KINH THÁNH

 

 

  SÁCH TIÊN TRI AMOS (A-mốt)

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)

– Chương 01 –

 

Tựa Ðề

 

1 Lời của A-mốt. Ông là một trong những người chăn cừu tại Tơ-cô-a, ông đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời Út-di-gia làm vua nước Giu-đa, và Gia-róp-am – con vua Giô-át – làm vua nước Ít-ra-en, hai năm trước trận động đất.

 

Khai Ðề

 

2 Ông nói: Từ Xi-on, Ðức Chúa gầm lên,

 

và từ Giê-ru-sa-lem, Người lên tiếng;

 

đồng cỏ của mục tử nhuốm màu tang tóc,

 

đỉnh núi Các-men nay đã héo tàn.

 

 

I. Án Phạt Các Nước Láng Giềng

 

Và Án Phát Chính Ít-Ra-En

 

Ða-mát

 

3 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Ða-mát đã lên tới cực độ,

 

Ta sẽ không rút lại bản án.

 

Vì chúng đã dùng bừa sắt cày nát Ga-la-át,

 

4 Ta sẽ phóng hoả vào nhà Kha-da-ên

 

và lửa sẽ thiêu rụi đền đài của Ben Ha-đát.

 

5 Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Ða-mát,

 

Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Bích-át A-ven

 

và người cầm phủ việt khỏi Bết E-đen.

 

Dân A-ram sẽ bị đày đến xứ Kia – Ðức Chúa phán như vậy.

 

Ga-da và Phi-li-tinh

 

6 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Ga-da đã lên tới cực độ,

 

Ta sẽ không rút lại bản án.

 

Vì chúng đã đưa cả đoàn người đi đày để nộp vào tay Ê-đôm,

 

7 Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Ga-da,

 

và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó.

 

8 Ta sẽ bứng nhà lãnh đạo khỏi Át-đốt,

 

và người cầm phủ việt khỏi Át-cơ-lôn;

 

Ta sẽ trở tay đánh Éc-rôn,

 

và tàn quân Phi-li-tinh sẽ bị tiêu diệt

 

Ðức Chúa là Chúa Thượng phán như vậy.

 

Tia và Phê-ni-xi

 

9 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Tia đã lên tới cực độ,

 

Ta sẽ không rút lại bản án.

 

Vì chúng đã nộp cho Ê-đôm cả đoàn người đi đày,

 

và không nhớ đến lời giao kết với các nước anh em,

 

10 nên Ta sẽ phóng hoả lên tường thành Tia,

 

và lửa sẽ thiêu rụi đền đài ở đó.

 

Ê-đôm

 

11 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Ê-đôm đã lên tới cực độ,

 

Ta sẽ không rút lại bản án.

 

Vì nó đã cầm gươm truy kích anh em,

 

bóp nghẹt lòng thương xót;

 

vì nó còn nuôi hoài cơn giận, và giữ mãi mối hận thù,

 

12 nên Ta sẽ phóng hoả vào Tê-man,

 

và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Bót-ra.

 

Am-mon

 

13 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Am-mon đã lên tới cực độ,

 

Ta sẽ không rút lại bản án.

 

Vì chúng đã mổ bụng đàn bà có thai ở Ga-la-át để mở rộng bờ cõi,

 

14 Ta sẽ phun lửa lên tường thành Ráp-ba,

 

và lửa sẽ thiêu rụi các đền đài ở đó,

 

giữa tiếng thét gào của một ngày xung trận,

 

giữa cơn cuồng phong của một ngày dông tố.

 

15 Vua của chúng sẽ phải đi đày,

 

cả vua lẫn quan cùng một lúc – Ðức Chúa phán như vậy.

 

– Chương 02 –

 

Mô-áp

 

1 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Mô-áp đã lên tới cực độ,

 

Ta sẽ không rút lại bản án.

 

Vì nó đã đốt hài cốt vua Ê-đôm thành than,

 

2 nên Ta sẽ phóng hoả vào Mô-áp,

 

và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Cơ-ri-giốt;

 

Mô-áp sẽ tiêu vong trong cảnh hỗn loạn,

 

giữa tiếng gào thét, giữa tiếng tù và.

 

3 Ta sẽ bứng vị thẩm phán đi khỏi nó

 

và Ta sẽ giết sạch các quan cùng với vị này

 

Ðức Chúa phán như vậy.

 

Giu-đa

 

4 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Giu-đa đã lên tới cực độ,

 

Ta sẽ không rút lại bản án.

 

Vì chúng đã khinh thường luật pháp của Ðức Chúa

 

và không tuân giữ các thánh chỉ của Người.

 

Vì những thần dối trá xưa cha ông chúng chạy theo

 

đã làm cho chúng ra lầm lạc,

 

5 nên Ta sẽ phóng hoả vào Giu-đa

 

và lửa sẽ thiêu rụi đền đài Giê-ru-sa-lem.

 

Ít-ra-en

 

6 Ðức Chúa phán thế này: Vì tội của Ít-ra-en đã lên tới cực độ,

 

Ta sẽ không rút lại bản án.

 

Vì chúng bán người công chính để lấy tiền,

 

bán kẻ nghèo khổ với giá một đôi giày.

 

7 Vì chúng đạp đầu kẻ yếu thế xuống bùn đen

 

và xô người khiêm hạ ra khỏi đường lộ.

 

Vì cả con lẫn cha đi lại với cùng một ả,

 

mà làm ô nhục danh thánh của Ta.

 

8 Vì y phục người ta cầm cố,

 

chúng nằm lên trên, ngay bên mọi bàn thờ,

 

và rượu của người bị nộp phạt,

 

chúng đem uống tại đền thờ Thiên Chúa của chúng.

 

9 Còn Ta, trước kia

 

Ta đã từng diệt trừ người E-mô-ri khỏi mắt họ.

 

Bọn người này cao lớn như cây hương nam

 

và hùng mạnh như cây sồi.

 

Ta đã diệt hoa trái bên trên

 

và gốc rễ bên dưới của bọn chúng.

 

10 Chính Ta đã đem các ngươi lên khỏi đất Ai-cập,

 

dẫn các ngươi đi trong sa mạc bốn mươi năm trường

 

để các ngươi chiếm hữu đất của người E-mô-ri.

 

11 Xưa Ta đã từng cho xuất hiện

 

những ngôn sứ từ hàng con cái các ngươi,

 

những na-dia từ lớp người trai tráng.

 

Chẳng phải như vậy sao, hỡi con cái Ít-ra-en?

 

sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

12 Thế mà các ngươi đã bắt các na-dia uống rượu

 

và ra lệnh cho các ngôn sứ:

 

Các ông không được nói tiên tri!”

 

13 Vậy này đây, ta sắp cán lên các ngươi

 

như chiếc xe chất đầy lúa cán lên mặt đất.

 

14 Trong ngày ấy, kẻ lanh lẹ hết đường trốn chạy,

 

người mạnh mẽ vô phương thi thố sức lực mình,

 

trang dũng sĩ cũng không thoát chết,

 

15 người cầm cung nào đứng vững nổi,

 

kẻ nhanh chân chẳng thoát được đâu,

 

người cỡi ngựa cũng không thoát chết,

 

16 người can đảm nhất trong đám dũng sĩ

 

sẽ phải mình trần mà chạy trốn,

 

sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

– Chương 03 –

 

II. Cảnh Cáo Và Ðe Dọa Ít-Ra-En

 

Tuyển chọn và trừng phạt

 

1 Hỡi con cái Ít-ra-en, hãy nghe lời này,

 

lời Ðức Chúa phán để tố cáo các ngươi,

 

tố cáo toàn thể thị tộc đã được Ta đưa lên khỏi đất Ai-cập.

 

Lời ấy nói rằng:

 

2 Giữa mọi thị tộc trên mặt đất, Ta đã chỉ biết các ngươi thôi.

 

Vì thế, Ta sẽ hạch hỏi các ngươi về mọi tội các ngươi đã phạm.

 

Không cưỡng lại được ơn gọi ngôn sứ

 

3 Hai người có đồng hành được chăng,

 

nếu đã không hẹn với nhau từ trước?

 

4 Trong rừng, sư tử có gầm lên chăng, nếu nó không có mồi?

 

Từ trong hang, sư tử tơ có rống lên không,

 

nếu nó không vồ được mồi?

 

5 Dưới đất, chim sẻ có sa vào bẫy chăng, nếu không có mồi nhử?

 

Bẫy có bật lên khỏi mặt đất chăng, nếu nó không bắt được gì?

 

6 Giả như tù và rúc lên trong thành, lẽ nào dân lại không sợ hãi?

 

Giả như tai hoạ xảy ra trong thành,

 

lẽ nào lại không do Ðức Chúa?

 

7 Vì Ðức Chúa là Chúa Thượng không làm điều gì

 

mà không bày tỏ kế hoạch của Người

 

cho các ngôn sứ, tôi tớ của Người được biết.

 

8 Sư tử đã gầm lên: ai mà không sợ hãi?

 

Ðức Chúa là Chúa Thượng đã phán, ai chẳng nói tiên tri?

 

Sa-ma-ri đồi truỵ sẽ bị diệt vong

 

9 Trên các lâu đài tại Át-đốt, hãy lên tiếng,

 

và trên các lâu đài tại đất Ai-cập, hãy nói rằng:

 

Các ngươi hãy tụ tập trên đồi núi xứ Sa-ma-ri

 

và nhìn xem bao cảnh hỗn loạn,

 

cùng những cảnh bạo tàn ở đó.

 

10 Những kẻ chất đống trong lâu đài của mình

 

của cải do áp bức và cưỡng đoạt,

 

chúng nào biết sống ngay thẳng là gì – sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

11 Vì thế, Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này:

 

Quân thù sẽ bao vây lãnh thổ,

 

sẽ triệt hạ sức mạnh của ngươi,

 

và đền đài của ngươi sẽ bị cướp phá.

 

12 Ðức Chúa phán thế này:

 

Như người chăn chiên giựt ra khỏi miệng sư tử

 

hai cái cẳng hay một mảnh tai của con chiên,

 

con cái Ít-ra-en sống tại Sa-ma-ri,

 

ở đầu giường hay trên trường kỷ lộng lẫy,

 

cũng sẽ được giựt ra như vậy.

 

Chống Bết Ên và những toà nhà sang trọng

 

13 Hãy nghe đây và đứng ra tố cáo nhà Gia-cóp

 

sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng,

 

Thiên Chúa các đạo binh.

 

14 Vào ngày Ta trị tội Ít-ra-en

 

Ta sẽ triệt hạ các bàn thờ của Bết Ên:

 

các sừng của bàn thờ sẽ bị bẻ gãy và quăng xuống đất.

 

15 Biệt thự mùa đông, biệt thự mùa hè, Ta sẽ triệt phá;

 

điện ngọc đền ngà sẽ sụp đổ,

 

lâu đài dinh thự cũng tan hoang – sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

– Chương 04 –

 

Tố cáo các mệnh phụ vùng Sa-ma-ri

 

1 Hãy nghe lời này,

 

hỡi các mụ bò cái xứ Ba-san trên vùng núi Sa-ma-ri!

 

Các ngươi ngược đãi kẻ yếu hèn, chà đạp người nghèo đói,

 

và bảo các ông chồng của mình: “Ðem rượu lại đây cho ta uống! “

 

2 Với danh nghĩa là Ðấng Thánh,

 

Ðức Chúa là Chúa Thượng đã thề rằng:

 

Ðây sắp đến những ngày người ta kéo các ngươi đi bằng lao móc

 

và lấy lưỡi câu lôi những kẻ theo sau các ngươi.

 

3 Qua những lỗ hổng của tường thành bị phá,

 

các ngươi sẽ phải chui ra, mạnh ai nấy chạy,

 

và sẽ bị dồn về phía Hác-môn – sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

Ít-ra-en vẫn ảo tưởng, không chịu sám hối nên bị trừng phạt

 

4 Hỡi con cái Ít-ra-en,

 

cứ đến Bết Ên mà phản bội,

 

đến Ghin-gan mà phản bội nữa đi!

 

Sáng sáng hãy tiến dâng hy lễ

 

và cứ ba ngày lại dâng cúng lễ thập phân.

 

5 Cứ đốt bánh không men làm lễ tạ ơn,

 

và những lễ phẩm tự nguyện các ngươi dâng,

 

hãy rêu rao cho người ta biết, bởi các ngươi thích làm như vậy

 

sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng.

 

6 Phần Ta, Ta đã làm cho các ngươi

 

phải đói nhăn răng ở hết mọi thành phố,

 

thiếu bánh ăn ở mọi nơi các ngươi cư ngụ;

 

thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta

 

sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

7 Ba tháng trước mùa gặt, chính Ta đã ngăn mưa lại

 

không cho đổ xuống trên các ngươi;

 

Ta cho mưa xuống trên thành này,

 

nhưng không cho mưa xuống trên thành khác;

 

cánh đồng này được mưa tưới đượm,

 

còn cánh đồng kia phải khô cháy vì thiếu mưa;

 

8 dân hai ba thành lảo đảo đến một thành

 

tìm nước uống mà không đã khát;

 

thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta

 

sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

9 Ta đã đánh phạt các ngươi

 

khiến đồng lúa các ngươi bị úa vàng và sâu đục;

 

bao vườn cây, vườn nho của các ngươi,

 

những cây ô-liu và cây vả, đều bị châu chấu cào cào ăn sạch;

 

thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta

 

sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

10 Ta đã giáng xuống trên các ngươi một tai ương

 

cùng loại với tai ương bên Ai-cập;

 

Ta dùng gươm giết chết trai tráng của các ngươi

 

và cướp lấy chiến mã;

 

Ta cho mùi hôi thối bốc lên mũi các ngươi

 

từ doanh trại các ngươi đang ở;

 

thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta

 

sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

11 Ta đã làm cho các ngươi phải sụp đổ

 

như chính Thiên Chúa đã làm sụp đổ

 

thành Xơ-đôm và Gô-mô-ra;

 

các ngươi khác nào thanh củi

 

được rút khỏi đống lửa cháy;

 

thế mà các ngươi vẫn không chịu trở về với Ta

 

sấm ngôn của Ðức Chúa.

 

12 Vậy, hỡi Ít-ra-en, Ta sẽ xử với ngươi như thế này,

 

và bởi vì Ta sẽ xử với ngươi như vậy nên, hỡi Ít-ra-en,

 

ngươi hãy chuẩn bị đi gặp Thiên Chúa của ngươi.

 

Vinh tụng ca

 

13 Này đây, Ðấng tạo ra núi non, dựng nên gió bão,

 

Ðấng tỏ cho con người biết ý định của mình,

 

Ðấng làm ra bình minh và bóng tối,

 

Ðấng ngự giá trên những đỉnh cao của địa cầu,

 

danh hiệu của Người là Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh.

 

– Chương 05 –

 

Than khóc Ít-ra-en

 

1 Hỡi nhà Ít-ra-en, hãy nghe lời này,

 

lời ta than vãn khóc thương ngươi:

 

2 Trinh nữ Ít-ra-en gục ngã rồi, không sao trỗi dậy nổi.

 

Nàng nằm xoài dưới đất, chẳng được ai nâng lên!

 

3 Quả thế, về số phận nhà Ít-ra-en,

 

Ðức Chúa là Chúa Thượng phán thế này:

 

Thành nào đem một ngàn quân xuất trận,

 

sẽ chỉ còn lại một trăm;

 

thành nào đem một trăm quân xuất trận, sẽ chỉ còn lại mười.

 

Không hoán cải thì không thể được cứu độ

 

4 Quả thế, Ðức Chúa phán thế này với nhà Ít-ra-en:

 

Hãy tìm Ta thì các ngươi sẽ được sống!

 

5 Nhưng đừng tìm đến Bết Ên,

 

đừng đi vào Ghin-gan, chớ qua Bơ-e Se-va!

 

Vì Ghin-gan sẽ bị đày biệt xứ,

 

và Bết Ên sẽ thành chốn không người.

 

6 Hãy tìm Ðức Chúa thì các ngươi sẽ được sống!

 

Nếu không, Người sẽ như lửa ập xuống và thiêu rụi nhà Giu-se,

 

mà không một ai ở Bết Ên dập tắt nổi.

 

7 Khốn cho những ai biến lẽ phải thành ngải đắng

 

và vứt bỏ công lý xuống đất đen.

 

Vinh tụng ca

 

8 Ðấng dựng nên Nam Tào Bắc Ðẩu,

 

Ðấng đổi tối ra sáng, biến ngày thành đêm,

 

Ðấng gọi nước biển lên rồi tưới xuống mặt đất,

 

danh Người là Ðức Chúa.

 

9 Người làm cho kẻ mạnh thế phải tiêu vong

 

và khiến thành trì bị tiêu diệt.

 

Ðe doạ

 

10 Chúng ghét người sửa trị nơi cửa công

 

và thù oán kẻ ăn ngay nói thật.

 

11 Vậy, bởi các ngươi chà đạp kẻ yếu hèn

 

và đánh thuế lúa mì của họ,

 

nên những ngôi nhà bằng đá đẽo các ngươi đã xây,

 

các ngươi sẽ không được ở;

 

những gốc nho ngon ngọt các ngươi đã trồng,

 

các ngươi sẽ không được uống rượu của chúng.

 

12 Bởi Ta biết: tội ác các ngươi nhiều vô kể,

 

tội lỗi các ngươi nặng tầy trời:

 

nào áp bức người công chính, lại đòi quà hối lộ,

 

nào ức hiếp kẻ nghèo hèn tại cửa công.

 

13 Bởi thế, thời buổi này, ai cẩn trọng thì làm thinh,

 

vì đây là một thời khốn quẫn.

 

Khuyến cáo

 

14 Hãy tìm điều lành chứ đừng tìm điều dữ,

 

rồi các ngươi sẽ được sống,

 

và như vậy Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh

 

sẽ ở cùng các ngươi, như lời các ngươi nói.

 

15 Hãy ghét điều dữ và chuộng điều lành,

 

nơi cửa công, hãy thiết lập công lý;

 

biết đâu, Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh,

 

sẽ dủ lòng thương số còn sót của Giu-se.

 

Hình phạt gần kề

 

16 Vì thế, Ðức Chúa là Thiên Chúa các đạo binh

 

và là Chúa Thượng, phán thế này:

 

Từ mọi quảng trường, sẽ vẳng lên những tiếng khóc than,

 

trên mọi phố phường, người ta kêu trời kêu đất;

 

người ta mời nông dân đến bày tỏ lòng thương tiếc,

 

mời người khóc mướn đến khóc than;

 

17 từ mọi vườn nho, sẽ vẳng lên tiếng than khóc

 

khi Ta đi qua giữa ngươi, Ðức Chúa phán như vậy.

 

Ngày của Ðức Chúa

 

18 Khốn cho những kẻ khát mong ngày của Ðức Chúa.

 

Ngày của Ðức Chúa sẽ là gì cho các ngươi?

 

Ngày đó sẽ là tối tăm, chứ không phải ánh sáng.

 

19 Cũng giống như người chạy trốn sư tử lại gặp phải gấu;

 

người ấy về đến nhà, chống tay lên tường lại bị rắn cắn!

 

20 Ngày của Ðức Chúa

 

chẳng phải là tối tăm thay vì ánh sáng đó sao?

 

Ngày âm u, không một tia sáng nào!

 

Chống lại kiểu phụng tự hình thức

 

21 Lễ lạt của các ngươi, Ta chán ghét khinh thường;

 

hội hè của các ngươi, Ta chẳng hề thích thú.

 

22 Các ngươi có dâng lên Ta của lễ toàn thiêu. ..

 

những lễ vật của các ngươi, Ta không vui nhận,

 

chiên bò béo tốt các ngươi đem hiến tế, Ta chẳng đoái hoài.

 

23 Hãy dẹp bỏ tiếng hát om sòm của ngươi

 

Ta không muốn nghe tiếng đàn của ngươi nữa.

 

24 Ta chỉ muốn cho lẽ phải như nước tuôn trào,

 

cho công lý như dòng suối không bao giờ cạn.

 

25 Hỡi nhà Ít-ra-en, bốn mươi năm trường trong sa mạc,

 

các ngươi có dâng lên Ta hy lễ hay lễ phẩm nào không?

 

26 Các ngươi sẽ kiệu Xích-cút, vua của các ngươi,

 

và Ki-giun, ngôi sao của thần minh các ngươi,

 

là những ngẫu tượng các ngươi đã làm ra để thờ.

 

27 Còn Ta, Ta sẽ đày các ngươi đi xa hơn Ða-mát

 

Ðức Chúa phán như vậy,

 

danh Người là Thiên Chúa các đạo binh.

 

– Chương 06 –

 

Cuộc sống an toàn giả tạo của những người cầm quyền

 

1 Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on,

 

và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri,

 

họ là những nhà lãnh đạo của dân đứng đầu các dân

 

khiến nhà Ít-ra-en phải đến cầu cạnh.

 

2 “Anh em hãy qua Can-nê mà xem,

 

rồi từ đó đi đến thành phố Kha-mát vĩ đại,

 

đoạn xuống Gát của người Phi-li-tinh:

 

thử hỏi những nơi đó có phồn thịnh

 

hơn các vương quốc này không?

 

Lãnh thổ chúng có rộng lớn hơn lãnh thổ của anh em không?”

 

3 Các ngươi tưởng đẩy lui được ngày khốn quẫn,

 

nhưng thật ra lại làm cho chế độ bạo tàn đến sớm hơn!

 

4 Chúng nằm dài trên giường ngà, ngả ngớn trên trường kỷ,

 

mà ăn những chiên non nhất bầy, những bê béo nhất chuồng.

 

5 Chúng đàn hát nghêu ngao;

 

như Ða-vít, chúng dùng nhạc cụ mà sáng tác.

 

6 Chúng uống rượu cả bầu, xức dầu thơm hảo hạng,

 

nhưng chẳng biết đau lòng trước cảnh nhà Giu-se sụp đổ!

 

7 Vì thế, giờ đây chúng sẽ bị lưu đày,

 

dẫn đầu những kẻ bị lưu đày.

 

Thế là tan tác bè lũ quân phè phỡn!

 

Hình phạt kinh hồn

 

8 Ðức Chúa là Chúa Thượng

 

đã lấy mạng sống Người mà thề rằng

 

sấm ngôn của Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh -:

 

Ta ghê tởm tính kiêu căng của Gia-cóp,

 

Ta chán ghét các đền đài của nó,

 

vậy Ta sẽ đem nộp thành và mọi sự trong thành.

 

9 Nếu trong một ngôi nhà, chỉ còn lại mười người thôi,

 

họ sẽ đều chết cả.

 

10 Một người bà con khiêng thi thể ra khỏi nhà mà hoả thiêu.

 

Người ấy nói với người ở tuốt trong nhà:

 

Còn ai ở đó với anh không?”

 

Người kia trả lời: “Chẳng còn ai cả.”

 

Rồi người bà con lại nói:

 

Im đi! Không được kêu tên Ðức Chúa!”

 

11 Vì này đây Ðức Chúa ra lệnh

 

đánh cho nhà lớn tan hoang, cho nhà nhỏ nứt rạn.

 

12 Ngựa có phi được trên đá lởm chởm không?

 

Người ta đem trâu bò đi cày ngoài biển sao?

 

Thế mà các ngươi đã biến lẽ phải thành thuốc độc,

 

đổi công lý nên ngải đắng!

 

13 Các ngươi vui mừng vì chiếm được Lô Ðơ-va,

 

Các ngươi nói: “Há chẳng phải nhờ sức mạnh của mình

 

mà chúng ta đã lấy được Các-na-gim đó sao? “

 

14 Nhưng này Ta đây, hỡi nhà Ít-ra-en

 

sấm ngôn của Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh -,

 

Ta cho một dân nổi lên đánh các ngươi.

 

Nó sẽ xâm lấn các ngươi

 

từ Cửa Ải Kha-mát cho đến suối A-ra-va.

 

– Chương 07 –

 

III. Các Thị Kiến

 

Thị kiến thứ nhất: châu chấu

 

1 Ðức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau:

 

Này Người đang làm ra châu chấu

 

giữa lúc cỏ bắt đầu mọc lại, sau mùa cắt cỏ nộp cho vua.

 

2 Khi châu chấu đã ăn sạch cây cỏ ngoài đồng,

 

tôi thưa: “Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, xin thứ tha cho!

 

Gia-cóp làm sao đứng vững được? Nó nhỏ bé quá!”

 

3 Ðức Chúa hối hận về việc này,

 

Người phán: “Sẽ không xảy ra như vậy đâu.”

 

Thị kiến thứ hai: hạn hán

 

4 Ðức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau:

 

Này đây Ðức Chúa là Chúa Thượng

 

đang gọi lửa xuống để trừng phạt.

 

Lửa làm cạn khô vực thẳm mênh mông và thiêu huỷ cả đất đai.

 

5 Tôi thưa: “Lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, xin dừng tay cho!

 

Gia-cóp làm sao đứng vững được? Nó nhỏ bé quá!”

 

6 Ðức Chúa hối hận về việc này,

 

Người phán: “Cũng sẽ không xảy ra như vậy đâu.”

 

Thị kiến thứ ba: dây dọi

 

7 Người đã cho tôi thấy như sau: Này đây Chúa Thượng tôi

 

đang đứng trên một bức tường, tay cầm một dây dọi.

 

8 Và Ðức Chúa hỏi tôi: “Ngươi thấy gì, A-mốt?”

 

Tôi đáp: “Thưa, dây dọi.” Chúa Thượng tôi phán:

 

Ðây Ta sẽ căng dây dọi ở giữa Ít-ra-en dân Ta,

 

và Ta sẽ không còn tha thứ cho chúng nữa.

 

9 Các nơi cao của I-xa-ác sẽ điêu tàn,

 

các đền thờ của Ít-ra-en sẽ đổ nát.

 

Còn Ta, Ta sẽ đứng dậy

 

dùng gươm mà chống lại nhà Gia-róp-am.”

 

Xung đột với A-mát-gia. Ông A-mốt bị trục xuất khỏi Bết Ên.

 

10 Bấy giờ ông A-mát-gia, tư tế đền thờ Bết Ên, sai người đến gặp Gia-róp-am, vua Ít-ra-en, và thưa: “A-mốt âm mưu chống đức vua ngay trên lãnh thổ Ít-ra-en, và đất nước này không còn chịu nổi bất cứ lời nào của ông ta nữa. 11 Vì A-mốt nói như thế này: “Gia-róp-am sẽ chết vì gươm, và Ít-ra-en sẽ bị đày biệt xứ.” 12 Bấy giờ A-mát-gia nói với ông A-mốt: “Này thầy chiêm ơi, mau chạy về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà tuyên sấm! 13 Nhưng ở Bết Ên này, đừng có hòng nói tiên tri nữa, vì đây là thánh điện của quân vương, đây là đền thờ của vương triều.” 14 Ông A-mốt trả lời ông A-mát-gia: “Tôi không phải là ngôn sứ, cũng chẳng phải là người thuộc nhóm ngôn sứ. Tôi chỉ là người chăn nuôi súc vật và chăm sóc cây sung. 15 Chính Ðức Chúa đã bắt lấy tôi khi tôi đi theo sau đàn vật, và Ðức Chúa đã truyền cho tôi: “Hãy đi tuyên sấm cho Ít-ra-en dân Ta.” 16 Vậy giờ đây, hãy nghe lời Ðức Chúa phán: Ngươi nói:

 

Ông không được tuyên sấm chống lại Ít-ra-en,

 

cũng không được phát ngôn chống lại nhà I-xa-ác.”

 

17 Vì vậy, Ðức Chúa phán thế này:

 

Vợ ngươi sẽ đi làm điếm trong thành phố,

 

con trai con gái ngươi sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm,

 

lãnh thổ ngươi sẽ bị phân chia từng mảnh,

 

còn ngươi, ngươi sẽ chết trên một miền đất ô uế,

 

và Ít-ra-en sẽ bị đày xa quê cha đất tổ.”

 

– Chương 08 –

 

Thị kiến thứ tư: giỏ trái cây mùa hạ

 

1 Ðức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi thấy như sau:

 

Này đây một giỏ trái cây mùa hạ.

 

2 Người hỏi: “Ngươi thấy gì, A-mốt?”

 

Tôi đáp: “Thưa, một giỏ trái cây mùa hạ.”

 

Ðức Chúa phán với tôi: “Ít-ra-en dân Ta đã đến ngày cùng tận,

 

Ta sẽ không còn tha thứ cho chúng nữa.

 

3 Trong ngày đó, – sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng -,

 

trong thánh điện sẽ vang lên những khúc ca ai oán,

 

xác chết nằm la liệt khắp nơi, rồi bị quẳng đi trong thinh lặng.”

 

Chống bọn người gian lận và đầu cơ

 

4 Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp người cùng khổ

 

và tiêu diệt kẻ nghèo hèn trong xứ.

 

5 Các ngươi thầm nghĩ:

 

Bao giờ ngày mồng một qua đi, cho ta còn bán lúa;

 

bao giờ mới hết ngày sa-bát, để ta bày thóc ra?

 

Ta sẽ làm cho cái đấu nhỏ lại, cho quả cân nặng thêm;

 

Ta sẽ làm lệch cán cân để đánh lừa thiên hạ.

 

6 Ta sẽ lấy tiền bạc mua đứa cơ bần,

 

đem đôi dép đổi lấy tên cùng khổ;

 

cả lúa nát gạo mục, ta cũng đem ra bán.”

 

7 Ðức Chúa đã lấy thánh danh

 

là niềm hãnh diện của Gia-cóp mà thề:

 

Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng.

 

8 Há chẳng phải vì vậy mà mặt đất rung chuyển

 

và toàn thể dân cư lâm cảnh tang tóc đó sao?

 

Cả mặt đất dâng lên như thể sông Nin,

 

nó phình lên xẹp xuống tựa Con Sông bên Ai-cập.

 

Báo trước hình phạt: tăm tối và tang thương

 

9 Trong ngày ấy, – sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng -,

 

Ta sẽ truyền cho mặt trời lặn giữa trưa,

 

và khiến cho mặt đất tối sầm giữa lúc ngày đang sáng.

 

10 Ta sẽ biến lễ lạt của các ngươi thành tang tóc,

 

mọi bài hát của các ngươi thành những khúc ai ca;

 

Ta sẽ bắt mọi người phải quấn vải thô

 

và mọi mái đầu đều phải cạo trọc.

 

Ta sẽ làm cho đất này chịu tang

 

như người ta chịu tang đứa con một

 

và kết cục của nó như một ngày cay đắng.

 

Ðói khát lời Chúa

 

11 Ðây sắp đến những ngày

 

sấm ngôn của Ðức Chúa là Chúa Thượng –

 

Ta sẽ gieo nạn đói trên xứ này,

 

không phải đói bánh ăn, cũng không phải khát nước uống,

 

mà là đói khát được nghe lời Ðức Chúa.

 

12 Chúng sẽ thất thểu từ biển này qua biển nọ,

 

từ phương bắc đến phương đông,

 

chúng sẽ lang thang để kiếm tìm lời Ðức Chúa

 

mà không gặp được.

 

Lại báo trước hình phạt

 

13 Ngày ấy, nam thanh nữ tú sẽ vì khát mà ngất xỉu.

 

14 Những ai lấy ngẫu thần của Sa-ma-ri mà thề

 

và tung hô: “Hỡi Ðan, vạn tuế thần của ngươi! “,

 

hoặc nói: “Vạn tuế đường về Bơ-e Se-va!”,

 

những kẻ đó sẽ té nhào, không đứng dậy được nữa.

 

– Chương 09 –

 

Thị kiến thứ năm: Ðền Thờ bị sụp đổ

 

1 Tôi thấy Chúa Thượng đứng bên cạnh bàn thờ.

 

Người phán: “Ðập vào đầu trụ cho khung cửa lung lay!

 

Phá khung cửa cho vỡ tan trên đầu cả bọn!

 

Những đứa còn sót lại, Ta sẽ giết bằng gươm.

 

Trong bọn chúng, không một tên trốn nổi,

 

trong bọn chúng, không một đứa thoát thân.

 

2 Chúng có chui xuống tận âm ty,

 

tay Ta cũng kéo chúng lên khỏi đó.

 

Chúng có bay lên đến tận trời,

 

từ đó, Ta cũng lôi chúng xuống.

 

3 Chúng có núp trên đỉnh Các-men,

 

tại đó, Ta cũng lùng bắt chúng cho kỳ được;

 

chúng có xuống đáy biển hòng lẩn tránh mắt Ta,

 

tại đó, Ta cũng truyền cho rắn cắn chúng.

 

4 Chúng có bị thù địch giải đi đày tận đâu,

 

tại đó, Ta cũng truyền cho gươm đao giết chúng.

 

Ta sẽ đưa mắt nhìn chúng để giáng hoạ

 

chứ không phải để ban phúc thi ân.

 

Vinh tụng ca

 

5 Ðức Chúa các đạo binh là Chúa Thượng,

 

Người chạm đến địa cầu là địa cầu rung chuyển,

 

và toàn thể dân cư lâm cảnh tang tóc;

 

cả mặt đất dâng lên như thể sông Nin,

 

rồi xẹp xuống tựa Con Sông bên Ai-cập.

 

6 Ðiện cao vời, Người dựng chốn trời xanh,

 

vòm của nó, đặt vững vàng trên mặt đất.

 

Người gọi nước biển lên, rồi đổ trên mặt đất,

 

danh Người là Ðức Chúa.

 

Mọi người tội lỗi sẽ phải chết

 

7 Hỡi con cái Ít-ra-en, đối với Ta – sấm ngôn của Ðức Chúa -,

 

chẳng phải các ngươi giống con cái Cút sao?

 

Chẳng phải Ta đã đưa Ít-ra-en lên khỏi đất Ai-cập,

 

cũng như đưa người Phi-li-tinh khỏi Cáp-to

 

và người A-ram khỏi xứ Kia đó sao?

 

8 Ðây, Ðức Chúa là Chúa Thượng

 

để mắt nhìn vương quốc tội lỗi này:

 

Ta sẽ quét sạch nó khỏi mặt đất,

 

thế nhưng – sấm ngôn của Ðức Chúa –

 

Ta sẽ không tiêu diệt nhà Gia-cóp hoàn toàn.

 

9 Quả vậy, này đây Ta đã quyết: giữa tất cả các dân ngoại,

 

Ta sẽ sàng sảy nhà Ít-ra-en như người ta dùng nia mà sàng sảy,

 

và không hạt sạn nào rơi xuống đất.

 

10 Mọi kẻ tội lỗi trong dân Ta, những người cứ nói:

 

Tai hoạ sẽ chẳng đến gần, nó sẽ không ập xuống chúng ta đâu! “,

 

chúng sẽ chết vì gươm hết thảy.

 

IV. Viễn Tượng Phục Hưng

 

Và Phồn Thịnh Thời Thiên Sai

 

11 Trong ngày ấy, Ta sẽ dựng lại lều xiêu vẹo của Ða-vít,

 

bít kín các lỗ hổng của tường thành,

 

tái thiết những gì đã tan hoang,

 

xây dựng nó như những ngày xưa cũ;

 

12 để chúng được chiếm hữu số sót của Ê-đôm

 

và của tất cả các dân tộc đã được mang danh Ta

 

sấm ngôn của Ðức Chúa, Ðấng thực hiện điều ấy.

 

13 Này đây sắp đến những ngày – sấm ngôn của Ðức Chúa –

 

thợ cày nối gót thợ gặt, kẻ đạp nho tiếp bước người gieo giống;

 

núi đồi sẽ ứa ra nước cốt nho, và mọi gò nổng sẽ tuôn chảy.

 

14 Ta sẽ đổi vận mạng của Ít-ra-en dân Ta:

 

chúng sẽ tái thiết những thành phố điêu tàn và định cư ở đó;

 

chúng sẽ uống rượu vườn nho mình trồng,

 

ăn thổ sản vườn mình canh tác.

 

15 Ta sẽ trồng chúng lại trên đất xưa chúng ở,

 

và chúng sẽ không còn bị bứng đi

 

khỏi thửa đất Ta đã ban cho chúng

 

Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi phán như vậy.