KINH THÁNH CỰU ƯỚC

I. 1. Sch sng thế

  SÁCH TIÊN TRI EZEKIEL (Ê-DÊ-KI-EN)

(Nguồn copy : https://giotregiaoxutando.wordpress.com/)