KINH THÁNH

  SÁCH SAMUEL II (Sa-mu-en 2)

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

C Chương 01 C

 

Ông Ða-vt nghe tin vua Sa-un chết

 

1 Sau khi vua Sa-un chết, ông Ða-vt đnh thắng người A-ma-lếch trở về, v ở lại Xch-lắc hai ngy. 2 Sang ngy thứ ba, c một người từ trại, từ bn vua Sa-un đến, o quần x rch, đầu th rắc đất. Khi đến gần ông Ða-vt, anh ta sấp mnh xuống đất v sụp lạy. 3 Ông Ða-vt hỏi anh: Anh từ đâu đến? Anh trả lời ông: Tôi đã chạy thot từ trại Ít-ra-en. 4 Ông Ða-vt ni với anh: Chuyện g đã xảy ra? Kể lại cho tôi đi! Anh ni: Dân đã bỏ chiến trường m chạy trốn; nhiều người trong dân tử trận, cả vua Sa-un v con vua l ông Giô-na-than cũng đã chết.

 

 

5 Ông hỏi người thanh nin đưa tin cho ông: Lm sao anh biết được vua Sa-un v con vua l ông Giô-na-than đã chết? 6 Người thanh nin đưa tin cho ông trả lời: Tnh cờ tôi ở trn ni Ghin-bô-a v thấy vua Sa-un đang tựa vo cây gio của vua, c chiến xa v kỵ binh bm st vua. 7 Vua quay lại, thấy tôi v gọi tôi. Tôi thưa: Dạ, tôi đây! 8 Vua hỏi tôi: Ngươi l ai? Tôi thưa: Tôi l người A-ma-lếch. 9 Vua bảo tôi: Ngươi hãy đứng bn ta v kết liễu đời ta, v ta bị chong vng, mặc dầu sinh lực vẫn cn nguyn vẹn nơi ta. 10 Vậy tôi đứng bn vua v kết liễu đời vua, v biết rằng vua sẽ không sống được sau khi thất trận. Tôi đã lấy huy hiệu trn đầu vua v ci vng trn cnh tay vua v đem lại đây cho cha thượng.

 

11 Ông Ða-vt nắm lấy o mnh m x ra, tất cả những người ở với ông cũng vậy. 12 Họ cử hnh tang lễ, khc lc v ăn chay cho đến chiều để tỏ lng thương tiếc vua Sa-un v ông Giô-na-than, con vua, thương tiếc dân Ðức Cha v nh Ít-ra-en, v những người ny đã ngã gục dưới lưỡi gươm.

 

13 Ông Ða-vt hỏi người thanh nin bo tin cho ông: Ngươi qu ở đâu? Anh đp: Tôi l con một người ngoại kiều A-ma-lếch. 14 Ông Ða-vt ni với anh: Ngươi không sợ sao m dm tra tay st hại người Ðức Cha đã xức dầu tấn phong? 15 Ông Ða-vt gọi một trong cc đầy tớ v ni: Lại gần m giết n đi. Người ny đâm anh ta v anh ta chết. 16 Ông Ða-vt bảo anh ta: Mu ngươi đổ xuống đầu ngươi, v chnh miệng ngươi đã co tội ngươi, khi ngươi ni: Chnh tôi đã kết liễu cuộc đời của người Ðức Cha đã xức dầu tấn phong.

 

Ông Ða-vt lm văn tế khc vua Sa-un v ông Giô-na-than

 

17 Bấy giờ ông Ða-vt đọc bi văn tế ny khc vua Sa-un v ông Giô-na-than, con vua. 18 Ông ni: Ðể dạy cho con ci Giu-đa. Bi Cây Cung, được ghi chp trong sch Người Công Chnh.

 

19 Hỡi Ít-ra-en, trn cc đồi của ngươi,

 

những người con ưu t đã bỏ mnh.

 

Than ôi! Anh hng nay ngã gục!

 

20 Cc người đừng bo tin cho thnh Gt,

 

đừng công bố trong cc phố phường Át-cơ-lôn,

 

kẻo con gi người Phi-li-tinh vui mừng,

 

con gi bọn không cắt b hớn hở!

 

21 Hỡi ni đồi Ghin-bô-a,

 

ước g trn cc ngươi chẳng cn mưa rơi sương đọng,

 

chẳng cn những cnh đồng ph nhiu,

 

v tại đ khin thuẫn cc anh hng đã bị vứt bỏ!

 

Khin thuẫn của Sa-un không được bôi dầu,

 

22 nhưng vấy mu những người bị đâm,

 

dnh mỡ cc anh hng;

 

cây cung của Giô-na-than không li lại,

 

thanh gươm của Sa-un không trở về vô hiệu quả.

 

23 Sa-un v Giô-na-than,

 

ôi những con người dễ thương, dễ mến,

 

sống chẳng xa nhau, chết cũng chẳng rời,

 

nhanh hơn chim bằng, mạnh hơn sư tử!

 

24 Thiếu nữ Ít-ra-en hỡi, hãy khc Sa-un,

 

người đã mặc cho cc cô vải điều lộng lẫy,

 

đnh trn o cc cô đồ trang sức bằng vng.

 

25 Than ôi! Cc anh hng đã ngã gục giữa lc giao tranh!

 

Trn cc đồi của ngươi, Giô-na-than đã bỏ mnh!

 

26 Giô-na-than, anh hỡi, lng tôi se lại v anh!

 

Tôi thương anh biết mấy!

 

Tnh anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tnh nhi nữ.

 

27 Than ôi! Anh hng nay ngã gục, võ kh đã tan tnh!

 

C Chương 02 C

 

IV. Vua Ða-Vt

 

1. Vua Ða-Vt Trị V Giu-Ða

 

Ông Ða-vt được xức dầu phong vương tại Khp-rôn

 

1 Sau đ, ông Ða-vt thỉnh ý Ðức Cha: Con c nn đi ln một trong cc thnh Giu-đa không? Ðức Cha phn với ông: Cứ ln. Ông Ða-vt ni: Con phải ln đâu? Người phn: Ln Khp-rôn. 2 Ông Ða-vt ln đ, cng với hai b vợ, l b A-khi-nô-am người Gt-rơ-en, v b A-vi-ga-gin, vợ ông Na-van người Cc-men. 3 Cn những người đi theo ông, ông Ða-vt cũng đưa họ ln, mỗi người cng với gia đnh mnh, v họ ở cc thnh vng Khp-rôn. 4 Người Giu-đa ko đến, v tại đ, họ xức dầu tấn phong ông Ða-vt lm vua nh Giu-đa.

 

Vua Ða-vt sai sứ giả đi Gia-vết

 

5 Vua Ða-vt sai sứ giả đến với người Gia-vết miền Ga-la-t v ni với họ: Xin Ðức Cha chc phc cho anh em, v anh em đã lm việc nghĩa ấy với cha thượng của anh em l vua Sa-un, v đã chôn cất vua. 6 Giờ đây, xin Ðức Cha lấy tnh thương v lng thnh tn m đối xử với anh em. Cả tôi nữa, tôi cũng sẽ lấy lng tốt như vậy m đối xử với anh em, v anh em đã lm điều ấy. 7 Giờ đây, anh em hãy mạnh bạo ln, hãy tỏ ra l những người can đảm, v cha thượng của anh em l vua Sa-un đã chết. Cn tôi th nh Giu-đa đã xức dầu tấn phong lm vua của họ.

 

Ông Áp-ne tôn ông Ít-bô-st lm vua Ít-ra-en

 

8 Ông Áp-ne l con ông Ne v l tướng chỉ huy quân đội vua Sa-un, đã rước ông Ít-bô-st, con vua Sa-un, đưa sang Ma-kha-na-gim, 9 v tôn lm vua miền Ga-la-t, dân A-su-ri, miền Gt-rơ-en, Ép-ra-im, Ben-gia-min v ton thể Ít-ra-en. 10 Ông Ít-bô-st, con vua Sa-un, được bốn mươi tuổi khi ln lm vua Ít-ra-en, v trị v hai năm. Chỉ c nh Giu-đa theo vua Ða-vt. 11 Thời gian vua Ða-vt lm vua tại Khp-rôn, cai trị nh Giu-đa, l bảy năm su thng.

 

Giu-đa v Ít-ra-en giao chiến. Trận Ghp-ôn.

 

12 Ông Áp-ne, con ông Ne, cng bề tôi vua Ít-bô-st, con vua Sa-un, ra quân từ Ma-kha-na-gim, tiến về pha Ghp-ôn. 13 Ông Giô-p, con b Xơ-ru-gia, cng bề tôi vua Ða-vt, ra quân từ Khp-rôn v gặp họ gần hồ Ghp-ôn. Một phe đng ở bn ny hồ, một phe đng ở bn kia.

 

14 Ông Áp-ne ni với ông Giô-p: Cc trai trng hãy đứng dậy v đấu trước mặt chng ta! Ông Giô-p ni: Họ hãy đứng dậy! 15 Họ đứng ln v đi qua cho người ta đếm: mười hai người Ben-gia-min thuộc pha vua Ít-bô-st, con vua Sa-un, mười hai người trong số bề tôi vua Ða-vt. 16 Mỗi người tm lấy đầu đối thủ của mnh v lấy gươm đâm vo sườn đối thủ, khiến họ đều cng ngã gục. Người ta gọi nơi ấy l Thửa Ðất Ð Tảng; thửa đất ấy ở Ghp-ôn.

 

17 Ngy hôm ấy, cuộc giao tranh diễn ra rất c liệt. Ông Áp-ne v người Ít-ra-en bị bề tôi vua Ða-vt đnh bại. 18 Ở đ c ba con trai b Xơ-ru-gia l ông Giô-p, ông A-vi-sai v ông A-xa-hn. Ông A-xa-hn c đôi chân lanh lẹ như sơn dương ngoi đồng. 19 Ông A-xa-hn đuổi theo ông Áp-ne, chạy sau ông ấy, không trệch bn phải bn tri. 20 Ông Áp-ne ngoi lại v hỏi: C phải my đ không, A-xa-hn? Ông ny trả lời: Tao đây. 21 Ông Áp-ne bảo ông ấy: My hãy đi trệch sang bn phải hay bn tri, tm lấy một đứa trong cc đầy tớ kia v lột lấy o của n. Nhưng ông A-xa-hn không chịu ngưng đuổi theo ông ấy. 22 Ông Áp-ne lại bảo ông A-xa-hn lần nữa rằng: My hãy ngưng đuổi theo tao. My muốn tao quật my xuống đất sao? Tao sẽ cn mặt mũi no m nhn Giô-p, anh my được? 23 Nhưng ông A-xa-hn từ chối không chịu ngưng, nn ông Áp-ne lấy gio đâm ngược vo bụng ông ấy, v gio xuyn qua lưng. Ông ngã xuống đ v chết ngay tại chỗ. Mọi kẻ đến chỗ ông A-xa-hn ngã xuống chết, th dừng lại.

 

24 Ông Giô-p v ông A-vi-sai đuổi theo ông Áp-ne. Khi mặt trời lặn, họ tới đồi Am-ma, ở pha đông Ghi-c, trn đường đi sa mạc Ghp-ôn. 25 Con ci Ben-gia-min tập hợp lại sau lưng ông Áp-ne, họ lm thnh một khối v đng trn một đỉnh đồi. 26 Ông Áp-ne gọi ông Giô-p v ni: Chẳng lẽ cứ để gươm chm giết mãi sao? Ông không biết rằng rốt cuộc chỉ l cay với đắng ư? Ðến bao giờ ông mới bảo quân binh thôi không đuổi theo anh em của họ nữa? 27 Ông Giô-p ni: C Thin Cha hằng sống! Ông m không ni, th mãi đến sng quân binh mới thôi không đuổi theo anh em của họ. 28 Ông Giô-p cho thổi t v, tất cả quân binh dừng lại, không đuổi theo Ít-ra-en nữa, v họ không cn tiếp tục giao chiến.

 

29 Ông Áp-ne v người của ông đi trong vng A-ra-va suốt đm ấy, họ sang sông Gio-đan, đi xuyn qua cả vng Bt-rôn v tới Ma-kha-na-gim. 30 Ông Giô-p thôi không đuổi theo ông Áp-ne; ông tập hợp ton thể quân binh lại; trong số bề tôi vua Ða-vt thiếu mười chn người v ông A-xa-hn. 31 Bề tôi vua Ða-vt đã hạ được ba trăm su mươi người trong số người Ben-gia-min v người của ông Áp-ne, v những người ny đã chết. 32 Người ta mang ông A-xa-hn đi v chôn cất ông trong mộ của cha ông, tại B-lem. Ông Giô-p v người của ông đi suốt đm, v khi trời sng th đến Khp-rôn.

 

C Chương 03 C

 

1 Chiến tranh ko di giữa nh Sa-un v nh Ða-vt. Vua Ða-vt ngy cng mạnh thm, cn nh Sa-un th ngy cng yếu đi.

 

Cc con vua Ða-vt sinh ra tại Khp-rôn (1 Sb 3:1-3)

 

2 Tại Khp-rôn, vua Ða-vt đã sinh được những người con trai: con đầu lng l Am-nôn, do b A-khi-nô-am người Gt-rơ-en; 3 người thứ hai l Ki-lp, do b A-vi-ga-gin, vợ ông Na-van người Cc-men; người thứ ba l Áp-sa-lôm, do b Ma-a-kha, i nữ của Tan-mai, vua Gơ-sua; 4 người thứ tư l A-đô-ni-gia, do b Khc-ght; người thứ năm l Sơ-pht-gia, do b A-vi-tan; 5 người thứ su l Gt-rơ-am, do b Éc-la, vợ vua Ða-vt. Ð l những người con trai vua Ða-vt đã sinh được tại Khp-rôn.

 

Ông Áp-ne đoạn giao với vua Ít-bô-st

 

6 Trong khi c chiến tranh giữa nh Sa-un v nh Ða-vt, ông Áp-ne củng cố địa vị trong nh Sa-un. 7 Vua Sa-un trước kia c người tỳ thiếp tn l Rt-pa, con gi ông Ai-gia. Vua Ít-bô-st ni với ông Áp-ne: Tại sao ông đi lại với tỳ thiếp của cha tôi? 8 Ông Áp-ne giận lắm v những lời vua Ít-bô-st v ni: Tôi l đầu ch của Giu-đa sao? Hôm nay tôi lấy tnh nghĩa m đối xử với nh của vua Sa-un, cha ngi, với anh em của người v với cc bạn của người; tôi đã không để ngi rơi vo tay Ða-vt. Thế m hôm nay ngi lại bắt lỗi tôi về chuyện một người đn b! 9 Xin Thin Cha phạt Áp-ne thế ny v cn thm thế kia nữa, nếu tôi không lm cho Ða-vt điều Ðức Cha đã thề với ông ấy, 10 l cất vương quyền khỏi nh Sa-un v thiết lập ngai vng của Ða-vt trn Ít-ra-en v trn Giu-đa, từ Ðan đến Bơ-e Se-va! 11 Vua Ít-bô-st không thể đp lại ông Áp-ne một lời, v vua sợ ông.

 

Ông Áp-ne điều đnh với vua Ða-vt

 

12 Ông Áp-ne sai sứ giả thay mặt mnh đến ni với vua Ða-vt: Ðất ny thuộc về ai? Ông ni: Ngi hãy lập giao ước với tôi, tôi sẽ gip ngi một tay để lm cho ton thể Ít-ra-en quay về với ngi. 13 Vua đp: Tốt. Tôi sẽ lập giao ước với ông. Tôi chỉ xin ông một điều: ông sẽ không được ra mắt tôi, nếu ông không đem đến cho tôi b Mi-khan, con gi vua Sa-un, khi ông đến ra mắt tôi. 14 Vua Ða-vt sai sứ giả đến ni với vua Ít-bô-st, con vua Sa-un: Hãy trả lại tôi vợ tôi l Mi-khan, người tôi đã nộp một trăm bao qui đầu người Phi-li-tinh để cưới. 15 Vua Ít-bô-st sai người đến nh chồng b l ông Pan-ti-n, con ông La-gt, để đem b về. 16 Chồng b đi với b; ông vừa đi theo vừa khc, cho đến Ba-khu-rim. Ông Áp-ne bảo ông ấy: Thôi, về đi! Ông ấy trở về.

 

17 Ông Áp-ne ngỏ lời với cc kỳ mục Ít-ra-en: Ðã từ lâu, anh em ao ước được ông Ða-vt lm vua. 18 Vậy bây giờ anh em hãy hnh động, v Ðức Cha đã phn về ông Ða-vt rằng: Chnh nhờ tay Ða-vt, tôi tớ Ta, m Ta sẽ cứu Ít-ra-en, dân Ta, khỏi tay người Phi-li-tinh v khỏi tay mọi kẻ th của n. 19 Ông Áp-ne cũng đã ni cho người Ben-gia-min nghe. Rồi ông Áp-ne đi Khp-rôn ni cho vua Ða-vt nghe tất cả những g Ít-ra-en v ton thể nh Ben-gia-min coi l tốt.

 

20 Ông Áp-ne đến với vua Ða-vt tại Khp-rôn, c hai mươi người cng đi với ông. Vua Ða-vt lm tiệc đãi ông Áp-ne v những người cng đi với ông. 21 Ông Áp-ne ni với ông Ða-vt: Tôi sẽ ln đường đi tập hợp ton thể Ít-ra-en về cho đức vua l cha thượng tôi. Họ sẽ lập giao ước với ngi v ngi sẽ lm vua cai trị mọi nơi lng ngi ao ước. Vua Ða-vt cho ông Áp-ne về, v ông ra đi bnh an.

 

Ông Áp-ne bị giết

 

22 Trong khi đ, cc bề tôi vua Ða-vt cng với ông Giô-p đi hnh quân trở về, đem theo chiến lợi phẩm rất lớn. Ông Áp-ne không cn ở với vua Ða-vt tại Khp-rôn, v vua đã cho ông về, v ông đã ra đi bnh an. 23 Khi ông Giô-p v ton thể quân đội cng đi với ông trở về, người ta bo tin cho ông Giô-p rằng: Ông Áp-ne, con ông Ne, đã đến gặp nh vua. Nh vua đã cho ông ấy về, v ông đã ra đi bnh an. 24 Ông Giô-p đến gặp vua v ni: Ngi đã lm g thế? Ka, Áp-ne đã đến gặp ngi. Tại sao ngi cho n về v n đã ra đi như vậy? 25 Ngi thừa biết Áp-ne, con ông Ne: n đến chnh l để lừa dối ngi, để biết đường đi nước bước của ngi, v để biết tất cả những g ngi lm!

 

26 Ở nh vua Ða-vt ra, ông Giô-p sai người chạy theo ông Áp-ne. Tới bể nước Xi-ra, họ mời ông trở lại, nhưng vua Ða-vt không biết g. 27 Khi ông Áp-ne về đến Khp-rôn, ông Giô-p ko ring ông vo pha trong cửa thnh, như để ni chuyện thân mật với ông. Tại đ ông Giô-p đâm vo bụng ông ấy, v ông ấy đã chết để trả nợ mu ông A-xa-hn, em ông Giô-p. 28 Sau đ, vua Ða-vt nghe biết sự việc th ni: Ta v vương quốc của ta mãi mãi vô can trước mặt Ðức Cha về mu ông Áp-ne, con ông Ne. 29 Ước g mu đ đổ xuống đầu Giô-p v xuống ton thể nh cha n! Ước g trong nh Giô-p không bao giờ hết người mắc bệnh lậu hay phong hủi, người chỉ biết cầm con suốt, người ngã gục dưới lưỡi gươm hay người thiếu bnh ăn! 30 Ông Giô-p v ông A-vi-sai, anh ông, đã giết ông Áp-ne, bởi v ông ny đã giết ông A-xa-hn, em của họ, trong trận Ghp-ôn. 31 Vua Ða-vt ni với ông Giô-p v ton thể quân binh theo ông: Hãy x o mnh ra, quấn o vải thô v cử hnh tang lễ cho ông Áp-ne. Vua Ða-vt theo sau đn cng. 32 Người ta chôn cất ông Áp-ne tại Khp-rôn. Vua o ln khc bn mộ ông Áp-ne, v ton dân cũng khc.

 

33 Vua lm bi văn tế khc ông Áp-ne; vua ni:

 

H Áp-ne lại phải chết ci chết của một thằng ngu?

 

34 Hỡi ông, tay ông không bị tri,

 

chân ông chẳng bị xiềng.

 

Như người ta ngã gục

 

trước những quân gian c,

 

ông đã phải ngã gục!

 

Ton dân lại khc ông.

 

35 Ton dân đến p vua Ða-vt ăn đôi cht khi cn ban ngy. Nhưng vua Ða-vt thề rằng: Xin Thin Cha phạt tôi thế ny v cn thm thế kia nữa, nếu tôi nếm bnh hay bất cứ ci g trước khi mặt trời lặn! 36 Ton dân ghi nhận điều đ v tn thnh, như ton dân vẫn tn thnh mọi điều vua lm. 37 Hôm ấy, ton dân v ton thể Ít-ra-en biết rằng không phải do lệnh vua m ông Áp-ne, con ông Ne, đã bị giết. 38 Vua ni với triều thần: Cc ngươi không biết rằng, hôm nay, một vị tướng, một vĩ nhân đã ngã gục tại Ít-ra-en sao? 39 Phần ta, hôm nay, ta cn yếu thế, tuy đã được xức dầu phong vương, nhưng những người ny l cc con b Xơ-ru-gia, th cứng cỏi hơn ta. Xin Ðức Cha đp trả kẻ lm điều c, xứng với lng độc c của n!

 

C Chương 04 C

 

Vua Ít-bô-st bị giết

 

1 Khi người con vua Sa-un nghe tin ông Áp-ne đã chết tại Khp-rôn, th tay chân rụng rời; ton thể Ít-ra-en cũng kinh hong. 2 Người con vua Sa-un c hai tướng cướp, một thằng tn l Ba-a-na, một thằng tn l R-khp. Chng l con ông Rim-môn người thnh Bơ--rốt, v thuộc chi tộc Ben-gia-min, v cả Bơ--rốt cũng được kể như thuộc Ben-gia-min. 3 Người Bơ--rốt đã trốn đến Ght-ta-gim v l ngoại kiều ở đ cho đến ngy nay. 4 Ông Giô-na-than, con vua Sa-un, c một con trai bại hai chân. N được năm tuổi khi người ta từ Gt-rơ-en đến bo tin về vua Sa-un v ông Giô-na-than. V nuôi mang n đi trốn, nhưng trong lc chị hoảng hốt chạy trốn, n ngã v bị qu. N tn l Mơ-phi-bô-st.

 

5 Cc con ông Rim-môn người Bơ--rốt, l R-khp v Ba-a-na, đã ln đường v đã đến nh vua Ít-bô-st vo lc nng nực nhất trong ngy. Vua đang nằm ngủ trưa. 6 Chng vo tận trong nh, như để xc la m, đâm vo bụng vua, rồi R-khp v Ba-a-na, anh n, trốn thot. 7 Khi chng vo nh th vua đang nằm trn giường tại phng ngủ, chng đâm chết vua rồi chặt đầu. Rồi chng mang đầu vua v đi theo đường A-ra-va suốt đm. 8 Chng đem đầu vua Ít-bô-st đến cho vua Ða-vt tại Khp-rôn v ni với vua: Ðây l đầu của Ít-bô-st, con vua Sa-un, kẻ th của ngi, người đã tm hại mạng sống ngi. Hôm nay Ðức Cha đã cho đức vua l cha thượng tôi trả th vua Sa-un v dng dõi vua ấy.

 

9 Vua Ða-vt trả lời R-khp v Ba-a-na, anh n, l những người con ông Rim-môn người Bơ--rốt; vua ni: C Ðức Cha hằng sống, Ðấng đã giải thot ta khỏi mọi cảnh ngặt ngho! 10 Kẻ đưa tin cho ta rằng vua Sa-un đã chết, v coi mnh l người đưa tin mừng, th ta đã tm lấy v giết đi ở Xch-lắc, để thưởng công n đã đem tin mừng. 11 Phương chi khi những kẻ c ôn đã giết một người công chnh trong nh người ấy, trn giường người ấy! H bây giờ ta lại không hỏi tội cc ngươi về mu tay cc ngươi đã đổ ra, v không khử trừ cc ngươi khỏi mặt đất sao? 12 Vua Ða-vt ra lệnh cho đầy tớ. Họ giết chng, chặt tay chặt chân, rồi treo gần hồ Khp-rôn. Cn đầu vua Ít-bô-st th họ đem đi v chôn trong mộ ông Áp-ne tại Khp-rôn.

 

C Chương 05 C

 

2. Vua Ða-Vt Trị V Giu-Ða V Ít-Ra-En

 

Vua Ða-vt được xức dầu tấn phong lm vua Ít-ra-en (1 Sb 11: 1-3)

 

1 Ton thể cc chi tộc Ít-ra-en đến gặp vua Ða-vt tại Khp-rôn v thưa: Chng tôi đây l cốt nhục của ngi. 2 Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un lm vua cai trị chng tôi, chnh ngi đã chỉ huy cc cuộc hnh quân của Ít-ra-en. Ðức Cha đã phn với ngi: Chnh ngươi sẽ chăn dắt Ít-ra-en, dân Ta, chnh ngươi sẽ l người lãnh đạo Ít-ra-en. 3 Ton thể kỳ mục Ít-ra-en đến gặp vua tại Khp-rôn. Vua Ða-vt lập giao ước với họ tại Khp-rôn, trước nhan Ðức Cha. Rồi họ xức dầu tấn phong Ða-vt lm vua Ít-ra-en.

 

4 Vua Ða-vt được ba mươi tuổi khi ln lm vua, v trị v bốn mươi năm. 5 Tại Khp-rôn, vua trị v Giu-đa bảy năm su thng. Tại Gi-ru-sa-lem, vua trị v ton thể Ít-ra-en v Giu-đa ba mươi ba năm.

 

Chiếm Gi-ru-sa-lem (1 Sb 11: 4-9)

 

6 Vua v người của vua tiến về Gi-ru-sa-lem đnh người Giơ-vt l dân bản xứ. Chng ni với vua Ða-vt: Ông sẽ không vo đây được, v người m người qu sẽ đẩy lui ông. Nghĩa l: Ông Ða-vt sẽ không vo đây được. 7 Vua Ða-vt đã chiếm được đồn luỹ Xi-on, đ l Thnh vua Ða-vt. 8 Ngy hôm đ, vua Ða-vt ni: Mọi kẻ muốn đnh người Giơ-vt, th hãy qua đường hầm m tấn công người m người qu, những kẻ m lng vua Ða-vt ght. V thế c câu: Người m người qu sẽ không được vo Ðền. 9 Vua Ða-vt đng tại đồn luỹ v gọi đ l Thnh vua Ða-vt. Rồi vua Ða-vt xây chung quanh, từ nền Mi-lô vo pha trong. 10 Vua Ða-vt ngy cng mạnh thế, v Ðức Cha, Thin Cha cc đạo binh, ở với vua.

 

11 Ông Khi-ram, vua thnh Tia, sai sứ giả đến với vua Ða-vt, đem theo gỗ b hương, thợ mộc, thợ đẽo đ xây, v họ đã xây nh cho vua Ða-vt. 12 Vua Ða-vt biết rằng Ðức Cha đã đặt mnh lm vua cai trị Ít-ra-en, v v dân Người l Ít-ra-en, Người đã lm cho vương quyền của vua được vinh hiển.

 

Cc con vua Ða-vt sinh ra tại Gi-ru-sa-lem (1 Sb 14: 3-7)

 

13 Sau khi từ Khp-rôn tới, vua Ða-vt lấy thm tỳ thiếp v vợ ở Gi-ru-sa-lem, v vua Ða-vt sinh thm con trai con gi. 14 Ðây l tn những người vua sinh được tại Gi-ru-sa-lem: Sam-mu-a, Sô-vp, Na-than, Sa-lô-môn, 15 Gp-kha, Ê-li-su-a, Ne-phc, Gia-phia,16 Ê-li-sa-ma, En-gia-đa v Ê-li-phe-lt.

 

Chiến thắng quân Phi-li-tinh (1 Sb 14: 8-16)

 

17 Khi quân Phi-li-tinh nghe biết l người ta đã xức dầu tấn phong vua Ða-vt lm vua Ít-ra-en, th ton thể quân Phi-li-tinh ln tm bắt vua Ða-vt. Vua Ða-vt nghe tin liền xuống nơi ẩn nu. 18 Quân Phi-li-tinh đến v trn vo thung lũng người Ra-pha. 19 Vua Ða-vt thỉnh ý Ðức Cha: Con c nn tiến đnh quân Phi-li-tinh không? Ngi c trao chng vo tay con không? Ðức Cha trả lời vua Ða-vt: Cứ ln, v chắc chắn ta sẽ trao quân Phi-li-tinh vo tay ngươi. 20 Vua Ða-vt đến Ba-an Pơ-ra-xim, v vua Ða-vt đnh bại chng ở đ. Vua ni: Ðức Cha đã chọc thủng quân th trước mặt tôi, như chỗ bị nước chọc thủng. V thế, người ta đặt tn cho nơi ấy l Ba-an Pơ-ra-xim. 21 Chng đã bỏ lại đ cc tượng thần của chng, v vua Ða-vt v người của vua đã mang đi.

 

22 Một lần nữa, quân Phi-li-tinh lại ln v trn vo thung lũng người Ra-pha. 23 Vua Ða-vt thỉnh ý Ðức Cha; Người phn: Ðừng ln, nhưng hãy đi vng, đnh tập hậu, v tấn công chng từ pha lm cây sếu. 24 Khi no ngươi nghe tiếng chân bước trn ngọn cc cây sếu, bấy giờ ngươi hãy mau mau tấn công, v bấy giờ Ðức Cha sẽ ra trận trước mặt ngươi để đnh quân đội Phi-li-tinh. 25 Vua Ða-vt lm như Ðức Cha đã truyền cho vua, v vua đã đnh bại người Phi-li-tinh từ Ghe-va cho đến lối vo Ghe-de.

 

C Chương 06 C

 

Rước Hm Bia về Gi-ru-sa-lem (1 Sb 13: 1-14; 15: 25 -16: 3.43)

 

1 Vua Ða-vt lại quy tụ ton thể tinh binh Ít-ra-en: ba mươi ngn người. 2 Từ Ba-a-l Giu-đa, vua Ða-vt ln đường v cng đi với ton dân đang ở với vua, để đưa Hm Bia Thin Cha từ đ ln, Hm Bia mang danh Ðức Cha cc đạo binh, Ðấng ngự trn cc thần hộ gi. 3 Người ta đặt Hm Bia Thin Cha ln một cỗ xe mới v mang đi từ nh ông A-vi-na-đp ở trn đồi. Cc con ông A-vi-na-đp l Út-da v Ác-giô điều khiển cỗ xe mới. 4 Họ đưa xe đi từ nh ông A-vi-na-đp ở trn đồi, trn xe c Hm Bia Thin Cha, cn ông Ác-giô đi trước Hm Bia. 5 Vua Ða-vt v ton thể nh Ít-ra-en vui đa trước nhan Ðức Cha, với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ trắc b, với đn cầm đn sắt, trống con, chũm choẹ, thanh la.

 

6 Khi đon người tới sân la Na-khôn, th ông Út-da giơ tay ra về pha Hm Bia Thin Cha v giữ lại, v b trượt chân. 7 Ðức Cha nổi cơn thịnh nộ với ông Út-da, v Thin Cha đnh phạt ông tại chỗ v lầm lỗi đ. Ông chết tại đ, bn Hm Bia Thin Cha. 8 Vua Ða-vt buồn bực v Ðức Cha đã đột ph hại ông Út-da. Người ta gọi nơi ấy l Pe-rt Út-da cho đến ngy nay.

 

9 Ngy hôm đ, vua Ða-vt sợ Ðức Cha, ông ni: Hm Bia Ðức Cha đến với tôi thế no được? 10 Vua Ða-vt không muốn đưa Hm Bia Ðức Cha về với mnh trong Thnh vua Ða-vt, nn cho chuyển hướng sang nh ông Ô-vết Ê-đôm, người thnh Gt. 11 Hm Bia Ðức Cha ở nh ông Ô-vết Ê-đôm người thnh Gt, ba thng, v Ðức Cha ging phc cho ông Ô-vết Ê-đôm cng cả nh ông.

 

12 Người ta bo tin cho vua Ða-vt rằng: V Hm Bia Thin Cha, Ðức Cha đã ging phc cho nh ông Ô-vết Ê-đôm cng tất cả những g thuộc về ông. Vua Ða-vt liền đi v rước Hm Bia Thin Cha từ nh ông Ô-vết Ê-đôm ln Thnh vua Ða-vt, trong niềm hân hoan. 13 Khi những người khing Hm Bia của Ðức Cha đi được su bước, th vua st tế một con b v một con b bo. 14 Vua Ða-vt quấn -phốt vải gai, nhảy ma hết sức mnh trước nhan Ðức Cha. 15 Vua Ða-vt v ton thể nh Ít-ra-en rước Hm Bia Ðức Cha ln giữa tiếng h reo với tiếng t v. 16 Khi Hm Bia Ðức Cha vo Thnh vua Ða-vt, b Mi-khan, con gi vua Sa-un, từ cửa sổ nhn xuống thấy vua Ða-vt nhảy ma quay cuồng trước nhan Ðức Cha, th sinh lng khinh dể. 17 Người ta đưa Hm Bia Ðức Cha đặt vo chỗ đã dọn giữa lều vua Ða-vt đã dựng sẵn. Vua Ða-vt dâng ln trước nhan Ðức Cha những lễ ton thiu v những lễ kỳ an. 18 Khi đã hon tất việc dâng cc lễ ton thiu v lễ kỳ an, vua Ða-vt nhân danh Ðức Cha cc đạo binh chc phc cho dân. 19 Rồi vua phân pht cho ton dân, cho tất cả đm đông Ít-ra-en, đn ông cũng như đn b, mỗi người một ci bnh ngọt, một phần thịt v một ci bnh nho. Rồi ton dân ai nấy về nh mnh.

 

20 Khi vua Ða-vt trở về để chc phc cho nh mnh, b Mi-khan, con gi vua Sa-un, ra đn vua v ni: Vua Ít-ra-en hôm nay thật l danh gi, khi để hở hang trước mắt cc nữ tỳ của tôi tớ mnh, như một đứa vô danh tiểu tốt để hở hang! 21 Vua Ða-vt ni với b Mi-khan: Trước nhan Ðức Cha, Ðấng đã chọn tôi thay v thân phụ b v cả nh thân phụ b, để đặt tôi lm người lãnh đạo dân Ðức Cha l Ít-ra-en, trước nhan Ðức Cha tôi sẽ vui đa. 22 Tôi sẽ cn hạ mnh hơn thế nữa, tôi sẽ coi mnh l thấp hn; nhưng đối với cc nữ tỳ m b ni, đối với chng, tôi sẽ được danh gi. 23 V b Mi-khan, con gi vua Sa-un, không c con cho đến ngy chết.

 

C Chương 07 C

 

Lời sấm của ông Na-than (1 Sb 17: 1-15)

 

1 Khi vua được yn cửa yn nh v Ðức Cha đã cho vua được thảnh thơi mọi bề, không cn th địch no nữa, 2 th vua ni với ngôn sứ Na-than: Ông xem, tôi được ở nh bằng gỗ b hương, cn Hm Bia Thin Cha th ở trong lều vải. 3 Ông Na-than thưa với vua: Tất cả những g ngi ấp ủ trong lng, xin ngi cứ đi m thực hiện, v Ðức Cha ở với ngi.

 

4 Nhưng ngay đm ấy, c lời Ðức Cha phn với ông Na-than rằng:

 

5 Hãy đi ni với tôi tớ của Ta l Ða-vt: Ðức Cha phn thế ny: Ngươi m xây nh cho Ta ở sao? 6 Thật vậy, từ ngy Ta đưa con ci Ít-ra-en ln từ Ai-cập cho tới ngy hôm nay, Ta không hề ở trong một ngôi nh, nhưng Ta đã nay đây mai đ trong một ci lều v trong một nh tạm. 7 Trong suốt thời gian ry đây mai đ với ton thể con ci Ít-ra-en, c bao giờ Ta đã ln tiếng hỏi một trong cc thủ lãnh Ít-ra-en m Ta đã đặt ln chăn dắt dân Ta l Ít-ra-en: Sao cc ngươi không xây cho Ta một ngôi nh bằng gỗ b hương? 8 Bây giờ ngươi hãy ni với tôi tớ Ta l Ða-vt như sau: Ðức Cha cc đạo binh phn thế ny: Chnh Ta đã cất nhắc ngươi, từ một kẻ la chin ngoi đồng cỏ, ln lm người lãnh đạo dân Ta l Ít-ra-en. 9 Ngươi đi đâu, Ta cũng đã ở với ngươi; mọi th địch ngươi, Ta đã diệt trừ cho khuất mắt ngươi. Ta sẽ lm cho tn tuổi ngươi lẫy lừng, như tn tuổi những bậc vĩ nhân trn mặt đất. 10 Ta sẽ cho dân Ta l Ít-ra-en một chỗ ở, Ta sẽ định cư chng, v chng sẽ ở luôn tại đ, chng sẽ không cn run sợ, v quân gian c cũng không cn tiếp tục p bức chng như thuở ban đầu, 11 kể từ thời Ta đặt cc thủ lãnh cai quản dân Ta l Ít-ra-en. Ta sẽ cho ngươi được thảnh thơi, không cn th địch no nữa, Ðức Cha bo cho ngươi biết l Ðức Cha lập cho ngươi một nh. 12 Khi ngy đời của ngươi đã mãn v ngươi đã nằm xuống với cha ông, Ta sẽ cho dng dõi ngươi đứng ln kế vị ngươi -một người do chnh ngươi sinh ra-, v Ta sẽ lm cho vương quyền của n được vững bền. 13 Chnh n sẽ xây một nh để tôn knh danh Ta, v Ta sẽ lm cho ngai vng của n vững bền mãi mãi. 14 Ðối với n, Ta sẽ l cha, đối với Ta, n sẽ l con. Khi n phạm lỗi, Ta sẽ sửa phạt n bằng roi của người phm, bằng đn của con người. 15 Tnh thương của Ta sẽ không rời khỏi n, như Ta đã cho rời khỏi Sa-un, kẻ Ta đã bắt rời khỏi mặt ngươi. 16 Nh của ngươi v vương quyền của ngươi sẽ tồn tại mãi mãi trước mặt Ta; ngai vng của ngươi sẽ vững bền mãi mãi.

 

17 Ông Na-than đã ni lại với vua Ða-vt, đng y như tất cả những lời ấy v tất cả thị kiến ấy.

 

Vua Ða-vt cầu nguyện (1 Sb 17: 16 -27)

 

18 Vua Ða-vt vo ngồi chầu trước nhan Ðức Cha v thưa: Lạy Ðức Cha l Cha Thượng, con l ai v nh của con l g, m Ngi đã đưa con tới địa vị ny? 19 Nhưng lạy Ðức Cha l Cha Thượng, Ngi cn coi đ l qu t; Ngi lại hứa cho nh của tôi tớ Ngi một tương lai lâu di. Phải chăng đ l luật chung cho con người, lạy Ðức Cha l Cha Thượng? 20 Ða-vt cn ni được g thm với Ngi? Ngi biết tôi tớ Ngi, lạy Ðức Cha l Cha Thượng! 21 V lời Ngi đã phn v theo như lng Ngi muốn, Ngi đã thực hiện tất cả công trnh vĩ đại ny, để lm cho tôi tớ Ngi được biết. 22 V thế, lạy Ðức Cha l Cha Thượng, Ngi thật vĩ đại: không ai snh được như Ngi; v không c Thin Cha no khc ngoại trừ Ngi, theo như mọi điều tai chng con đã từng được nghe. 23 Dưới đất c một dân tộc no được như dân Ngi l Ít-ra-en? Thin Cha đã đến cứu chuộc dân ny để lm thnh dân của Ngi, đặt tn cho n, thực hiện cho n những điều vĩ đại v khủng khiếp, hầu xua đuổi cc dân tộc v cc thần của chng cho khuất mắt dân m Ngi đã cứu chuộc từ Ai-cập về cho mnh. 24 Ngi đã lập Ít-ra-en, dân Ngi, để n thnh dân Ngi mãi mãi; cn Ngi, lạy Ðức Cha, Ngi đã trở thnh Thin Cha của chng. 25 Giờ đây, lạy Ðức Cha l Thin Cha, lời Ngi đã phn về tôi tớ Ngi v nh của n, xin Ngi giữ mãi mãi, v xin hnh động như Ngi đã phn. 26 Danh Ngi sẽ vĩ đại mãi mãi v người ta sẽ ni: Ðức Cha cc đạo binh l Thin Cha thống trị Ít-ra-en. Nh của tôi tớ Ngi l Ða-vt sẽ vững bền trước nhan Ngi. 27 Thật vậy, lạy Ðức Cha cc đạo binh, Thin Cha của Ít-ra-en, chnh Ngi đã mặc khải cho tôi tớ Ngi rằng: Ta sẽ xây cho ngươi một nh. V thế tôi tớ Ngi đủ can đảm dâng ln Ngi lời cầu nguyện ấy. 28 Giờ đây, lạy Ðức Cha l Cha Thượng, chnh Ngi l Thin Cha, những lời Ngi phn l chân lý, v Ngi đã hứa ban cho tôi tớ Ngi điều tốt đẹp ấy. 29 Vậy giờ đây, ci xin Ngi ging phc cho nh của tôi tớ Ngi, để nh ấy được tồn tại mãi trước nhan Ngi. Bởi v, lạy Ðức Cha l Cha Thượng, chnh Ngi đã phn, v nhờ Ngi ging phc m nh của tôi tớ Ngi sẽ được chc lnh mãi mãi.

 

C Chương 08 C

 

Cc cuộc chiến tranh thời vua Ða-vt (1 Sb 18: 1-13)

 

1 Sau đ, vua Ða-vt đnh bại người Phi-li-tinh, hạ nhục chng v đoạt quyền b chủ từ tay người Phi-li-tinh. 2 Vua đnh bại người Mô-p, bắt chng nằm rạp xuống đất v lấy dây đo: vua đo hai dây để giết v đủ một dây để cho sống. Người Mô-p phải lm nô lệ cho vua Ða-vt v triều cống vua.

 

3 Vua Ða-vt đnh bại vua nước Xô-va l Ha-đt-e-de, con ông Rơ-khốp, khi vua ny đi ti lập chủ quyền trn vng Sông Cả. 4 Vua Ða-vt bắt được của vua ấy một ngn bảy trăm kỵ binh v hai mươi ngn bộ binh; v vua Ða-vt đã cắt gân chân tất cả những con ngựa ko xe, chỉ chừa lại một trăm. 5 Người A-ram ở Ða-mt đến cứu viện Ha-đt-e-de, vua Xô-va, nhưng vua Ða-vt đã hạ của A-ram hai mươi ngn người. 6 Vua Ða-vt đặt những trấn thủ cai trị người A-ram ở Ða-mt; người A-ram phải lm nô lệ cho vua Ða-vt v triều cống vua. Ðức Cha đã cho vua Ða-vt đi đâu thắng đ. 7 Vua Ða-vt lấy cc khin vng m tôi tớ vua Ha-đt-e-de mang, v đưa về Gi-ru-sa-lem. 8 Tại Be-tc v B-rô-thai, cc thnh của vua Ha-đt-e-de, vua Ða-vt đã lấy được rất nhiều đồng.

 

9 Tô-i, vua Kha-mt, nghe tin vua Ða-vt đã đnh bại ton thể quân đội vua Ha-đt-e-de. 10 Vua Tô-i sai con l Giô-ram đến với vua Ða-vt để vấn an v chc mừng vua v đã chiến đấu với vua Ha-đt-e-de v đnh bại vua ấy, v vua Ha-đt-e-de l kẻ th của vua Tô-i. Giô-ram mang theo những đồ bạc, đồ vng v đồ đồng. 11 Cc đồ ấy, vua Ða-vt cũng đã thnh hiến cho Ðức Cha, cng với bạc v vng vua đã thnh hiến, bạc vng của mọi dân tộc vua đã khuất phục, 12 l: A-ram, Mô-p, con ci Am-mon, người Phi-li-tinh v A-ma-lếch, cũng như từ chiến lợi phẩm thu được của vua Xô-va l Ha-đt-e-de, con ông Rơ-khốp.

 

13 Vua Ða-vt lm cho danh mnh lẫy lừng, lc trở về sau khi đnh bại mười tm ngn người Ê-đôm trong thung lũng Muối. 14 Vua Ða-vt đặt cc trấn thủ tại Ê-đôm; vua đặt cc trấn thủ trong ton xứ Ê-đôm, v ton dân Ê-đôm phải lm nô lệ cho vua Ða-vt. Ðức Cha đã cho vua Ða-vt đi đâu thắng đ.

 

Việc cai trị vương quốc (1 Sb 18: 14 -17)

 

15 Vua Ða-vt trị v ton thể Ít-ra-en. Vua Ða-vt thực hiện điều chnh trực công minh cho ton dân. 16 Ông Giô-p, con b Xơ-ru-gia, chỉ huy quân đội. Ông Giơ-hô-sa-pht, con ông A-khi-lt, lm quốc vụ khanh. 17 Ông Xa-đốc, con ông A-khi-tp, v ông A-khi-me-lc con ông Ép-gia-tha, lm tư tế. Ông Xơ-ra-gia lm ký lục. 18 Ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa, chỉ huy quân Cơ-r-thi v quân Pơ-l-thi. Cc con trai vua Ða-vt lm tư tế.

 

C Chương 09 C

 

3. Gia Ðnh Vua Ða-Vt. Việc Kế Thừa Ngôi Vua.

 

A. Mơ-phi-bô-st

 

Vua Ða-vt xử tốt với con trai ông Giô-na-than

 

1 Vua Ða-vt ni: Nh Sa-un c cn người no sống st không? V ông Giô-na-than, ta sẽ lấy tnh m đối xử với người ấy. 2 Nh Sa-un c một người tôi tớ tn l Xi-va. Người ta mời ông đến gặp vua Ða-vt. Vua hỏi ông: Ngươi l Xi-va phải không? Ông thưa: Chnh tôi tớ ngi đây. 3 Vua bảo ông: Nh Sa-un không cn người no nữa sao, để ta lấy tnh m đối xử với người ấy như Thin Cha đi hỏi? Ông Xi-va trả lời vua: Vẫn cn một người con trai của ông Giô-na-than, bị bại hai chân. 4 Vua hỏi ông: Ông ấy ở đâu? Ông Xi-va trả lời vua: Ông ấy đang ở nh ông Ma-khia, con ông A-mi-n, tại Lô Ðơ-va. 5 Vua Ða-vt sai người đi đn ông về từ nh ông Ma-khia, con ông Am-mi-n, tại Lô Ðơ-va.

 

6 Khi ông Mơ-phi-bô-st, con ông Giô-na-than, chu vua Sa-un, đến gặp vua Ða-vt, ông ci rạp xuống m lạy. Vua Ða-vt gọi: Mơ-phi-bô-st! Ông thưa: Dạ, tôi tớ ngi đây! 7 Vua Ða-vt bảo ông: Ðừng sợ! V ông Giô-na-than, cha chu, ta muốn lấy tnh m đối xử với chu. Ta sẽ trả cho chu tất cả ruộng đất của vua Sa-un, ông của chu. Phần chu, chu sẽ luôn luôn dng bữa tại bn ăn của ta. 8 Ông lạy v ni: Tôi tớ ngi l g, m ngi quay về pha một con ch chết như chu?

 

9 Vua Ða-vt gọi ông Xi-va, đầy tớ vua Sa-un, v bảo ông: Tất cả những g thuộc về vua Sa-un v thuộc về ton thể nh Sa-un, ta ban cho con trai của chủ ngươi. 10 Ngươi, con ci ngươi v tôi tớ ngươi sẽ cy cấy đất đai cho ông ấy. Ngươi sẽ thu hoạch v ci đ sẽ l lương thực cho con của chủ ngươi ăn. Cn ông Mơ-phi-bô-st, con của chủ ngươi, ông sẽ luôn luôn dng bữa tại bn ăn của ta. Ông Xi-va c mười lăm con trai v hai mươi tôi tớ. 11 Ông Xi-va thưa vua: Tất cả những g đức vua l cha thượng tôi truyền cho tôi tớ ngi, tôi tớ ngi sẽ lm như thế. Vậy ông Mơ-phi-bô-st ăn tại bn của vua, như một trong cc hong tử. 12 Ông Mơ-phi-bô-st c một con trai nhỏ tn l Mi-kha. Mọi người ở trong nh ông Xi-va đều l tôi tớ ông Mơ-phi-bô-st. 13 Nhưng ông Mơ-phi-bô-st ở Gi-ru-sa-lem, v ông luôn luôn ăn tại bn của vua. Ông bị qu hai chân.

 

C Chương 10 C

 

B. Chiến tranh với Am-mon. Vua Sa-lô-môn sinh ra.

 

Người Am-mon lm nhục sứ giả vua Ða-vt (1 Sb 19: 1-5)

 

1 Sau đ, vua của con ci Am-mon qua đời, v Kha-nun, con vua ấy, ln ngôi kế vị. 2 Vua Ða-vt ni: Ta sẽ lấy tnh m đối xử với vua Kha-nun, con vua Na-kht, như cha vua ấy đã lấy tnh m đối xử với ta. Vua Ða-vt sai bề tôi chuyển lời chia buồn với vua ấy về vua cha. Nhưng khi bề tôi vua Ða-vt đến đất con ci Am-mon, 3 th cc tướng lãnh của con ci Am-mon thưa với vua Kha-nun, cha thượng của chng: Ngi tưởng l Ða-vt knh trọng vua cha khi sai người đến chia buồn với ngi sao? Chẳng phải Ða-vt đã sai bề tôi đến với ngi l để quan st thnh, d thm v lật đổ thnh sao? 4 Vua Kha-nun liền bắt bề tôi vua Ða-vt, cạo một nửa râu v cắt một nửa o của họ cho đến mông, rồi thả về. 5 Người ta bo tin cho vua Ða-vt, vua sai người đi đn họ, v những người ấy nhục nhã lắm. Vua bảo: Cc ngươi cứ ở lại Gi-ri-khô chờ cho râu mọc lại rồi hãy về.

 

Chiến dịch thứ nhất đnh người Am-mon (1 Sb 19: 6-15)

 

6 Con ci Am-mon thấy rằng mnh đã trở nn đng ght đối với vua Ða-vt. Con ci Am-mon đã sai người đi thu của dân A-ram ở Bết Rơ-khốp v dân A-ram ở Xô-va: hai mươi ngn bộ binh; của vua thnh Ma-a-kha: một ngn người; của dân thnh Tốp: mười hai ngn người. 7 Vua Ða-vt nghe tin th sai ông Giô-p đi với ton thể đạo binh cc dũng sĩ. 8 Con ci Am-mon tiến ra v dn trận ở lối vo cửa thnh. Quân A-ram Xô-va, quân A-ram Rơ-khốp, quân Tốp v quân Ma-a-kha th đng ring ngoi đồng. 9 Ông Giô-p thấy rằng mnh phải đối ph với mặt trận cả pha trước lẫn pha sau, nn đã chọn trong ton thể tinh binh của Ít-ra-en một số người v dn trận đối diện với người A-ram. 10 Phần quân cn lại, ông giao cho ông A-vi-sai, anh ông, để dn trận đối diện với con ci Am-mon. 11 Ông ni: Nếu người A-ram mạnh hơn tôi, th bc sẽ cứu viện tôi. Cn nếu con ci Am-mon mạnh hơn bc, th tôi sẽ đến cứu viện bc. 12 Can đảm ln, chng ta hãy tỏ ra can đảm, v dân chng ta v v cc thnh của Thin Cha chng ta! Xin Ðức Cha thực hiện điều Người coi l tốt! 13 Ông Giô-p v quân binh của ông tiến ln giao chiến với quân A-ram, v chng chạy trốn trước mặt họ. 14 Khi con ci Am-mon thấy quân A-ram chạy trốn, th chng cũng chạy trốn trước mặt ông A-vi-sai v rt về thnh. Sau khi thắng con ci Am-mon, ông Giô-p trở về Gi-ru-sa-lem.

 

Thắng quân A-ram (1 Sb 19: 16 -19)

 

15 Người A-ram thấy mnh bị Ít-ra-en đnh bại, th họp lại với nhau. 16 Vua Ha-đt-e-de sai người đi chiu mộ người A-ram ở bn kia Sông Cả. Chng đến Kh-lam, c Sô-vc, tướng chỉ huy quân đội của vua Ha-đt-e-de, cầm đầu. 17 Người ta bo tin cho vua Ða-vt. Vua quy tụ ton thể Ít-ra-en, vượt sông Gio-đan v đến Kh-lam. Người A-ram dn trận đối diện với vua Ða-vt v giao chiến với vua. 18 Người A-ram chạy trốn trước mặt Ít-ra-en. Vua Ða-vt tiu diệt của người A-ram bảy trăm chiến xa v bốn mươi ngn kỵ binh. Cn Sô-vc, tướng chỉ huy quân đội, th bị vua hạ v chết tại đ. 19 Tất cả cc vua chư hầu của vua Ha-đt-e-de thấy mnh bị Ít-ra-en đnh bại, th cầu ho với Ít-ra-en v lm tôi họ. Người A-ram sợ không dm cứu viện con ci Am-mon nữa.

 

C Chương 11 C

 

Chiến dịch thứ hai đnh người Am-mon. Vua Ða-vt phạm tội.

 

1 Lc xuân về, thời m cc vua ra quân, vua Ða-vt sai ông Giô-p đi, cng với cc bề tôi của vua v ton thể Ít-ra-en. Họ giết hại con ci Am-mon v vây hãm Rp-ba. Cn vua Ða-vt th ở lại Gi-ru-sa-lem.

 

2 Vo một buổi chiều, vua Ða-vt từ trn giường trỗi dậy v đi bch bộ trn sân thượng đền vua. Từ sân thượng, vua thấy một người đn b đang tắm. Nng nhan sắc tuyệt vời. 3 Vua Ða-vt sai người đi điều tra về người đn b, v người ta ni: Ð chnh l b Bt Se-va, con gi ông Ê-li-am, vợ ông U-ri-gia người Khết. 4 Vua Ða-vt sai lnh biệt phi đến đn nng. Nng đến với vua v vua nằm với nng; khi ấy nng mới thanh tẩy sau thời kỳ ô uế. Rồi nng trở về nh. 5 Người đn b thụ thai. Nng sai người đến bo tin cho vua Ða-vt rằng: Tôi c thai.

 

6 Vua Ða-vt sai người đến ni với ông Giô-p: Hãy sai U-ri-gia, người Khết, về gặp ta. Ông Giô-p sai ông U-ri-gia về gặp vua Ða-vt. 7 Khi ông U-ri-gia đến với vua, vua Ða-vt hỏi thăm về ông Giô-p, về quân binh, về chiến sự. 8 Rồi vua Ða-vt bảo ông U-ri-gia: Hãy xuống nh của ngươi v rửa chân. Ông U-ri-gia ra khỏi đền vua, c người bưng ra một phần thức ăn của nh vua theo sau. 9 Nhưng ông U-ri-gia nằm ở cửa đền vua với tất cả cc bề tôi của cha thượng ông, v ông không xuống nh mnh.

 

10 Người ta bo tin cho vua Ða-vt rằng: Ông U-ri-gia đã không xuống nh ông. Vua Ða-vt hỏi ông U-ri-gia: Chẳng phải ngươi đi đường xa mới về ư? Tại sao ngươi không xuống nh của ngươi? 11 Ông U-ri-gia thưa với vua Ða-vt: Hm Bia cũng như Ít-ra-en v Giu-đa đang ở lều, chủ tướng tôi l ông Giô-p v cc bề tôi của cha thượng đang đng trại ở ngoi đồng trống, m tôi đây lại về nh ăn uống v nằm với vợ tôi sao? Tôi xin lấy mạng sống của ngi, lấy chnh mạng sống của ngi m thề: tôi sẽ không lm điều ấy! 12 Vua Ða-vt bảo ông U-ri-gia: Hãy ở lại đây hôm nay nữa, ngy mai ta sẽ cho ngươi đi. Ông U-ri-gia ở lại Gi-ru-sa-lem ngy hôm đ. Ngy hôm sau, 13 vua Ða-vt mời ông; ông ăn uống trước mặt vua, v vua cho ông uống say. Ðến chiều, ông ra nằm giường của ông cng với cc bề tôi của cha thượng ông, nhưng không xuống nh mnh.

 

14 Sng hôm sau, vua Ða-vt viết thư cho ông Giô-p v gửi ông U-ri-gia mang đi. 15 Trong thư, vua viết rằng: Hãy đặt U-ri-gia ở hng đầu, chỗ mặt trận nặng nhất, rồi rt lui bỏ n lại, để n bị trng thương m chết. 16 Ông Giô-p đang thm st thnh liền để ông U-ri-gia ở chỗ ông biết l c quân hng mạnh nhất. 17 Người trong thnh xông ra, giao chiến với ông Giô-p. Một số người trong quân binh, trong cc bề tôi vua Ða-vt đã ngã gục, v ông U-ri-gia, người Khết, cũng chết.

 

18 Ông Giô-p sai người về bo cho vua Ða-vt biết tất cả diễn tiến trận đnh. 19 Ông ra lệnh cho người lnh biệt phi rằng: Khi anh kể tất cả diễn tiến trận đnh cho đức vua xong, 20 nếu cơn giận đức vua nổi ln v người hỏi anh: Tại sao cc ngươi lại đến gần thnh m giao chiến? Cc ngươi không biết l người ta bắn từ trn tường thnh xuống sao? 21 Ai đã hạ A-vi-me-lc, con ông Giơ-rp-be-st? Chẳng phải một người đn b đã liệng xuống ông một thớt cối đ v ông đã chết tại T-vết đ sao? Tại sao cc ngươi lại đến gần tường thnh?, th anh sẽ ni: Tôi tớ ngi l ông U-ri-gia, người Khết, cũng đã chết.

 

22 Người lnh biệt phi ra đi v đến bo cho vua Ða-vt biết mọi điều ông Giô-p đã sai anh về ni. 23 Người lnh biệt phi ni với vua Ða-vt: Những người ấy đã mạnh hơn chng tôi v đã xông ra đnh chng tôi ở ngoi đồng, nhưng chng tôi đã đẩy lui chng cho đến lối vo cửa thnh. 24 Từ trn tường thnh, lnh bắn cung đã bắn xuống cc bề tôi của ngi. Một số bề tôi đức vua đã chết, cả tôi tớ ngi l ông U-ri-gia, người Khết, cũng đã chết.

 

25 Vua Ða-vt bảo người lnh biệt phi: Hãy ni với ông Giô-p thế ny: Ðừng bực mnh về chuyện ấy, v việc binh đao l thế: khi th người ny, khi th người kia bị chm. Hãy mạnh mẽ tấn công v ph huỷ thnh. Ngươi hãy khch lệ ông ấy.

 

26 Vợ ông U-ri-gia nghe tin ông U-ri-gia, chồng mnh, đã chết, th lm ma cho chồng. 27 Khi tang lễ đã qua, vua Ða-vt sai người đi đn nng về nh mnh. Nng trở thnh vợ vua v sinh cho vua một con trai. Nhưng hnh động của vua Ða-vt không đẹp lng Ðức Cha.

 

C Chương 12 C

 

Ngôn sứ Na-than trch vua Ða-vt. Vua hối hận.

 

1 Ðức Cha sai ông Na-than đến với vua Ða-vt. Ông vo gặp vua v ni với vua:

 

C hai người ở trong cng một thnh,

 

một người giu, một người ngho.

 

2 Người giu th c chin d v b, nhiều lắm.

 

3 Cn người ngho chẳng c g cả,

 

ngoi con chin ci nhỏ độc nhất ông đã mua.

 

Ông nuôi n, n lớn ln ở bn ông, cng với con ci ông,

 

n ăn chung bnh với ông, uống chung chn với ông,

 

ngủ trong lng ông: ông coi n như một đứa con gi.

 

4 C khch đến thăm người giu,

 

ông ny tiếc của, không bắt chin d hay b của mnh

 

m lm thịt đãi người lữ khch đến thăm ông.

 

Ông bắt con chin ci của người ngho

 

m lm thịt đãi người đến thăm ông.

 

5 Vua Ða-vt bừng bừng nổi giận với người ấy v ni với ông Na-than: C Ðức Cha hằng sống! Kẻ no lm điều ấy, thật đng chết! 6 N phải đền gấp bốn con chin ci, bởi v n đã lm chuyện ấy v đã không c lng thương xt. 7 Ông Na-than ni với vua Ða-vt: Kẻ đ chnh l ngi! Ðức Cha, Thin Cha của Ít-ra-en, phn thế ny: Chnh Ta đã xức dầu phong ngươi lm vua cai trị Ít-ra-en, chnh Ta đã giải thot ngươi khỏi tay vua Sa-un. 8 Ta đã ban cho ngươi nh của cha thượng ngươi, v đã đặt cc người vợ của cha thượng ngươi vo vng tay ngươi. Ta đã cho ngươi nh Ít-ra-en v Giu-đa. Nếu bấy nhiu m cn qu t, th Ta sẽ ban thm cho ngươi gấp mấy lần như thế nữa. 9 Vậy tại sao ngươi lại khinh dể lời Ðức Cha m lm điều dữ tri mắt Người? Ngươi đã dng gươm đâm U-ri-gia, người Khết; vợ y, ngươi đã cướp lm vợ ngươi; cn chnh y, ngươi đã dng gươm của con ci Am-mon m giết. 10 Ấy vậy, gươm sẽ không bao giờ ngừng chm người nh của ngươi, bởi v ngươi đã khinh dể Ta v cướp vợ của U-ri-gia, người Khết, lm vợ ngươi.

 

11 Ðức Cha phn thế ny: Ta sắp dng chnh nh của ngươi m gây hoạ cho ngươi. Ta sẽ bắt cc vợ của ngươi trước mắt ngươi m cho một người khc, v n sẽ nằm với cc vợ của ngươi giữa thanh thin bạch nhật. 12 Thật vậy, ngươi đã hnh động ln lt, nhưng Ta, Ta sẽ lm điều ấy trước mặt ton thể Ít-ra-en v giữa thanh thin bạch nhật.

 

13 Bấy giờ vua Ða-vt ni với ông Na-than: Tôi đắc tội với Ðức Cha. Ông Na-than ni với vua Ða-vt: Về pha Ðức Cha, Người đã bỏ qua tội của ngi; ngi sẽ không phải chết. 14 Thế nhưng v trong việc ny ngi đã cả gan khinh thị Ðức Cha, nn đứa trẻ ngi sinh được, chắc chắn sẽ phải chết. 15 Rồi ông Na-than trở về nh.

 

Con b Bt Se-va chết. Vua Sa-lô-môn cho đời.

 

16 Vua Ða-vt cầu khẩn Thin Cha cho đứa trẻ, vua ăn chay nhiệm nhặt, v khi về nh ngủ đm th nằm dưới đất. 17 Cc kỳ mục trong nh của vua ni nỉ xin vua trỗi dậy, nhưng vua không chịu v cũng chẳng ăn cht g với họ. 18 Ðến ngy thứ bảy, đứa b chết. Triều thần vua Ða-vt sợ không dm bo tin cho vua biết l đứa b đã chết, v họ bảo nhau: Khi đứa trẻ cn sống, chng ta đã ni với đức vua v người đã không nghe chng ta. Bây giờ lm thế no để ni với người l đứa b đã chết? Hẳn người sẽ lm liều! 19 Thấy triều thần th thầm với nhau, vua Ða-vt hiểu l đứa b đã chết. Vua Ða-vt hỏi triều thần: C phải đứa b chết rồi không? Họ thưa: Vâng, chết rồi!

 

20 Bấy giờ vua Ða-vt từ dưới đất trỗi dậy, tắm rửa, xức dầu thơm, thay quần o; rồi vua vo Nh Ðức Cha m phủ phục. Trở về nh, vua yu cầu người ta dọn bữa, v vua đã ăn. 21 Triều thần ni với vua: Ngi lm g vậy? Khi đứa b cn sống, th ngi ăn chay v khc lc v n. Khi đứa b chết rồi, th ngi lại trỗi dậy v dng bữa! 22 Vua trả lời: Bao lâu đứa b cn sống, ta ăn chay v khc lc v ta tự bảo: Biết đâu Ðức Cha sẽ thương xt ta v đứa b sẽ sống! 23 Bây giờ n chết rồi, ta ăn chay lm g? Hỏi rằng ta cn c thể lm cho n trở lại được không? Ta đi đến với n, chứ n không trở lại với ta.

 

24 Vua Ða-vt an ủi b Bt Se-va, vợ mnh. Vua đến với nng v nằm với nng. Nng sinh một con trai v vua gọi tn n l Sa-lô-môn. Ðức Cha yu thương n, 25 v sai ngôn sứ Na-than đến cho biết điều đ. V Ðức Cha, ông gọi tn n l Giơ-đi-đơ-gia.

 

Hạ thnh Rp-ba (1 Sb 20: 1-3)

 

26 Ông Giô-p tấn công thnh Rp-ba của con ci Am-mon v hạ được hong thnh. 27 Ông Giô-p sai lnh biệt phi về ni với vua Ða-vt: Tôi đã tấn công Rp-ba, tôi cn hạ được cả thnh dưới, chỗ c nhiều nước. 28 Giờ đây, xin ngi tập hợp số quân binh cn lại, bao vây v chiếm thnh, kẻo chnh tôi sẽ hạ thnh v n sẽ mang tn tôi. 29 Vua Ða-vt tập hợp ton thể quân binh, đi Rp-ba, tấn công v hạ thnh. 30 Vua lột vương miện trn đầu vua chng, vương miện cân nặng ba mươi ký vng v c một vin ngọc quý; vin ngọc ấy được đặt trn đầu vua Ða-vt. Vua lấy đi rất nhiều chiến lợi phẩm của thnh. 31 Cn dân trong thnh th vua đưa đi v bắt phải lm những việc dng đến cưa, cuốc sắt, ru sắt, v phải đc gạch. Vua xử như thế với mọi thnh của con ci Am-mon. Rồi vua Ða-vt v ton thể quân binh trở về Gi-ru-sa-lem.

 

C Chương 13 C

 

C. Truyện Áp-sa-lôm

 

Am-nôn lm nhục em gi l Ta-ma

 

1 Sau đ xảy ra chuyện ny. Áp-sa-lôm, con trai vua Ða-vt, c một cô em gi xinh đẹp, tn l Ta-ma. Am-nôn, con trai vua Ða-vt, yu cô. 2 Am-nôn khắc khoải đến ốm tương tư v Ta-ma, em gi cậu, bởi cô l gi cn trinh v Am-nôn thấy không c cch lm g được cô. 3 Am-nôn c người bạn tn l Giô-na-đp, con ông Sim-a, ông ny l anh vua Ða-vt. Giô-na-đp l người rất khôn lanh. 4 Cậu hỏi Am-nôn: Ny hong tử, sao m sng no cũng bơ phờ như thế? Không ni cho anh biết được sao? Am-nôn ni với cậu: Em yu Ta-ma, em gi của Áp-sa-lôm em trai em. 5 Giô-na-đp bảo cậu: Ch cứ nằm trn giường v giả bệnh. Cha của ch sẽ đến thăm ch, ch sẽ thưa với người: Xin cho php Ta-ma, em con, đến lo việc ăn uống cho con: em con sẽ lm mn ăn trước mắt con, để con thấy, v sẽ tự tay mang đến cho con ăn. 6 Am-nôn đi nằm v giả bệnh. Vua đến thăm, v Am-nôn thưa với vua: Xin cho php Ta-ma, em con, đến lm trước mắt con hai ci bnh v tự tay mang đến cho con dng. 7 Vua Ða-vt sai người đến nh cô Ta-ma m bảo: Con hãy đến nh Am-nôn, anh con, v lm mn ăn cho anh. 8 Ta-ma đến nh Am-nôn, anh cô. Cậu đang nằm. Cô lấy bột, nho, lm bnh trước mắt cậu v đem chin. 9 Rồi cô cầm chảo v đổ bnh ra trước mặt cậu, nhưng cậu từ chối không chịu ăn. Am-nôn ni: Hãy bảo mọi người ra khỏi đây. Mọi người ra khỏi đ. 10 Am-nôn bảo Ta-ma: Em đưa mn ăn vo trong phng, v tự tay mang đến cho anh dng. Ta-ma lấy những ci bnh cô đã lm, v đưa vo phng cho Am-nôn, anh cô. 11 Cô đang bưng đến cho cậu th cậu nắm lấy cô v ni với cô: Ðến đây em, nằm với anh đi! 12 Cô bảo cậu: Ðừng, anh! Ðừng cưỡng hiếp em; v không được php lm điều ấy trong Ít-ra-en. Chớ lm chuyện đồi bại ấy. 13 Em đây, em sẽ mang nỗi hổ nhục của em đi đâu? Cn anh, anh sẽ bị coi như một tn đồi bại trong Ít-ra-en. Bây giờ, xin anh cứ thưa với đức vua, người sẽ không từ chối gả em cho anh đâu. 14 Nhưng cậu không muốn nghe lời cô. Mạnh hơn cô, cậu cưỡng hiếp cô v nằm với cô.

 

15 Bấy giờ Am-nôn đâm ra ght cô, ght thậm tệ: cậu cn ght cô hơn l đã yu cô. Am-nôn bảo cô: Ðứng dậy! Ct đi! 16 Cô ni với cậu: Ðừng, đuổi em như vậy cn c hơn l điều c anh vừa lm đối với em. Nhưng cậu không muốn nghe cô. 17 Cậu gọi người đầy tớ hầu hạ cậu v bảo: Ðuổi cô ny ra khỏi đây v kho cửa lại sau khi cô ấy ra. 18 Bấy giờ cô đang mặc o chng di tay, v cc công cha cn trinh thường mặc như thế. Người hầu của cậu cho cô ra ngoi, rồi kho cửa lại sau khi cô ra.

 

19 Ta-ma lấy tro bụi rắc ln đầu, x ci o chng di tay cô đang mặc, đặt tay ln đầu, vừa đi vừa ku la. 20 Áp-sa-lôm, anh cô, hỏi cô: C phải thằng Am-nôn, anh của em, đã nằm với em không? Bây giờ, em ơi, nn đi: n l anh của em. Ðừng để tâm vo chuyện ny. Ta-ma ở vậy trong nh của Áp-sa-lôm, anh cô. 21 Vua Ða-vt nghe biết tất cả sự việc ấy th giận lắm. 22 Áp-sa-lôm không ni bất cứ điều g với Am-nôn, bởi lẽ Áp-sa-lôm ght Am-nôn v chuyện cưỡng hiếp Ta-ma, em cậu.

 

Áp-sa-lôm m st Am-nôn rồi trốn đi

 

23 Hai năm sau, nhân dịp Áp-sa-lôm thu thợ xn lông cừu tại Ba-an Kha-xo, gần Ép-ra-im, Áp-sa-lôm mời tất cả cc hong tử. 24 Áp-sa-lôm vo gặp vua v thưa: Tôi tớ ngi c thu thợ xn lông cừu. Knh xin đức vua v triều thần đến với tôi tớ ngi. 25 Vua ni với Áp-sa-lôm: Không được, con ạ, chng ta không nn đi cả, kẻo thnh gnh nặng cho con. Cậu ni nỉ vua, nhưng vua không muốn đi. Vua chc phc cho cậu. 26 Áp-sa-lôm ni: Vậy t l xin cho anh Am-nôn của con đi với chng con. Vua hỏi cậu: N đi với con lm g? 27 Áp-sa-lôm ni nỉ vua, nn vua cho Am-nôn v tất cả cc hong tử đi với cậu.

 

28 Áp-sa-lôm ra lệnh cho cc đầy tớ của cậu rằng: Cc ngươi hãy để ý! Khi rượu đã lm cho lng Am-nôn vui vẻ, v ta bảo cc ngươi: Hạ Am-nôn! , th cc ngươi hãy giết chết n. Ðừng sợ! Chẳng phải l chnh ta ra lệnh cho cc ngươi sao? Can đảm ln, hãy tỏ ra l những người dũng cảm! 29 Cc đầy tớ của Áp-sa-lôm đã xử với Am-nôn như Áp-sa-lôm đã ra lệnh. Tất cả cc hong tử đứng ln, mỗi người cưỡi la của mnh m chạy trốn.

 

30 Khi họ cn đang trn đường, th c tin bo về cho vua Ða-vt rằng: Áp-sa-lôm đã hạ tất cả cc hong tử, không người no sống st. 31 Vua đứng dậy, x o ra v nằm xuống đất. Ton thể triều thần đứng chung quanh đều x o ra. 32 Nhưng Giô-na-đp, con ông Sim-a l anh vua Ða-vt, ln tiếng ni: Xin cha thượng đừng ni rằng người ta đã giết chết tất cả cc cậu hong tử. Chỉ một mnh Am-nôn chết thôi, v Áp-sa-lôm đã quyết định điều ấy từ ngy Ta-ma, em gi mnh bị cưỡng hiếp. 33 Giờ đây, xin đức vua l cha thượng tôi đừng c tưởng rằng tất cả cc hong tử đã chết. Không, chỉ một mnh Am-nôn chết thôi. 34 Cn Áp-sa-lôm th đã trốn đi.

 

Người đầy tớ đứng cạnh ngước mắt ln nhn th thấy một đm đông đi trn con đường sau lưng mnh, bn sườn ni. 35 Giô-na-đp ni với vua: Ka, cc hong tử đang đến. Việc đã xảy ra như lời tôi tớ ngi ni. 36 Cậu vừa ni xong th ny cc hong tử đến. Họ o ln khc. Cả vua v ton thể triều thần cũng lớn tiếng than khc. 37 Cn Áp-sa-lôm th trốn đi v đến với ông Tan-mai, l con ông Am-mi-ht v l vua xứ Gơ-sua. Ngy ngy vua để tang con.

 

Ông Giô-p điều đnh cho Áp-sa-lôm trở về

 

38 Áp-sa-lôm đã trốn đi, đến Gơ-sua v ở đ ba năm. 39 Vua Ða-vt hết giận Áp-sa-lôm, v vua đã khuây khoả được nỗi buồn mất Am-nôn.

 

C Chương 14 C

 

1 Ông Giô-p, con b Xơ-ru-gia, biết rằng lng vua hướng về Áp-sa-lôm. 2 Ông Giô-p sai người đi Tơ-cô-a tm một người đn b khôn lanh v bảo b ấy: Xin b giả bộ để tang: b hãy mặc o tang, đừng xức dầu thơm, v lm như một người đn b đã từ lâu để tang một người chết. 3 Rồi b đến gặp đức vua v thưa với người lời lẽ thế ny. Ông Giô-p đặt lời lẽ vo miệng b.

 

4 Vậy người đn b Tơ-cô-a đến ni với vua. B sấp mặt xuống đất m lạy rồi thưa: Thưa đức vua, xin cứu tôi với! 5 Vua hỏi b: Ngươi c chuyện g? B thưa: Than ôi! Tôi l đn b go, chồng tôi đã chết. 6 Nữ tỳ ngi c hai con trai. Hai đứa xô xt ở ngoi đồng, không c ai can ngăn chng. Ðứa ny đnh đứa kia v giết chết n. 7 V ny ton thể thị tộc đã đứng ln chống lại nữ tỳ ngi v bảo: B hãy nộp kẻ đã hạ người anh em mnh. Chng tôi sẽ bắt n chết để đền mạng người anh em n đã giết, v sẽ tiu diệt luôn cả người thừa kế. Họ sẽ dập tắt cht than hồng cn st lại cho tôi, không để cho chồng tôi được duy tr tn tuổi v cn người nối dõi trn mặt đất. 8 Vua ni với người đn b: Ngươi cứ về nh. Chnh ta sẽ ra lệnh về việc của ngươi. 9 Người đn b Tơ-cô-a thưa vua: Thưa đức vua l cha thượng tôi, tội đổ xuống đầu tôi v xuống nh cha tôi! Cn đức vua v ngai vng của người th vô can. 10 Vua ni: Kẻ no ni g với ngươi, cứ đưa n đến với ta, v n sẽ không cn đụng tới ngươi nữa. 11 B ni: Xin đức vua lấy Ðức Cha, Thin Cha của ngi, m thề, để kẻ đi nợ mu đừng gây thm chết chc, v người ta đừng tiu diệt con trai tôi. Vua ni: C Ðức Cha hằng sống! Không một sợi tc no của con trai ngươi sẽ rơi xuống đất!

 

12 Người đn b ni: Xin cho nữ tỳ ngi được thưa với đức vua l cha thượng tôi một lời. Vua bảo: Cứ ni. 13 Người đn b ni: Vậy tại sao ngi lại tnh một chuyện c hại cho dân Thin Cha như thế? V đã ni lời ấy, nn đức vua giống như một kẻ mắc tội, nếu đức vua không cho kẻ ngi đã đy biệt xứ được trở về. 14 Thật vậy, thế no chng ta cũng phải chết, như nước chảy xuống đất không thể hốt lại được. Nhưng Thin Cha không lấy sự sống đi v Người định liệu cho kẻ bị đy biệt xứ khỏi bị biệt xứ xa Người.

 

15 Giờ đây, nếu tôi đến thưa điều ấy với đức vua l cha thượng tôi, chnh l v dân đã lm cho tôi sợ. Nữ tỳ ngi tự nhủ: Tôi phải thưa với đức vua, may ra đức vua sẽ lm điều nữ tỳ người ni. 16 Thật vậy, đức vua sẽ nhận lời m giải thot nữ tỳ người khỏi bn tay kẻ muốn tiu diệt tôi cng với con trai tôi, không cho hưởng cơ nghiệp của Thin Cha. 17 Nữ tỳ ngi tự nhủ: Ước chi lời của đức vua l cha thượng tôi lm tôi yn lng, v đức vua l cha thượng tôi khc no sứ giả Thin Cha để lắng nghe điều thiện điều c. Xin Ðức Cha, Thin Cha của ngi, ở với ngi.

 

18 Vua trả lời người đn b rằng: Ðừng giấu ta điều ta sắp hỏi ngươi. Người đn b ni: Xin đức vua l cha thượng tôi cứ ni. 19 Vua hỏi: C phải bn tay ông Giô-p ở với ngươi trong tất cả việc ny không? Người đn b thưa rằng: Thưa đức vua l cha thượng tôi, tôi xin lấy mạng sống ngi m thề: không ai c thể đi trệch bn phải bn tri ra khỏi mọi điều đức vua l cha thượng tôi đã ni. Phải, chnh tôi tớ ngi l ông Giô-p đã truyền cho tôi v đã đặt vo miệng nữ tỳ ngi mọi lời ấy. 20 Chnh l để cho sự việc c một bộ mặt khc m tôi tớ ngi l ông Giô-p đã lm việc đ. Nhưng sự khôn ngoan của cha thượng snh được với sự khôn ngoan của sứ giả Thin Cha: ngi biết tất cả những g xảy ra trn mặt đất.

 

21 Vua bảo ông Giô-p: Ðược, ta lm ngay điều đ. Cứ đi, dẫn cậu Áp-sa-lôm về. 22 Ông Giô-p sấp mặt xuống đất m lạy v chc phc cho vua. Ông Giô-p ni: Ngy hôm nay tôi tớ ngi biết rằng tôi được đẹp lng đức vua l cha thượng tôi, v đức vua đã lm theo như lời của tôi tớ ngi. 23 Ông Giô-p ln đường đi Gơ-sua v đưa Áp-sa-lôm về Gi-ru-sa-lem. 24 Vua ni: N hãy lui về nh n v sẽ không được gặp mặt ta. Áp-sa-lôm lui về nh mnh v không được gặp mặt vua.

 

Một vi chi tiết về Áp-sa-lôm

 

25 Trong ton thể Ít-ra-en, không c ai đẹp trai như Áp-sa-lôm, khiến người ta hết lời ca tụng: từ bn chân cho tới đỉnh đầu không c một khuyết điểm no. 26 Khi y cạo đầu -cuối mỗi năm y cạo đầu, v tc đ nặng trn đầu y v phải cạo- tc đầu y cân nặng hai ký, theo quả cân của nh vua. 27 Áp-sa-lôm sinh được ba con trai, v một con gi tn l Ta-ma. Nng l một phụ nữ c nhan sắc.

 

Áp-sa-lôm được tha thứ

 

28 Áp-sa-lôm ở Gi-ru-sa-lem hai năm m không được gặp mặt vua. 29 Áp-sa-lôm sai người tm ông Giô-p để cử ông đến gặp vua, nhưng ông không chịu đến gặp y. Y lại sai người đi tm một lần nữa, nhưng ông không chịu đến. 30 Y bảo cc tôi tớ: Hãy xem cnh đồng của ông Giô-p, ở bn cnh đồng của ta, ông ấy trồng la mạch ở đ. Hãy đi nổi lửa m đốt. Tôi tớ của Áp-sa-lôm đã nổi lửa đốt cnh đồng. 31 Ông Giô-p đứng ln v đến nh Áp-sa-lôm m hỏi y: Tại sao tôi tớ của ch nổi lửa đốt cnh đồng của tôi? 32 Áp-sa-lôm ni với ông Giô-p: Anh xem: tôi đã sai người đến mời anh tới đây, để cử anh đi thưa với đức vua: Con từ Gơ-sua về lm g? Th con vẫn ở đ cn hơn. Bây giờ tôi muốn được gặp mặt đức vua. Nếu tôi c lỗi g, xin người cứ giết tôi đi! 33 Ông Giô-p vo gặp vua v bo cho vua biết. Vua cho gọi Áp-sa-lôm. Y vo gặp vua, sấp mặt xuống đất trước mặt vua m lạy. Vua hôn Áp-sa-lôm.

 

C Chương 15 C

 

Thủ đoạn của Áp-sa-lôm

 

1 Sau đ, Áp-sa-lôm đng cho mnh một cỗ xe, với những con ngựa v năm mươi người hộ tống. 2 Áp-sa-lôm dậy sớm v đứng ở bn đường vo cửa thnh. Mỗi khi người no c kiện co m đến với vua để xin xt xử, th Áp-sa-lôm gọi người ấy lại m hỏi: Ông người thnh no? Người kia thưa: Tôi tớ ngi thuộc chi tộc ny, chi tộc nọ trong Ít-ra-en. 3 Áp-sa-lôm bảo người ấy: Ông xem: vụ kiện của ông đng v hợp lý, nhưng không c ai thay mặt đức vua để nghe ông đâu. 4 Áp-sa-lôm ni: Phải chi c ai đặt tôi lm thẩm phn trong xứ ny! Tất cả những người c kiện co v cần xt xử, sẽ đến với tôi, v tôi sẽ xử công minh cho họ. 5 Khi c người đến lạy y th y đưa tay ra, giữ lấy người ấy m hôn. 6 Áp-sa-lôm lm như thế với mọi người Ít-ra-en đến xin vua xt xử. V Áp-sa-lôm đã mua chuộc lng người Ít-ra-en.

 

Áp-sa-lôm lm loạn

 

7 Sau bốn năm, Áp-sa-lôm thưa với vua: Xin cho php con đi Khp-rôn để con giữ trọn lời đã khấn hứa với Ðức Cha, 8 v khi cn ở Gơ-sua miền A-ram, tôi tớ ngi đã c lời khấn hứa rằng: Nếu quả thực Ðức Cha cho con trở về Gi-ru-sa-lem, th con sẽ thờ phượng Ðức Cha. 9 Vua bảo y: Con đi bnh an. Y ln đường đi Khp-rôn.

 

10 Áp-sa-lôm sai người b mật đến tất cả cc chi tộc Ít-ra-en m ni: Khi anh em nghe thấy tiếng t v th hãy ni: Áp-sa-lôm đã ln ngôi vua tại Khp-rôn! 11 Cng với Áp-sa-lôm c hai trăm người đi từ Gi-ru-sa-lem; họ l những khch được mời, vô tnh m đến, không hay biết g về chuyện đ. 12 Khi dâng cc hy lễ, Áp-sa-lôm sai người đi tm A-khi-thô-phen, người thnh Ghi-lô, cố vấn của vua Ða-vt, v triệu y về từ thnh của y l Ghi-lô. Bọn mưu phản thm mạnh v dân theo Áp-sa-lôm ngy cng đông.

 

Vua Ða-vt chạy trốn

 

13 Người đưa tin đến ni với vua Ða-vt: Lng người Ít-ra-en đã theo Áp-sa-lôm. 14 Vua Ða-vt bảo ton thể triều thần ở với vua tại Gi-ru-sa-lem: Ðứng ln! Chng ta chạy trốn đi, v chng ta sẽ không thot được Áp-sa-lôm. Ði cho mau, kẻo chẳng mấy chốc n đuổi kịp chng ta, ging tai hoạ xuống chng ta v dng lưỡi gươm giết dân thnh. 15 Triều thần thưa với vua: Ðức vua l cha thượng chọn ci g, cc tôi tớ ngi đây xin sẵn sng! 16 Vua đi ra v cả nh theo chân, nhưng vua để lại mười người tỳ thiếp để giữ nh. 17 Vua đi ra v ton dân theo chân, họ dừng lại ở ngôi nh cuối cng. 18 Ton thể triều thần đi qua, st bn cạnh vua, tất cả quân Cơ-r-thi, tất cả quân Pơ-l-thi v tất cả quân Gt -tức l su trăm người đã theo chân vua từ Gt đến- đi qua trước mặt vua. 19 Vua ni với ông Ít-tai, người Gt: Tại sao cả ngươi nữa cũng đi với chng ta? Hãy trở về v ở với nh vua, bởi v ngươi l người nước ngoi, ngươi cn bỏ qu hương m sống lưu vong. 20 Ngươi mới đến hôm qua, m hôm nay ta lại bắt ngươi phải đi lang thang với chng ta, trong khi ta đi m chẳng biết đi đâu! Hãy trở về v đưa cc anh em ngươi trở về cng với ngươi. Xin Ðức Cha lấy tnh thương v lng thnh tn m đối xử với ngươi. 21 Ông Ít-tai trả lời vua rằng: C Ðức Cha hằng sống v c đức vua l cha thượng tôi đang sống, tôi thề: đức vua l cha thượng tôi ở đâu, th d sống d chết, tôi tớ ngi cũng ở đ! 22 Vua Ða-vt bảo ông Ít-tai: Hãy đi qua! Ông Ít-tai, người Gt, đã đi qua cng với tất cả những người của ông v mọi trẻ con theo ông. 23 Cả xứ khc to tiếng v ton dân đi qua. Vua đi qua thung lũng Kt-rôn, v ton dân đi qua pha trước con đường vo sa mạc.

 

Hm Bia ở lại Gi-ru-sa-lem

 

24 V c cả ông Xa-đốc, v cng với ông, c tất cả cc thầy L-vi khing Hm Bia Giao Ước của Thin Cha. Họ đặt Hm Bia Thin Cha xuống, v ông Ép-gia-tha tiến ln, cho đến khi ton dân ra khỏi thnh đã đi qua hết. 25 Vua bảo ông Xa-đốc: Hãy đưa Hm Bia Thin Cha về thnh. Nếu ta được đẹp lng Ðức Cha, th Người sẽ đưa ta trở về v cho ta thấy Hm Bia v nơi Người ngự. 26 Nhưng nếu Người ni l Người không thương ta nữa, th ny ta đây, Người cứ lm cho ta điều Người cho l tốt. 27 Vua ni với tư tế Xa-đốc: Ngươi thấy không? Cứ trở về thnh bnh an. C hai con trai của cc ngươi ở với cc ngươi: A-khi-ma-t, con của ngươi, v Giô-na-than, con của Ép-gia-tha. 28 Cc ngươi xem: ta sẽ nn lại ở cc chỗ qua sông vo sa mạc, chờ khi c lời cc ngươi gửi đến bo tin cho ta. 29 Ông Xa-đốc v ông Ép-gia-tha đưa Hm Bia Thin Cha về Gi-ru-sa-lem, v họ ở lại đ.

 

Vua Ða-vt nhờ ông Khu-sai gip

 

30 Vua Ða-vt ln dốc Cây Ô-liu, vừa ln vừa khc, đầu trm khăn, chân đi đất, v ton dân đi với vua ai cũng đầu trm khăn, vừa ln vừa khc. 31 Người ta bo tin cho vua Ða-vt rằng: A-khi-thô-phen ở trong đm những người âm mưu cng với Áp-sa-lôm. Vua Ða-vt ni: Lạy ÐỨC CHÚA, xin lm cho lời bn của A-khi-thô-phen ra vô hiệu!

 

32 Khi vua Ða-vt ln tới đỉnh, nơi người ta thờ lạy Thin Cha, th ny ông Khu-sai, người Ác-ki, đn gặp vua, o chng ông x rch, đầu th rắc đất. 33 Vua Ða-vt ni với ông: Nếu ông qua đây với ta, th ông sẽ nn gnh nặng cho ta. 34 Nhưng nếu ông trở về thnh v ni với Áp-sa-lôm: Thưa đức vua, tôi l tôi tớ ngi; trước đây tôi l tôi tớ cha ngi, cn bây giờ tôi l tôi tớ ngi, th ông sẽ ph cho ta lời bn của A-khi-thô-phen. 35 No cc tư tế Xa-đốc v Ép-gia-tha sẽ chẳng c ở đ với ông sao? Tất cả những g nghe được từ đền vua, ông sẽ bo cho cc tư tế Xa-đốc v Ép-gia-tha. 36 Họ c hai người con trai ở đ với họ l A-khi-ma-t, con Xa-đốc v Giô-na-than, con Ép-gia-tha. Cc ông sẽ nhờ chng bo cho ta mọi điều cc ông nghe được. 37 Ông Khu-sai, bạn vua Ða-vt, vo thnh khi Áp-sa-lôm đến Gi-ru-sa-lem.

 

C Chương 16 C

 

Vua Ða-vt v ông Xi-va

 

1 Khi vua Ða-vt đi qua đỉnh được một cht, th c ông Xi-va, đầy tớ ông Mơ-phi-bô-st đn gặp vua, dẫn theo hai con lừa thồ chở hai trăm ci bnh, một trăm chm nho khô, một trăm tri cây v một bầu da đầy rượu. 2 Vua Ða-vt hỏi ông Xi-va: Ngươi định lm g với những thứ ny? Ông Xi-va trả lời: Lừa th để cho hong gia cưỡi, bnh v tri cây th để cho cc đầy tớ ăn, rượu th để cho người mệt lả trong sa mạc uống. 3 Vua hỏi: Người con của chủ ngươi đâu? Ông Xi-va thưa với vua: Ông ấy ở lại Gi-ru-sa-lem, v ông tự bảo: Hôm nay nh Ít-ra-en sẽ trả lại cho ta vương quyền của cha ta. 4 Vua bảo ông Xi-va: Vậy tất cả những g l của Mơ-phi-bô-st th l của ngươi. Ông Xi-va ni: Tôi xin bi tạ. Ước chi tôi được đẹp lng ngi, thưa đức vua l cha thượng tôi.

 

Sim-y nguyền rủa vua Ða-vt

 

5 Khi vua Ða-vt đến Ba-khu-rim th ka c một người từ đ đi ra. Y thuộc cng một thị tộc với nh Sa-un, v tn l Sim-y, con ông Gh-ra. Y vừa đi ra vừa nguyền rủa. 6 Y nm đ vo vua Ða-vt v tất cả bề tôi vua, mặc dầu c ton thể quân đội v ton thể cc dũng sĩ ở bn phải v bn tri vua. 7 Sim-y ni thế ny trong lời nguyền rủa của y: Ct đi, ct đi, tn kht mu, thằng vô lại! 8 Ðức Cha đã đổ xuống đầu my tất cả mu của nh Sa-un, người đã bị my chiếm ngôi, v Ðức Cha đã trao vương quyền vo tay Áp-sa-lôm, con my. V ny, my phải tai hoạ, v my l tn kht mu! 9 Ông A-vi-sai, con b Xơ-ru-gia, thưa với vua: Tại sao thằng ch chết ny dm nguyền rủa đức vua l cha thượng tôi? Xin cho tôi qua chặt đầu n! 10 Vua ni: Chuyện của ta can g đến cc ngươi, hỡi cc con b Xơ-ru-gia? Nếu n nguyền rủa v nếu Ðức Cha bảo n: Hãy nguyền rủa Ða-vt, th ai dm hỏi: Tại sao my lm như thế? 11 Vua Ða-vt ni với ông A-vi-sai v tất cả bề tôi: Ny con trai ta, do chnh ta sinh ra m cn tm hại mạng sống ta, huống chi l tn Ben-gia-min ny! Cứ để n nguyền rủa, nếu Ðức Cha đã bảo n. 12 May ra Ðức Cha sẽ đoi nhn đến nỗi khổ cực của ta v Ðức Cha sẽ trả lại cho ta hạnh phc, thay v lời nguyền rủa của n hôm nay. 13 Vua Ða-vt v người của vua vẫn đi trn đường, cn Sim-y th đi ở sườn ni, song song với vua, vừa đi vừa nguyền rủa v nm đ, song song với vua; y lm bụi tung ln. 14 Vua v ton dân theo vua đi tới nơi th mệt lả. Họ nghỉ lấy sức tại đ.

 

Ông Khu-sai đến với Áp-sa-lôm

 

15 Áp-sa-lôm v ton thể quân binh người Ít-ra-en vo Gi-ru-sa-lem, c A-khi-thô-phen cng đi. 16 Khi ông Khu-sai, người Ác-ki, bạn vua Ða-vt, đến gặp Áp-sa-lôm, th ông Khu-sai ni với Áp-sa-lôm: Vạn tuế đức vua! Vạn tuế đức vua! 17 Áp-sa-lôm hỏi ông Khu-sai: Tnh nghĩa của ông đối với người bạn ông l như thế ư? Tại sao ông không đi với bạn ông? 18 Ông Khu-sai ni với ông Áp-sa-lôm: Ðức Cha, cũng như dân ny v tất cả mọi người Ít-ra-en đã chọn ai, th tôi sẽ thuộc về người ấy v ở với người ấy. 19 Thứ đến, tôi sẽ phục vụ ai, nếu không phải l con của người ấy? Tôi đã phục vụ cha ngi thế no, th tôi cũng sẽ phục vụ ngi như vậy.

 

Áp-sa-lôm v cc tỳ thiếp của vua Ða-vt

 

20 Áp-sa-lôm bảo A-khi-thô-phen: Cc ngươi hãy bn nhau xem chng ta phải lm g. 21 A-khi-thô-phen ni với Áp-sa-lôm: Xin ngi hãy đến với cc tỳ thiếp m cha ngi đã để lại giữ nh. Ton thể Ít-ra-en sẽ nghe biết rằng ngi đã trở nn đng ght đối với cha ngi, v mọi người theo ngi sẽ mạnh bạo ln. 22 Người ta căng lều cho Áp-sa-lôm trn sân thượng, v Áp-sa-lôm đến với cc tỳ thiếp của cha mnh trước mắt ton thể Ít-ra-en. 23 Lời bn m A-khi-thô-phen đưa ra trong những ngy ấy th giống như lời Thin Cha phn, khi người ta thỉnh ý. Mọi lời bn của A-khi-thô-phen đều c gi trị như thế đối với cả vua Ða-vt lẫn Áp-sa-lôm.

 

C Chương 17 C

 

Ông Khu-sai lm hỏng kế hoạch của A-khi-thô-phen

 

1 A-khi-thô-phen ni với Áp-sa-lôm: Xin để tôi tuyển mười hai ngn người, tôi sẽ ln đường đuổi theo Ða-vt ngay đm nay. 2 Tôi sẽ đến tấn công ông ấy, trong lc ông ấy kiệt sức, tay chân rụng rời, tôi sẽ lm cho ông khiếp sợ, ton dân theo ông sẽ bỏ trốn, v tôi sẽ hạ một mnh nh vua. 3 Tôi sẽ đưa ton dân về với ngi. Hạ được người m ngi đang tm th cũng như lm cho mọi người trở về: ton dân sẽ được bnh an. 4 Áp-sa-lôm v ton thể cc kỳ mục Ít-ra-en thấy lời đ l phải.

 

5 Nhưng Áp-sa-lôm ni: Hãy mời cả ông Khu-sai, người Ác-ki, để chng ta cũng nghe cả ông ấy nữa, xem ông ni g. 6 Ông Khu-sai đến gặp Áp-sa-lôm. Áp-sa-lôm ni với ông rằng: Ông A-khi-thô-phen đã ni như vậy. Chng ta c nn lm điều ông ấy ni không? Nếu không th chnh ông ni đi. 7 Ông Khu-sai ni với Áp-sa-lôm: Lần ny lời bn ông A-khi-thô-phen đưa ra không hay. 8 Rồi ông Khu-sai ni: Ngi biết rằng cha ngi v người của ông l những dũng sĩ v họ cay đắng trong tâm hồn như gấu mẹ mất con ngoi đồng. Cha ngi l một chiến binh, ông sẽ không nghỉ đm với dân. 9 Bây giờ chắc ông đang ẩn np trong một hầm hố hay một nơi no đ. Nếu ngay từ đầu c những người phe ta ngã gục, chắc chắn c người sẽ nghe biết v sẽ ni: Dân theo Áp-sa-lôm đã bị bại! 10 Bấy giờ cả người can đảm, c gan như gan sư tử, cũng sẽ nản lng, v ton thể Ít-ra-en biết rằng cha ngi l một dũng sĩ v những kẻ theo ông l người can đảm. 11 Vậy tôi xin bn thế ny: ton thể Ít-ra-en, từ Ðan tới Bơ-e Se-va sẽ tập trung về với ngi, đông như ct ngoi bãi biển, v ngi sẽ đch thân đi đnh trận. 12 Chng ta sẽ đến đnh ông tại bất cứ nơi no ông đang ở, chng ta sẽ đậu trn ông như sương rơi trn đất đai, v ông cũng như những người theo ông sẽ không cn st lại một ai. 13 Nếu ông tập trung vo một thnh, ton thể Ít-ra-en sẽ đem dây thừng đến thnh đ v chng ta sẽ lôi thnh ấy xuống thung lũng, đến nỗi không cn tm thấy ở đ một hn sỏi. 14 Áp-sa-lôm v tất cả cc người Ít-ra-en ni: Lời bn của ông Khu-sai, người Ác-ki, hay hơn lời bn của ông A-khi-thô-phen. Thật vậy, Ðức Cha đã quyết định ph lời bn hay của A-khi-thô-phen, để đem tai hoạ đến cho Áp-sa-lôm.

 

15 Ông Khu-sai ni với cc tư tế Xa-đốc v Ép-gia-tha: A-khi-thô-phen đã bn thế ny thế ny với Áp-sa-lôm v cc kỳ mục Ít-ra-en; cn tôi, tôi đã bn thế kia thế kia. 16 Bây giờ cc ông hãy mau sai người đi bo tin cho vua Ða-vt rằng: Xin đức vua đừng dừng lại đm nay tại cc vng đất hoang trong sa mạc, nhưng ngi phải đi qua ngay, kẻo đức vua v ton dân theo người sẽ bị tiu diệt.

 

Ðược tin bo, vua Ða-vt qua sông Gio-đan.

 

17 Giô-na-than v A-khi-ma-t đứng sẵn ở Ên Rô-ghn. Một nữ tỳ đi bo tin cho họ, rồi họ đi bo tin cho vua Ða-vt, họ không vo thnh, v không được để người ta nhn thấy. 18 Nhưng một thanh nin thấy họ v bo cho Áp-sa-lôm. Cả hai vội vng đi v đến nh một người ở Ba-khu-rim, người ny c một ci giếng trong sân. Họ xuống đ. 19 Vợ người ấy lấy tấm bố, trải ra trn miệng giếng rồi rải hạt ln trn. Chẳng ai hay biết g.

 

20 Cc tôi tớ Áp-sa-lôm vo nh b ấy v hỏi: A-khi-ma-t v Giô-na-than đâu? B trả lời chng: Họ đã đi qua sông. Chng tm nhưng không thấy, nn trở về Gi-ru-sa-lem. 21 Sau khi chng đi rồi, th hai người ln khỏi giếng v đi bo tin cho vua Ða-vt. Họ ni với vua Ða-vt: Xin cc ngi ln đường v mau mau qua sông, bởi v A-khi-thô-phen đã bn thế ny để hại cc ngi. 22 Vua Ða-vt v tất cả quân binh theo vua đã ln đường qua sông Gio-đan. Khi trời sng, mọi người đã qua sông, không st một ai.

 

23 A-khi-thô-phen thấy người ta không lm theo lời bn của mnh th thắng lừa, ln đường đi về nh, trong thnh mnh. Y thu xếp việc nh, rồi thắt cổ tự tử. Y được chôn cất trong phần mộ của cha y.

 

Áp-sa-lôm qua sông Gio-đan. Vua Ða-vt tại Ma-kha-na-gim.

 

24 Vua Ða-vt đến Ma-kha-na-gim, trong khi Áp-sa-lôm v ton thể người Ít-ra-en cng với y qua sông Gio-đan. 25 Áp-sa-lôm đã đặt A-ma-xa chỉ huy quân đội thay ông Giô-p. A-ma-xa l con trai một người đn ông tn l Gt-ra, người Ít-ra-en; người ny đã đi lại với b A-vi-ga-gin l con gi ông Na-kht v l chị em với b Xơ-ru-gia, mẹ ông Giô-p. 26 Ít-ra-en v Áp-sa-lôm đng trại ở đất Ga-la-t.

 

27 Khi vua Ða-vt đến Ma-kha-na-gim, th ông Sô-vi con ông Na-kht, từ thnh Rp-ba của con ci Am-mon, ông Ma-khia con ông Am-mi-n, từ Lô Ðơ-va, v ông Bc-di-lai người Ga-la-t, từ Rốc-lim, 28 đem giường, chậu, bt đĩa, la m, la mạch, bột, gi la rang, đậu tằm, đậu nâu, 29 mật ong, sữa chua, chin d v b sữa, đến dâng cho vua Ða-vt v dân ở với vua, v họ ni: Dân đi, mệt lả v kht trong sa mạc.

 

C Chương 18 C

 

Phe Áp-sa-lôm bại trận

 

1 Vua Ða-vt duyệt đm quân binh theo ông v đặt những người chỉ huy một ngn, chỉ huy một trăm quân, để điều khiển họ. 2 Vua Ða-vt sai quân binh đi: một phần ba giao cho ông Giô-p, một phần ba giao cho ông A-vi-sai, l con b Xơ-ru-gia v l em ông Giô-p, một phần ba giao cho ông Ít-tai, người Gt. Vua ni với quân binh: Ta sẽ đch thân ra trận với cc ngươi. 3 Nhưng quân binh ni: Ngi không được ra trận; v nếu chng tôi chạy trốn, người ta sẽ không để tâm đến chng tôi, nếu một nửa số chng tôi chết, người ta sẽ không để tâm đến chng tôi, cn ngi, ngi bằng mười ngn người chng tôi; vậy tốt hơn l ngi cứ ở trong thnh m tiếp viện chng tôi. 4 Vua ni với họ: Ta sẽ lm điều cc ngươi coi l tốt. Vua đứng ở bn cửa thnh, trong khi quân binh ko ra từng đơn vị một trăm, một ngn. 5 Vua ra lệnh cho ông Giô-p, ông A-vi-sai v ông Ít-tai rằng: V ta, hãy nhẹ tay với cậu Áp-sa-lôm! Ton thể quân binh nghe thấy vua ra lệnh cho tất cả cc tướng về Áp-sa-lôm.

 

6 Quân binh ra ngoi đồng nghnh chiến với Ít-ra-en, v cuộc giao tranh xẩy ra trong rừng Ép-ra-im. 7 Tại đ, quân binh Ít-ra-en bị bề tôi vua Ða-vt đnh bại. Hôm ấy l một ngy đại bại: hai mươi ngn người chết tại đ. 8 Cuộc giao tranh tản ra khắp xứ, v ngy hôm ấy quân binh chết v rừng nhiều hơn l chết v gươm.

 

Áp-sa-lôm chết

 

9 Áp-sa-lôm bị bề tôi vua Ða-vt bắt gặp. Áp-sa-lôm đang cưỡi con la đi vo dưới một cây vân hương lớn, cnh l chằng chịt. Ðầu y mắc vo cây vân hương v y bị treo giữa trời v đất, cn con la y cưỡi th đi mất. 10 Một người trông thấy v bo tin cho ông Giô-p: Ny, tôi thấy Áp-sa-lôm treo trn một cây vân hương. 11 Ông Giô-p ni với người đã bo tin cho ông: Ny, anh đã thấy, sao anh không hạ n ngay tại chỗ? Như thế, hẳn ta đã phải cho anh ba lượng bạc v một ci thắt lưng rồi! 12 Người kia ni với ông Giô-p: Giả như người ta cân ngay vo tay tôi ba trăm lượng bạc, tôi cũng không dm ra tay hại hong tử, v chnh tai chng tôi đã nghe đức vua ra lệnh cho ông, ông A-vi-sai v ông Ít-tai rằng: D l ai đi nữa, cc người cũng phải giữ gn cậu Áp-sa-lôm! 13 Cho d tôi liều mạng lm điều thất trung ấy, th cũng chẳng c g giấu được đức vua, cn ông, ông sẽ đứng xa. 14 Ông Giô-p ni: Tôi không mất thời giờ với anh như thế nữa, rồi ông cầm lấy ba cây thương trong tay, đâm vo tim Áp-sa-lôm, khi y vẫn cn sống, treo trn cây vân hương. 15 Rồi mười thanh nin, người hầu cận của ông Giô-p, xm lại đnh Áp-sa-lôm v giết y.

 

16 Ông Giô-p cho thổi t v, cng lc đ quân binh thôi không đuổi theo Ít-ra-en nữa, v ông Giô-p đã giữ quân binh lại. 17 Người ta đem Áp-sa-lôm quăng vo một ci hố lớn trong rừng, rồi chất một đống đ rất lớn ln trn. Ton thể Ít-ra-en đã chạy trốn, ai nấy về lều mnh.

 

18 Khi cn sống, Áp-sa-lôm đã khởi công dựng cho mnh một tấm bia trong thung lũng Nh Vua, v y tự bảo: Tôi không c con trai để lưu truyền tn tuổi. Y đã lấy tn mnh m đặt cho tấm bia ấy. Người ta cn gọi l đi Áp-sa-lôm cho đến ngy nay.

 

Vua Ða-vt được tin Áp-sa-lôm chết

 

19 A-khi-ma-t, con ông Xa-đốc, ni: Xin cho php tôi chạy đi bo tin mừng cho đức vua l Ðức Cha đã phân xử để đức vua thot khỏi tay cc kẻ th của đức vua. 20 Ông Giô-p ni với anh: Hôm nay, anh sẽ không phải l người đem tin mừng. Hôm khc, anh sẽ đem tin mừng, nhưng hôm nay anh sẽ không đem tin mừng, v lý do l hong tử đã chết. 21 Ông Giô-p bảo một người Ct: Ði bo cho đức vua điều anh đã thấy. Người Ct sụp xuống lạy ông Giô-p rồi chạy đi. 22 Một lần nữa, A-khi-ma-t, con ông Xa-đốc, lại ni với ông Giô-p: Ra sao th ra! Xin cho php tôi cũng chạy theo người Ct. Ông Giô-p ni: Chạy lm g, con ơi? Ðem tin mừng đ chẳng lợi lộc g cho con đâu! 23 Anh ni: Ra sao th ra! Tôi cứ chạy đi! Ông bảo: Th chạy đi! A-khi-ma-t chạy theo con đường vng sông Gio-đan v vượt qua người Ct.

 

24 Vua Ða-vt đang ngồi giữa hai cửa thnh. Người lnh canh đi tới sân thượng cửa thnh, trn tường thnh. Anh ngước mặt ln nhn th thấy một người đang chạy một mnh. 25 Người lnh canh ku ln v bo tin cho vua. Vua ni: Nếu n chỉ c một mnh, tức l n c tin mừng để bo. Trong khi người ny tiếp tục đi đến gần, 26 th người lnh canh thấy một người khc đang chạy. Anh gọi người giữ cửa v ni: Ka, một người nữa đang chạy một mnh. Vua ni: Cả người ấy cũng bo tin mừng. 27 Người lnh canh ni: Tôi thấy kiểu chạy của người thứ nhất như kiểu chạy của anh A-khi-ma-t, con ông Xa-đốc. Vua ni: Anh ta l một người tốt, anh đến để đem tin mừng, tin tốt đấy!

 

28 A-khi-ma-t ku ln v ni với vua: Knh chc bnh an! Rồi anh sấp mặt xuống đất lạy vua v ni: Chc tụng Ðức Cha l Thin Cha của ngi, đã nộp những kẻ giơ tay chống lại đức vua l cha thượng của con! 29 Vua hỏi: Cậu Áp-sa-lôm c được bnh an không? A-khi-ma-t trả lời: Con thấy c đông người xôn xao khi ông Giô-p sai một tôi tớ đức vua v tôi tớ ngi đây, nhưng con không biết c chuyện g. 30 Vua ni: Hãy lui ra một bn v đứng đ. Anh lui ra một bn v đứng chờ.

 

31 Bấy giờ người Ct đến. Người Ct ni: Xin đức vua l cha thượng tôi nghe tin mừng. Hôm nay Ðức Cha đã phân xử để ngi thot khỏi tay tất cả những kẻ đứng ln chống lại ngi. 32 Ðức vua hỏi người Ct: Cậu Áp-sa-lôm c được bnh an không? Người Ct trả lời: Ước chi cc kẻ th của đức vua l cha thượng tôi v mọi kẻ đứng ln chống lại ngi để lm hại ngi, đều phải chung một số phận như cậu ấy!

 

C Chương 19 C

 

Vua Ða-vt khc con

 

1 Vua Ða-vt run rẩy, đi ln lầu trn cửa thnh v khc. Vua vừa đi vừa ni: Áp-sa-lôm con ơi, con ơi, Áp-sa-lôm con ơi! Phải chi cha chết thay con! Áp-sa-lôm con ơi, con ơi! 2 Người ta bo cho ông Giô-p: Ka đức vua đang khc, đang khc thương Áp-sa-lôm! 3 Hôm ấy, chiến thắng đã trở thnh tang tc cho ton thể quân binh, v hôm ấy, quân binh được nghe ni rằng: Ðức vua buồn phiền v mất con. 4 Hôm ấy, quân binh ln lt vo thnh như một đm quân binh ln lt về, xấu hổ v đã trốn chạy trong khi giao chiến. 5 Cn vua th che mặt v lớn tiếng ku: Áp-sa-lôm con ơi, Áp-sa-lôm con ơi, con ơi!

 

6 Ông Giô-p vo gặp vua trong nh v ni: Hôm nay ngi lm bẽ mặt tất cả bề tôi ngi, l những kẻ hôm nay đã cứu sống ngi, cứu sống cc con trai con gi ngi, cứu sống cc b vợ v cứu sống cc tỳ thiếp của ngi. 7 Ngi yu những kẻ ght ngi v ght những kẻ yu ngi. Vâng, hôm nay ngi đã cho thấy rằng tướng với binh chẳng l g cả đối với ngi, v hôm nay tôi biết, nếu Áp-sa-lôm cn sống v tất cả chng tôi c chết hôm nay th ngi cũng coi l đương nhin. 8 Giờ đây, xin ngi đứng ln v ra uỷ lạo bề tôi ngi, v tôi xin lấy Ðức Cha m thề: nếu ngi không ra, th sẽ không cn ai ở lại với ngi đm nay, v đối với ngi, đ sẽ l một tai hoạ lớn hơn mọi tai hoạ đã xảy đến cho ngi, từ lc ngi cn trẻ cho đến bây giờ. 9 Vua đứng ln v ra ngồi ở cửa thnh. Người ta bo cho ton thể quân binh rằng: Ka đức vua đang ngồi ở cửa thnh, v ton thể quân binh đến trước mặt vua.

 

Chuẩn bị đưa vua Ða-vt trở về

 

10 Trong tất cả cc chi tộc Ít-ra-en, ton dân tranh luận với nhau, họ ni: Ðức vua đã giải thot chng ta khỏi bn tay kẻ th, người đã cứu chng ta khỏi bn tay người Phi-li-tinh, v bây giờ người đã phải trốn khỏi xứ để thot Áp-sa-lôm. 11 Cn Áp-sa-lôm, người m chng ta đã xức dầu tôn ln lm vua chng ta, th đã tử trận. Bây giờ, sao anh em cn ngồi yn đ m không đưa đức vua về?

 

12 Vua Ða-vt sai người đi ni với cc tư tế Xa-đốc v Ép-gia-tha rằng: Cc ngươi hãy ni với cc kỳ mục Giu-đa rằng: Tại sao anh em lại l những người cuối cng để đưa đức vua về nh người, trong khi điều m ton thể Ít-ra-en ni đã đến tai đức vua tại nh người? 13 Anh em l những anh em của tôi, anh em l cốt nhục của tôi. Vậy tại sao anh em lại l những người cuối cng để đưa đức vua về? 14 Cc ngươi hãy ni với A-ma-xa: Ngươi chẳng phải l cốt nhục của ta sao? Xin Thin Cha phạt ta thế ny v cn thm thế kia nữa, nếu ngươi không mãi mãi l tướng quân chỉ huy quân đội ta, thay cho Giô-p! 15 Vua lm cho mọi người Giu-đa, muôn người như một, phải xiu lng, v họ sai người đến ni với vua: Xin ngi v ton thể bề tôi trở về!

 

Trn đường về. Sim-y đn vua Ða-vt.

 

16 Vậy vua trở về v tới sông Gio-đan. Người Giu-đa tới Ghin-gan để đn vua v đưa vua qua sông Gio-đan. 17 Sim-y, con ông Gh-ra, người Ben-gia-min ở Ba-khu-rim, vội vng xuống với người Giu-đa để đn vua Ða-vt. 18 Cng với y c một ngn người Ben-gia-min. Ông Xi-va, đầy tớ nh Sa-un, v cng với ông, mười lăm con trai v hai mươi đầy tớ, o tới sông Gio-đan trước vua. 19 Họ đưa b sang để đn hong gia qua v lm điều vua coi l tốt.

 

20 Y thưa với vua: Xin cha thượng đừng hạch tội tôi. Xin đừng nhớ đến tội tôi tớ ngi đã phạm ngy đức vua l cha thượng tôi ra khỏi Gi-ru-sa-lem. Xin đức vua đừng để tâm đến. 21 Quả thật, tôi tớ ngi biết rằng mnh đã phạm tội. Nhưng ny, hôm nay tôi l người đầu tin trong ton thể nh Giu-se đã tới đn đức vua l cha thượng tôi.

 

22 Ông A-vi-sai, con b Xơ-ru-gia, ln tiếng ni: C phải v thế m Sim-y, kẻ đã nguyền rủa đấng Ðức Cha đã xức dầu tấn phong, không bị xử tử sao? 23 Vua Ða-vt ni: Chuyện của ta can g đến cc ngươi, hỡi cc con b Xơ-ru-gia, khiến hôm nay cc ngươi trở nn người chống đối ta? Hôm nay m lại c người trong Ít-ra-en bị xử tử sao? Ta chẳng biết rằng hôm nay ta l vua Ít-ra-en sao? 24 Vua ni với Sim-y: Ngươi sẽ không phải chết. V vua đã thề với y.

 

Ông Mơ-phi-bô-st

 

25 Ông Mơ-phi-bô-st, con chu vua Sa-un, xuống đn vua. Ông đã không cắt mng chân, không xn râu ria, không giặt o, từ ngy vua đi cho đến ngy vua về bnh an. 26 Vậy khi ông tới Gi-ru-sa-lem để đn vua, th vua hỏi ông: Tại sao ngươi đã không đi với ta, Mơ-phi-bô-st? 27 Ông trả lời: Thưa đức vua l cha thượng tôi, người đầy tớ của tôi đã đnh lừa tôi. Thật vậy, tôi tớ ngi đã tự bảo: Ta sẽ thắng cho mnh con lừa ci, ta sẽ cưỡi lừa v đi với đức vua, v tôi tớ ngi bị qu. 28 N đã vu khống tôi tớ ngi trước mặt đức vua l cha thượng tôi. Nhưng đức vua l cha thượng tôi khc no sứ giả Thin Cha, xin ngi cứ lm điều ngi coi l tốt. 29 Thật vậy, đối với đức vua l cha thượng tôi, tất cả nh cha tôi chỉ ton những người đng chết; thế m đức vua lại đặt tôi tớ ngi vo số những kẻ ăn tại bn của ngi. Tôi cn quyền g nữa? Tôi cn c thể ku xin đức vua g nữa? 30 Vua bảo ông: Ngươi cn ni những chuyện ấy lm g nữa? Ta bảo: ngươi v Xi-va, cc ngươi hãy chia đất với nhau. 31 Ông Mơ-phi-bô-st ni với vua: N cứ lấy cả đi, v nay đức vua l cha thượng tôi đã trở về nh bnh an.

 

Ông Bc-di-lai

 

32 Ông Bc-di-lai, người Ga-la-t, đã từ Rốc-lim xuống. Ông đã qua sông Gio-đan với vua, để tiễn vua gần sông Gio-đan. 33 Ông Bc-di-lai bấy giờ đã gi lắm, ông được tm mươi tuổi. Chnh ông đã cấp dưỡng cho vua, khi vua ở Ma-kha-na-gim, v ông l người rất giu. 34 Vua ni với ông Bc-di-lai: Ông hãy đi tiếp với ta, ta sẽ đưa ông về ở với ta tại Gi-ru-sa-lem v sẽ cấp dưỡng cho ông. 35 Ông Bc-di-lai trả lời vua: Tôi cn sống được bao nhiu năm nữa, để ln Gi-ru-sa-lem cng với đức vua? 36 Hôm nay, tôi đã tm mươi tuổi rồi. Tôi cn phân biệt được tốt xấu nữa không? Tôi tớ ngi cn thưởng thức được của ăn thức uống nữa không? Tôi cn nghe được giọng ht của cc nam ca sĩ với nữ ca sĩ nữa không? Tôi tớ ngi cn trở nn gnh nặng cho đức vua l cha thượng tôi lm g nữa? 37 Tôi tớ ngi sẽ chỉ đi với đức vua mấy bước qua sông Gio-đan. Ðức vua ban cho tôi phần thưởng đ lm g? 38 Xin cho php tôi tớ ngi trở về, để được chết trong thnh của tôi bn phần mộ cha mẹ tôi. Ðây c tôi tớ ngi l Kim-ham. Xin cho n đi tiếp với đức vua l cha thượng tôi, ngi cứ lm cho n điều ngi coi l tốt. 39 Vua ni: Kim-ham sẽ đi tiếp với ta. Ta sẽ lm cho n điều ông coi l tốt, v tất cả những g ông muốn xin ta, ta sẽ lm cho ông. 40 Ton dân qua sông Gio-đan, v vua cũng qua. Vua hôn ông Bc-di-lai v chc phc cho ông, rồi ông trở về nh.

 

Giu-đa v Ít-ra-en tranh nhau đn vua

 

41 Vua đi tiếp tới Ghin-gan v Kim-ham đi tiếp với vua. Ton dân Giu-đa cũng như một nửa dân Ít-ra-en đã đưa vua đi qua. 42 Mọi người Ít-ra-en đến gặp vua v ni với vua: Tại sao anh em chng tôi, những người Giu-đa, đã bắt cc v đưa đức vua cng với hong gia v mọi người ph Ða-vt qua sông Gio-đan? 43 Mọi người Giu-đa trả lời người Ít-ra-en: V đức vua l b con gần với tôi. Sao anh lại tức giận v điều ấy? Chng tôi đâu c ăn bm đức vua, hoặc được người mang đến cho ci g? 44 Người Ít-ra-en trả lời người Giu-đa rằng: Tôi c quyền trn đức vua gấp mười lần, ngay cả trn vua Ða-vt, tôi cũng c quyền hơn anh. Sao anh lại khinh tôi? Tôi chẳng phải l người đầu tin ni đến chuyện đưa đức vua của tôi về sao? Nhưng lời lẽ của người Giu-đa th cứng cỏi hơn lời lẽ của người Ít-ra-en.

 

C Chương 20 C

 

Se-va lm loạn

 

1 Tnh cờ ở đ c một đứa vô lại tn l Se-va, con của Bch-ri, người Ben-gia-min. Y thổi t v v ni:

 

Chng ta không chung phần với Ða-vt, chng ta chẳng chung gia ti với con của Gie-s. Hỡi Ít-ra-en, ai nấy về lều mnh!

 

2 Mọi người Ít-ra-en bỏ vua Ða-vt m ln theo Se-va, con của Bch-ri. Nhưng người Giu-đa th theo st vua của họ, từ sông Gio-đan tới Gi-ru-sa-lem.

 

3 Vua Ða-vt về nh tại Gi-ru-sa-lem. Vua bắt mười người tỳ thiếp m vua đã để lại giữ nh, v cho họ vo một nh c người canh giữ. Vua cấp dưỡng cho họ nhưng không đi lại với họ. Họ bị giam cho tới ngy chết, go bụa khi chồng vẫn sống.

 

Ông A-ma-xa bị giết

 

4 Vua bảo ông A-ma-xa: Trong vng ba ngy, ngươi hãy triệu tập cc người Giu-đa lại cho ta, rồi ngươi hãy c mặt ở đây. 5 Ông A-ma-xa đi triệu tập Giu-đa, nhưng ông đã chậm trễ qu hạn vua ấn định. 6 Vua Ða-vt ni với ông A-vi-sai: Bây giờ, Se-va, con của Bch-ri, sẽ lm hại chng ta hơn Áp-sa-lôm. Phần ngươi, hãy đem cc bề tôi của cha thượng ngươi m đuổi theo n, kẻo n tm được những thnh kin cố v thot khỏi tầm mắt chng ta. 7 Theo ông ra trận, c người của ông Giô-p, quân Cơ-r-thi, quân Pơ-l-thi v ton thể cc dũng sĩ. Họ từ Gi-ru-sa-lem đi ra để đuổi theo Se-va, con của Bch-ri. 8 Khi họ ở gần tảng đ lớn tại Ghp-ôn, th ông A-ma-xa đến trước mặt họ. Ông Giô-p mặc quân phục, trn c một thắt lưng với một thanh gươm để trong bao đeo ngang lưng. Khi ông bước ra th gươm rơi xuống. 9 Ông Giô-p ni với ông A-ma-xa: Thưa anh, anh c được bnh an không? Rồi ông Giô-p đưa tay phải cầm lấy râu ông A-ma-xa m hôn. 10 Ông A-ma-xa không để ý đến thanh gươm ở trong tay ông Giô-p. Ông ny dng gươm đâm vo bụng ông A-ma-xa, khiến ruột gan li ra rơi xuống đất. Ông không cần đâm nht thứ hai m ông A-ma-xa cũng chết. Rồi ông Giô-p v anh ông l A-vi-sai đuổi theo Se-va, con của Bch-ri.

 

11 Một người trong cc đầy tớ ông Giô-p đứng bn ông A-ma-xa v ni: Ai thch ông Giô-p, ai ph vua Ða-vt, hãy theo ông Giô-p! 12 Ông A-ma-xa nằm giữa đường ci, mnh b bết mu, v người kia thấy dân ai cũng đứng lại. Anh lôi ông A-ma-xa từ đường ci xuống cnh đồng v phủ một ci o ln trn, v anh thấy ai đến bn ông cũng đứng lại. 13 Khi anh đã đem ông ra khỏi đường ci, th ai nấy đều đi qua luôn theo ông Giô-p, để đuổi bắt Se-va, con của Bch-ri.

 

Cuộc nổi loạn chấm dứt

 

14 Y đi qua tất cả cc chi tộc Ít-ra-en cho đến A-vn Bết Ma-a-kha. Mọi người B-rim tụ tập lại v cũng theo y vo thnh. 15 Người ta đến vây hãm y trong thnh A-vn Bết Ma-a-kha. Họ đắp luỹ đnh thnh, luỹ đ dựa vo tường ngoi. Tất cả quân binh theo ông Giô-p đang tm cch ph sập tường thnh, 16 th một người đn b khôn lanh từ trong thnh gọi ra: Nghe đây, nghe đây! Xin ni với ông Giô-p: Mời ông đến gần đây. Tôi muốn ni với ông. 17 Ông Giô-p đến gần chỗ b. Người đn b hỏi: C phải ông l ông Giô-p không? Ông đp: Tôi đây. B ni với ông: Xin nghe những lời của nữ tỳ ông. Ông ni: Tôi nghe đây. 18 B ni rằng: Người xưa quen ni: Cứ đến A-vn m thỉnh ý, v như vậy l xong việc. 19 Chng tôi thuộc số những người hiền ho v trung tn nhất tại Ít-ra-en. Cn ông, ông lại tm cch giết hại một thnh, một thnh mẹ tại Ít-ra-en. Sao ông muốn tiu diệt cơ nghiệp của Ðức Cha? 20 Ông Giô-p trả lời rằng: Không đời no! Không đời no tôi muốn tiu diệt hay ph huỷ! 21 Không phải vậy đâu! Nhưng một người từ miền ni Ép-ra-im, tn l Se-va, con của Bch-ri, đã giơ tay chống lại vua Ða-vt. Cc người hãy nộp n, một mnh n thôi, th tôi sẽ rt đi không vây thnh nữa. Người đn b ni với ông Giô-p: Ðây, đầu n sẽ được nm qua tường thnh xuống cho ông. 22 Với sự khôn ngoan của mnh, người đn b đến gặp ton dân. Người ta chặt đầu Se-va, con của Bch-ri, v nm xuống cho ông Giô-p. Ông cho thổi t v, rồi họ bỏ thnh m phân tn đi, ai nấy về lều mnh, cn ông Giô-p th về Gi-ru-sa-lem với vua.

 

Cc quan trong triều vua Ða-vt (2 Sm 8:16 -18)

 

23 Ông Giô-p chỉ huy ton thể quân đội Ít-ra-en. Ông Bơ-na-gia, con ông Giơ-hô-gia-đa, chỉ huy quân Cơ-r-thi v quân Pơ-l-thi. 24 Ông A-đô-ram phụ trch việc lao dịch. Ông Giơ-hô-sa-pht, con ông A-khi-lt, lm quốc vụ khanh. 25 Ông Sơ-va lm ký lục. Ông Xa-đốc v ông Ép-gia-tha lm tư tế. 26 Cả ông I-ra, người Gia-ia, cũng l tư tế của vua Ða-vt.

 

C Chương 21 C

 

V. Phụ Lục

 

Nạn đi. Dng dõi vua Sa-un bị xử tử.

 

1 Vo thời vua Ða-vt, xảy ra một nạn đi ko di ba năm. Vua tm kiếm thnh nhan Ðức Cha v Ðức Cha phn: Tại Sa-un v nh của n c nợ mu, v n đã xử tử người thnh Ghp-ôn. 2 Vua triệu tập người Ghp-ôn đến v ni với họ. C Người Ghp-ôn không phải l con ci Ít-ra-en, nhưng thuộc số người E-mô-ri cn st lại. Con ci Ít-ra-en đã c lời thề với họ, nhưng vua Sa-un, v lng nhiệt thnh với con ci Ít-ra-en v Giu-đa, đã tm cch đnh giết họ. C 3 Vua Ða-vt ni với người Ghp-ôn: Ta phải lm g cho cc ngươi, v phải lấy g lm lễ x tội, để cc ngươi chc phc cho cơ nghiệp của Ðức Cha? 4 Người Ghp-ôn ni với vua Ða-vt: Giữa chng tôi với vua Sa-un v nh của vua ấy, không c chuyện bạc vng. Cũng chẳng c chuyện chng tôi muốn giết chết ai trong Ít-ra-en. Vua ni: Cc ngươi ni g, ta sẽ lm như vậy cho cc ngươi. 5 Họ thưa với vua: Con người đã tận diệt chng tôi v định huỷ diệt chng tôi, để chng tôi không cn tồn tại trn lãnh thổ Ít-ra-en, 6 th xin người ta nộp cho chng tôi bảy người trong số con chu của người ấy, v chng tôi sẽ treo chng trước mặt Ðức Cha tại Ghp-a thnh của vua Sa-un, l người Ðức Cha tuyển chọn. Vua ni: Ta sẽ nộp. 7 Vua tha chết cho ông Mơ-phi-bô-st, con ông Giô-na-than l con vua Sa-un, v giữa hai người, nghĩa l giữa vua Ða-vt v ông Giô-na-than, con vua Sa-un, c lời thề trước mặt Ðức Cha. 8 Vua bắt Ác-mô-ni v Mơ-phi-bô-st l hai người con trai m b Rt-pa, con gi ông Ai-gia, đã sinh cho vua Sa-un, v bắt năm người con trai của b Mi-khan, con gi vua Sa-un, đã sinh cho ông Át-ri-n, con ông Bc-di-lai người Mơ-khô-la. 9 Vua nộp chng vo tay người Ghp-ôn, v họ treo chng trn ni, trước nhan Ðức Cha. Chng đã mất mạng, cả bảy người một trật. Chng đã bị xử tử vo những ngy đầu ma gặt, khi người ta khởi sự gặt la mạch.

 

10 B Rt-pa, con gi ông Ai-gia, lấy tấm vải thô v trải ra trn tảng đ, từ đầu ma gặt cho đến khi mưa từ trời trt xuống trn chng. B không để cho chim trời đậu xuống trn chng ban ngy hay dã th đụng tới chng ban đm. 11 Người ta bo cho vua Ða-vt biết hnh động của b Rt-pa, con gi ông Ai-gia, tỳ thiếp của vua Sa-un. 12 Vua Ða-vt đến lấy hi cốt vua Sa-un v hi cốt ông Giô-na-than, con vua ấy, từ tay cc thân ho thnh Gia-vết miền Ga-la-t. Cc người ny đã lấy trộm xc hai cha con vua, từ quảng trường Bết San, nơi người Phi-li-tinh đã treo hai cha con, vo ngy người Phi-li-tinh hạ vua Sa-un ở Ghin-bô-a. 13 Vua đưa hi cốt vua Sa-un v hi cốt ông Giô-na-than, con vua ấy, từ đ ln. Người ta cũng thu hi cốt của những người đã bị treo 14 v mai tng cng với hi cốt của vua Sa-un v của ông Giô-na-than, con vua ấy, ở đất Ben-gia-min, tại X-la, trong phần mộ ông Kt, cha của vua ấy. Người ta đã lm mọi điều vua truyền. Sau đ, Thin Cha đã thương đến xứ sở.

 

Cc anh hng trong cuộc chiến chống người Phi-li-tinh (1 Sb 20: 4-8)

 

15 Lại c giao tranh giữa người Phi-li-tinh v Ít-ra-en. Vua Ða-vt cng với bề tôi xuống chiến đấu với người Phi-li-tinh. Vua Ða-vt đã mệt mỏi. 16 C tn Gt-bi Bơ-nốp, một người con chu Ra-pha; cây gio đồng của n cân nặng ba ký, n trang bị ton đồ mới v ni tới chuyện hạ vua Ða-vt. 17 Nhưng ông A-vi-sai, con b Xơ-ru-gia, đã đến gip vua. Ông đâm tn Phi-li-tinh v giết n. Bấy giờ người của vua Ða-vt thề m ni với vua: Ngi sẽ không ra trận với chng tôi nữa, kẻo ngi dập tắt ngọn đn của Ít-ra-en.

 

18 Sau đ lại c giao tranh ở Gốp với người Phi-li-tinh. Bấy giờ ông Xp-bơ-khai, người Khu-sa, hạ tn Xp, con chu Ra-pha.

 

19 Lại c giao tranh ở Gốp với người Phi-li-tinh. Ông En-kha-nan, con ông Gia-r O-ghim, người B-lem, hạ tn Go-li-t, người Gt; cn gio của n như trục khung cửi thợ dệt.

 

20 Lại c giao tranh ở Gt. C một người cao lớn, tay chân đều c su ngn, vị chi hai mươi bốn ngn; n cũng l con chu Ra-pha. 21 N thch Ít-ra-en, v ông Giơ-hô-na-than, con ông Sim-a l anh vua Ða-vt, đã hạ n.

 

22 Bốn tn ấy l con chu Ra-pha, ở Gt, v chng đã ngã gục do tay vua Ða-vt v do tay bề tôi của vua.

 

C Chương 22 C

 

Thnh vịnh của vua Ða-vt (Thi 18: 1-50)

 

1 Vua Ða-vt dâng ln Ðức Cha những lời của bi ca ny, vo ngy Ðức Cha đã giải thot vua khỏi bn tay mọi kẻ th của vua v khỏi bn tay vua Sa-un. 2 Vua ni:

 

Lạy Ðức Cha l ni đ, l thnh luỹ, l Ðấng giải thot con;

 

3 Lạy Thin Cha con thờ, l ni đ cho con tr ẩn,

 

l khin mộc, l Ðấng cứu độ quyền năng,

 

l thnh tr bảo vệ, l chốn con nương mnh,

 

l Ðấng cứu độ con, Ngi cứu con khỏi quân tn bạo.

 

4 Tôi ku cầu Ðức Cha, l Ðấng xứng muôn lời ngợi khen,

 

v tôi được cứu thot khỏi quân th.

 

5 Sng tử thần dồn dập chung quanh,

 

thc diệt vong lm tôi kinh hãi,

 

6 mng lưới âm ty bủa vây tứ pha,

 

bẫy tử thần ập xuống trn tôi.

 

7 Lc ngặt ngho tôi ku cầu Ðức Cha,

 

ku cầu Người l Thin Cha của tôi.

 

Từ thnh điện, Người nghe tiếng tôi cầu cứu,

 

lời tôi khẩn nguyện vọng đến tai Người.

 

8 Tri đất bỗng ầm ầm rung chuyển,

 

nền mng cc tầng trời chấn động lung lay, v Cha nổi lôi đnh.

 

9 Từ thnh nhan Người, khi bốc lửa thiu,

 

v than hồng tung to.

 

10 Cha nghing trời ngự xuống, chân đạp lớp mây m,

 

11 ngự trn thần hộ gi, Người bay

 

v xuất hiện trn cnh gi.

 

12 Cha dng bng tối chung quanh,

 

dng khối nước tụ v mây đen nghịt, để lm trướng che Người.

 

13 Từ chớp lo đi trước mặt Cha, than hồng chy bừng ln.

 

14 Ðức Cha nổi sấm từ trời, Ðấng Tối Cao lớn tiếng.

 

15 Người bắn tn, khiến địch th tn loạn,

 

phng chớp ra lm chng phải tan tnh.

 

16 Lng đại dương xuất hiện, thềm lục địa phơi trần,

 

khi thấy Ðức Cha doạ nạt ngăm đe v bừng bừng nổi giận.

 

17 Từ chốn cao vời, Cha đưa tay nắm lấy,

 

vớt tôi ln khỏi nước lũ mnh mông,

 

18 cứu tôi thot đối phương tn bạo, v kẻ th mạnh thế hơn tôi.

 

19 Chng tấn công tôi ngy tôi lâm nạn,

 

nhưng Ðức Cha thương bnh đỡ ph tr,

 

20 Người ko tôi ra chỗ thảnh thơi,

 

v yu thương tôi nn Người giải thot.

 

21 Ðức Cha xử tốt với tôi bởi tôi sống ngay lnh,

 

Người ban thưởng cho tôi v tay tôi trong sạch.

 

22 Chnh bởi tôi đã theo đường lối Ðức Cha,

 

không lỗi đạo cng Thin Cha tôi thờ.

 

23 Mọi quyết định của Người luôn ở trước mặt tôi,

 

thnh chỉ Người truyền, tôi không la bỏ.

 

24 Trước mặt Cha, tôi l kẻ thập ton, v trnh xa tội lỗi.

 

25 Ðức Cha thưởng cho tôi bởi tôi sống ngay lnh,

 

v v tôi trong sạch như mắt người đã thấy.

 

26 Lạy Cha, Ngi tn trung với kẻ tn trung,

 

xử tuyệt hảo với người tuyệt hảo.

 

27 Ngi ở lim khiết cng người lim khiết,

 

nhưng dng mưu mẹo với kẻ gian ngoan.

 

28 V Cha cứu độ dân ngho hn,

 

quắc mắt nhn xuống kẻ tự cao.

 

29 Vâng, Ngi l ngọn đn của con, lạy Ðức Cha,

 

Ðức Cha soi chiếu vo đời con tăm tối mịt m.

 

30 Cậy sức Ngi, con tấn công bọn giặc,

 

nhờ ơn Ngi l Thin Cha của con,

 

con vượt thnh vượt luỹ.

 

31 Ðường lối Thin Cha quả l ton thiện,

 

lời Ðức Cha hứa được chứng nghiệm tỏ tường.

 

Chnh Người l khin che thuẫn đỡ

 

cho những ai ẩn nu bn Người.

 

32 Ngoi Ðức Cha, hỏi ai l Thin Cha?

 

Ai l ni đ độ tr, ngoi Thin Cha của ta?

 

33 Chnh Thin Cha l nơi tr ẩn vững chắc của tôi,

 

mở ra cho tôi đường lối thiện ton.

 

34 Cha cho đôi chân ny lanh lẹ tựa chân nai,

 

Người đặt tôi đứng vững trn đỉnh ni,

 

35 tập cho tôi thạo php binh đao,

 

luyện đôi tay rnh nghề cung nỏ.

 

36 Lạy Cha, Ngi ban ơn cứu độ lm khin mộc chở che con,

 

săn sc ân cần gip con lớn mạnh.

 

37 Ðường con đi, Cha mở rộng thnh thang,

 

chân con bước không bao giờ lảo đảo.

 

38 Con đuổi theo, huỷ diệt quân th,

 

chỉ trở về khi chng bị dẹp tan;

 

39 con dẹp tan chng, đnh cho quỵ, không sao dậy nữa,

 

chng ngã gục, nằm dưới chân con.

 

40 Cha lm cho con nn hng dũng để xông ra chiến trường,

 

Ngi cho con đ bẹp đối phương.

 

41 Ngi bắt cừu địch con quay lưng chạy trốn;

 

con tiu diệt những kẻ on th con.

 

42 Chng ku cứu m không ai cứu chữa,

 

ku ln Ðức Cha, nhưng Cha chẳng đp lời.

 

43 Con nghiền tan chng như bụi đất,

 

giẫm nt, ch đạp chng như bn ở ngoi đường.

 

44 Dân của con phản loạn, Ngi cứu con thot khỏi,

 

vẫn giữ con lm đầu cc nước;

 

dân xa lạ phải thần phục con,

 

45 người nước ngoi cầu thân nịnh bợ,

 

vừa nghe con ra lệnh, chng đã tuân hnh;

 

46 người nước ngoi tiu tan nhuệ kh,

 

từ trong đồn luỹ, run rẩy ko nhau ra.

 

47 Ðức Cha vạn vạn tuế!

 

Chc tụng Người l ni đ cho tôi tr ẩn.

 

Tôn vinh Thin Cha l ni đ độ tr tôi,

 

48 l Thượng đế gip tôi rửa sạch hận th,

 

đặt chư dân ở dưới quyền tôi.

 

49 Lạy Cha, Ngi gỡ con ra khỏi tay th địch,

 

cho thắng cả đối phương, cứu khỏi người tn bạo.

 

50 V thế giữa muôn dân, con cảm tạ Ngi, lạy Ðức Cha,

 

dâng điệu ht cung đn ca mừng danh thnh Cha.

 

51 Cha ban nhiều chiến thắng lớn lao

 

cho Ðức Vua chnh Người đã lập.

 

Cha hằng ưu i Ðấng Người đã xức dầu tấn phong,

 

l Ða-vt cng dng dõi đến muôn đời.

 

C Chương 23 C

 

Những lời cuối cng của vua Ða-vt

 

1 Ðây l những lời cuối cng của vua Ða-vt:

 

Sấm ngôn của vua Ða-vt, con ông Gie-s,

 

sấm ngôn của người được đặt ln cao,

 

của người được Thin Cha nh Gia-cp xức dầu tấn phong,

 

của người ca sĩ được Ít-ra-en i mộ.

 

2 Thần kh Ðức Cha dng tôi m phn,

 

lời Người ở trn lưỡi tôi.

 

3 Thin Cha của Ít-ra-en đã ni,

 

Ni Ð của Ít-ra-en đã phn cng tôi:

 

Ai cai trị con người với đức công minh,

 

ai cai trị với lng knh sợ Thin Cha,

 

4 th khc no nh ban mai lc mặt trời mọc,

 

một buổi sng không mây,

 

nh sng chi lo sau cơn mưa,

 

lm cỏ xanh mọc ln từ lng đất.

 

5 Nh Ða-vt bn Thin Cha chẳng như thế sao,

 

v Người đã lập với tôi một giao ước vĩnh cửu,

 

được sắp đặt chi li v được duy tr?

 

Mọi chiến thắng của tôi v mọi ước vọng,

 

Người chẳng lm cho nẩy mầm đ sao?

 

6 Nhưng phường vô lại đều như gai bị vứt bỏ:

 

người ta chẳng bắt chng bằng tay.

 

7 Người no đụng đến chng,

 

phải mang sắt v cn gio nơi mnh,

 

chng sẽ bị quăng vo lửa m thiu rụi tại chỗ.

 

Cc dũng sĩ của vua Ða-vt (1 Sb 11: 10-41)

 

8 Ðây l tn cc dũng sĩ của vua Ða-vt: ông Ít-bô-st, một người Tc-cơ-môn, đứng đầu Bộ Ba; chnh ông đã vung gio đâm chết tm trăm người cng một lc. 9 Kế đến l ông E-la-da, con ông Ðô-đô, con một người A-khô-c. Ông ở trong số ba dũng sĩ đi theo vua Ða-vt khi họ thch người Phi-li-tinh, lc chng tập trung tại đ để giao chiến. Người Ít-ra-en đã rt đi, 10 nhưng ông đứng vững v chm giết người Phi-li-tinh, cho đến khi bn tay ông mệt mỏi dnh chặt vo gươm. V ngy đ Ðức Cha đã thắng lớn. Quân binh trở lại pha sau ông, nhưng chỉ l để lột cc xc chết. 11 Sau ông l ông Sam-ma, con ông A-gh, người Ha-ra. Người Phi-li-tinh đã tập trung thnh một đạo quân. Ở đ c một thửa đất trồng ton đậu nâu. Quân binh đã chạy trốn người Phi-li-tinh, 12 nhưng ông đứng giữa thửa đất, đuổi người Phi-li-tinh ra khỏi đ, v đnh bại chng. Ðức Cha đã thắng lớn.

 

13 Ba người trong Nhm Ba Mươi lm thnh một tốp đi xuống v đến gặp vua Ða-vt ở hang A-đu-lam, vo ma gặt. Một đạo quân Phi-li-tinh đng trại ở thung lũng người Ra-pha. 14 Vua Ða-vt bấy giờ đang ở nơi ẩn nu, cn người Phi-li-tinh bấy giờ đng đồn ở B-lem. 15 Vua Ða-vt ước ao v ni: Phải chi c ai cho ta uống nước lấy ở giếng tại cổng thnh B-lem! 16 Ba dũng sĩ đã đột nhập trại Phi-li-tinh, lấy nước ở giếng tại cổng thnh B-lem, đưa về cho vua Ða-vt. Nhưng vua không muốn uống m đổ nước ấy lm lễ rưới dâng Ðức Cha. 17 Vua ni: Xin Ðức Cha đừng để ta lm điều ấy! Ð l mu của những người đã liều mạng đi lấy! Vậy vua không muốn uống nước. Ð l việc ba dũng sĩ đã lm.

 

18 Ông A-vi-sai, em ông Giô-p, con b Xơ-ru-gia, l người chỉ huy Nhm Ba Mươi. Chnh ông đã vung gio đâm chết ba trăm người, v được nổi danh trong Nhm Ba Mươi. 19 Ông được vinh dự nhất trong Nhm Ba Mươi, nn ông được đứng đầu, nhưng không được vo Bộ Ba.

 

20 Ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa, con một người dũng cảm, nhiều thnh tch, xuất thân từ Cp-xơ-n. Chnh ông đã hạ st hai anh hng Mô-p. Chnh ông đã xuống đập chết con sư tử ở trong giếng vo một ngy c tuyết. 21 Chnh ông đã hạ một tn Ai-cập tướng mạo khc thường. Tn Ai-cập cầm gio trong tay. Ông xuống đnh n với một cây gậy, cướp gio khỏi tay tn Ai-cập v lấy gio của n m giết n. 22 Ð l những việc ông Bơ-na-gia-hu, con ông Giơ-hô-gia-đa đã lm, v ông được nổi danh trong Nhm Ba Mươi dũng sĩ. 23 Ông được vinh dự nhất trong Nhm Ba Mươi, nhưng không được vo Bộ Ba. Vua Ða-vt đặt ông vo số cận vệ của vua.

 

24 A-xa-hn, em của Giô-p, ở trong Nhm Ba Mươi, En-kha-nan, con của Ðô-đô, người B-lem, 25 Sam-ma, người Kha-rốt, Ê-li-ca, người Kha-rốt, 26 Khe-lt, người Pan-ti, I-ra, con của Ích-kết, người Tơ-cô-a, 27 A-vi-e-de, người A-na-thốt, Mơ-vun-nai, người Khu-sa, 28 Xan-môn, người A-khô-khi, Ma-rai, người Nơ-tô-pha, 29 Kh-lp, con của Ba-a-na, người Nơ-tô-pha, Ít-tai, con của Ri-vai, qu ở Ghp-a thuộc con ci Ben-gia-min, 30 Bơ-na-gia-hu, người Pia-a-thôn, Ht-đai, qu ở khe ni Ga-t, 31 A-vi An-vôn, người A-ra-va, Át-ma-vt, người Bc-khum, 32 En-gic-ba, người Sa-an-vôn, cc con của Gia-sn: Giơ-hô-na-than, 33 Sam-ma, người Ha-ra, A-khi-am, con của Sa-ra, người A-ra-ri, 34 Ê-li-phe-lt, con của A-kht-bai, người Ma-a-kha, Ê-li-am, con của A-khi-thô-phen, người Ghi-lô, 35 Kht-rai, người Cc-men, Pa-a-rai, người A-rp, 36 Gch-an, con của Na-than, qu Xô-va, Ba-ni, người Gt, 37 Xe-lc, người Am-mon, Nc-rai, người Bơ--rốt, người hầu cận của Giô-p l con b Xơ-ru-gia, 38 I-ra, người Gt-ri, Ga-rếp, người Gt-ri, 39 U-ri-gia, người Khết. Tất cả l ba mươi bảy.

 

C Chương 24 C

 

Cuộc điều tra dân số (1 Sb 21: 1-6)

 

1 Ðức Cha lại nổi giận với Ít-ra-en, v Người xi giục vua Ða-vt gây hoạ cho họ. Người phn: Hãy đi đếm dân Ít-ra-en v người Giu-đa. 2 Vua bảo ông Giô-p, tướng chỉ huy quân lực, đang ở với vua: Hãy rảo khắp cc chi tộc Ít-ra-en, từ Ðan tới Bơ-e Se-va, v điều tra nhân khẩu để ta biết dân số. 3 Ông Giô-p thưa với vua: Ước chi Ðức Cha, Thin Cha của ngi, lm cho dân tăng ln gấp trăm lần con số hiện nay, v ước chi chnh mắt của đức vua l cha thượng tôi được thấy! Nhưng tại sao đức vua l cha thượng tôi lại muốn điều ấy? 4 Tuy nhin, lời vua buộc ông Giô-p v cc tướng chỉ huy quân lực; ông Giô-p v cc tướng chỉ huy quân lực đang ở trước mặt vua đã ra đi điều tra dân số Ít-ra-en.

 

5 Họ đi qua sông Gio-đan v đng trại ở A-rô-e, ở pha nam của thnh nằm giữa thung lũng Gt, rồi đi về pha Gia-de. 6 Họ đến miền Ga-la-t v Vng đất thấp ở Kht-si, rồi đến Ðan Gia-an v vng về Xi-đôn. 7 Họ đến Tia, một thnh luỹ kin cố, v mọi thnh của người Khi-vi v của người Ca-na-an, rồi họ ra vng Ne-ghp của Giu-đa, tại Bơ-e Se-va. 8 Họ đã rảo qua khắp xứ, v sau chn thng hai mươi ngy, họ về Gi-ru-sa-lem. 9 Ông Giô-p nộp cho vua con số của cuộc điều tra dân số: Ít-ra-en c tm trăm ngn chiến binh biết tuốt gươm, v Giu-đa c năm trăm ngn.

 

Bệnh dịch. Thin Cha tha thứ. (1 Sb 21: 7-17)

 

10 Vua Ða-vt y ny trong lng sau khi đã kiểm tra dân số như vậy. Vua Ða-vt thưa cng Ðức Cha: Con đã phạm tội nặng khi lm như thế. Giờ đây, lạy Ðức Cha, xin bỏ qua lỗi lầm của tôi tớ Ngi, v con đã hnh động rất ngu xuẩn. 11 Sng hôm sau, khi vua Ða-vt dậy, đã c lời Ðức Cha phn với ngôn sứ Gt, thầy chim của vua Ða-vt, rằng: 12 Hãy đi ni với Ða-vt: Ðức Cha phn thế ny: Ta đưa ra cho ngươi ba điều. Ngươi hãy chọn lấy một trong ba, v Ta sẽ thực hiện cho ngươi. 13 Vậy ông Gt đến gặp vua Ða-vt, bo cho vua v ni: Ngi muốn điều g xảy ra: hoặc bảy năm đi trong ton nước ngi, hoặc ba thng chạy trốn trước mặt kẻ th đuổi theo ngi, hoặc ba ngy ôn dịch? Bây giờ xin ngi suy nghĩ xem tôi phải trả lời thế no cho Ðấng đã sai tôi. 14 Vua Ða-vt ni với ông Gt: Tôi lâm vo cảnh rất ngặt ngho. Th chng ta sa vo tay Ðức Cha cn hơn, v lng thương của Người bao la, nhưng ước chi tôi đừng sa vo tay người phm!

 

15 Ðức Cha ging ôn dịch xuống Ít-ra-en từ sng hôm đ cho đến lc đã định, v từ Ðan tới Bơ-e Se-va, c bảy mươi ngn người trong dân đã chết. 16 Thin sứ đưa tay về pha Gi-ru-sa-lem để tn ph thnh, nhưng Ðức Cha hối tiếc v tai hoạ đ, v Người bảo thin sứ c nhiệm vụ tiu diệt dân: Ðủ rồi! Bây giờ rt tay lại. Thin sứ của Ðức Cha đang ở gần sân la của ông A-rau-na, người Giơ-vt. 17 Vua Ða-vt thưa với Ðức Cha, khi thấy thin sứ c nhiệm vụ đnh phạt dân, ông ni: Ngi coi, chnh con đã phạm tội, chnh con c lỗi; nhưng đn chin đ đã lm g? Xin tay Ngi cứ đ trn con v nh cha con!

 

Vua Ða-vt dựng bn thờ (1 Sb 21: 18 -27)

 

18 Ngy hôm đ, ông Gt đến gặp vua Ða-vt v ni với vua: Xin ngi ln dựng một bn thờ để knh Ðức Cha tại sân la của ông A-rau-na, người Giơ-vt. 19 Vua Ða-vt đi ln theo lời ông Gt, như Ðức Cha đã truyền. 20 Ông A-rau-na nhn xuống, thấy vua v bề tôi đang đi qua pha mnh. Ông A-rau-na liền đi ra v sấp mặt xuống đất lạy vua. 21 Ông A-rau-na ni: Chẳng hay đức vua l cha thượng tôi đến gặp tôi tớ người c mục đch g? Vua Ða-vt ni: Ðến mua sân la của ngươi v xây một bn thờ để knh Ðức Cha, hầu chấm dứt tai ương đang lm hại dân. 22 Ông A-rau-na thưa với vua Ða-vt: Xin đức vua l cha thượng tôi cứ lấy sân la v dâng ln ci g ngi coi l tốt. Ngi xem: đây c b lm lễ ton thiu, c bn đạp la v ch b lm củi. 23 Thưa đức vua, tất cả những ci đ, A-rau-na xin dâng đức vua. Ông A-rau-na thưa với vua: Xin Ðức Cha, Thin Cha của ngi, khứng nhận cho ngi!

 

24 Nhưng vua ni với ông A-rau-na: Không! Ta muốn mua của ngươi, gi cả sng phẳng, v ta không muốn dâng ln Ðức Cha, Thin Cha của ta, những lễ ton thiu m ta không mất tiền mua. Vua Ða-vt đã trả mười lăm lượng bạc để mua sân la v b. 25 Vua Ða-vt xây một bn thờ ở đ để knh Ðức Cha v dâng những lễ ton thiu v những lễ kỳ an. Ðức Cha đã thương đến xứ sở, v tai ương đã chấm dứt không lm hại Ít-ra-en nữa.