc truyện cn lại của vua Pe-cc, v mọi việc vua lm, đã được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Ít-ra-en.

 

Vua Giô-tham cai trị Giu-đa (740-736) (2 Sb 27:1-9)

 

32 Năm thứ hai triều Pe-cc, vua Ít-ra-en, con ông Rơ-man-gia-hu, th con vua Út-di-gia-hu, vua Giu-đa, l Giô-tham ln lm vua. 33 Ông ln ngôi vua khi được hai mươi lăm tuổi, v trị v mười su năm ở Gi-ru-sa-lem. Mẹ vua tn l Giơ-ru-sa, con gi ông Xa-đốc. 34 Vua đã lm điều ngay chnh trước mắt Ðức Cha, đng như vua cha l Út-di-gia-hu đã lm. 35 Tuy nhin, cc tế đn ở nơi cao không bị ph huỷ; dân chng vẫn cn tế lễ v đốt hương trn cc nơi cao đ.

 

Chnh vua đã xây Cửa Trn của Nh Ðức Cha.

 

36 Cc truyện cn lại của vua Giô-tham, những việc vua lm, đã chẳng được ghi chp trong sch Sử bin nin cc vua Giu-đa đ sao? 37 Vo thời ấy, Ðức Cha bắt đầu sai vua A-ram l Rơ-xin v vua Pe-cc, con ông Rơ-man-gia-hu, đến đnh Giu-đa. 38 Vua Giô-tham đã an nghỉ với tổ tin v được chôn cất bn cạnh tổ tin trong Thnh Ða-vt, tổ phụ vua. Con vua l A-kht ln ngôi kế vị.